TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN

Asiakasmaksuista säädetään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.
Näiden perusteella Essoten hallitus on päättänyt kuntayhtymässä perittävät asiakasmaksut.

Vuoden 2018 asiakasmaksuhinnasto: Asiakasmaksuhinnasto 2018

Avosairaanhoito

Avosairaanhoidon lääkärin vastaanotto 20,60 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä,
kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana.

Avosairaanhoidon erikoislääkäripalvelut 41,20 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä

Lääkärin kotisairaalakäynti 18,90 euroa

Avosairaanhoidon hoitajan vastaanotto 11,40 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä,
sairauden edellyttämä hoidon arviointi tai seurantaan liittyvä käynti
(esim. injektiot, ompeleiden poisto, nestetiputushoito)
kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana

Päivystysmaksu (muut yksiköt kuin MKS yhteisäivystys) 28,30 euroa
arkisin klo 20.00–08.00, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä
jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä

Etäpalvelu (videovälitteinen), verrattavissa vastaanottokäyntiin 20,60 euroa

Hoitajan kotisairaalakäynti 12,00 euroa, tai 25,00 euroa / vrk, jos käyntejä kolme tai useampi vuorokaudessa

Diabeteshoitajan vastaanotto 11,40 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä

Jalkaterapeutin vastaanotto 11,40 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä

Ravitsemusterapeutin vastaanotto 11,40 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä

Fysioterapeutin vastaanotto 11,40 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä

Ryhmäkäyntimaksu 30,00 euroa /ryhmä / henkilö / vuosi

Kotikuntoutuskäynti 12,00 euroa

Arviointi- ja kuntoutusjakso 80,00 euroa / kk (kotihoidon tilapäisille asiakkaille)

Sarjassa annettava hoito 11,40 euroa, enintään 45 kerralta kalenterivuoden aikana, 18 vuotta täyttäneiltä

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, 18 vuotta täyttäneiltä
perusmaksu/ suuhygienisti 10,20 euroa
perusmaksu/ hammaslääkäri 13,10 euroa
perusmaksu/ erikoishammaslääkäri 19,20 euroa
toimenpidemaksut vaativuusluokan mukaan

Erikoissairaanhoito

Sairaalan poliklinikkamaksu 41,20 euroa

Päiväkirurgiamaksu 135,10 euroa

Sarjahoitomaksu 11,40 euroa, enintään 45 kerralta kalenterivuoden aikana, 18 vuotta täyttäneiltä

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu 48,90 euroa

Psykiatrian hoitopäivämaksu 22,50 euroa

Kuntoutushoidon hoitopäivämaksu 16,90 euroa

Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 euroa

Apuvälinekäynti ja lääkinnällisen kuntoutuksen tutkimuskäynti ovat maksuttomia

Päivystys

Hoitajakäyntimaksu 11,40 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä

Yhteispäivystys 20,60 euroa,
arkisin ma – pe, klo 8.00 – 20.00
kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana, 18 vuotta täyttäneiltä

Erikoissairaanhoidon päivystys 41,20 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä

Sotaveteraaneilta ei peritä vastaanottomaksuja, sarjahoitomaksuja eikä päiväkirurgian toimenpidemaksua.

Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista peritään laajuudesta riippuen 50,80 – 61,00 euroa.

Peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään 50,80 euroa, 15 vuotta täyttäneiltä.

MAKSUKATTO

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683,00 euron ­ maksukatto, jota seurataan kalenterivuosittain. Maksukaton täytyttyä ovat avohoi­don palve­lut pää­sään­töi­sesti maksut­tomia, lyhytaikainen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 22,50 euroa.

Maksukattoon sisältyvät maksut:
terveyskeskusmaksut
terveyskeskuksessa annettavan yksilökohtaisen fysioterapian maksut
poliklinikkamaksut
päiväkirurgisen hoidon maksut
sarjahoitomaksut
lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa
yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito)
kuntoutushoidon maksut
em. ostopalveluista Essoten perimät asiakasmaksut.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät:
kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito sekä erikoissai- raan hoidon järjestämä hoito potilaan kotona
yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
kotikuntoutusmaksut
omaishoitajan lakisääteisen vapaan asiakasmaksu
kotisairaalamaksut
terveyskeskuksen suun- ja hampaiden tutkimus ja hoito
sairaankuljetus (matkakatto / Kela)
pitkäaikainen laitoshoito
lääkärintodistusmaksut
käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut)
toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut
sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut
vaikeavammaisen asumispalvelut
vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
työterveyshuollon maksut
perhehoito
muulta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut.

Lasten maksut:

Alle 18-vuotiaan lapsen maksut lasketaan yhteen jommankumman vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat maksukaton ylittymisen jälkeen maksuttomia kaikille, joiden maksut voidaan laskea samaan kertymään, lukuun ottamatta vanhemmalta tai muulta huoltajalta perittävää vuodeosastohoidon ylläpitomaksua.

VAPAAKORTTI

Kaikki alkuperäiset kuitit suoritetuista maksuista on säilytettävä huolellisesti. Maksukaton täyttymisen seuraami­nen ja tiedon siirtäminen eri laitosten välillä jo kerty­neistä maksuista on potilaan omalla vastuulla. Palvelunkäyttäjän maksettua asiakasmaksuja 683 euroa myönnetään hänelle vapaa­kortti.

 

Liitteet