ASIAKASMAKSUT 1.1.2022 ALKAEN

Asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa ja -asetuksissa. Näiden perusteella Essoten hallitus on päättänyt kuntayhtymässä perittävät asiakasmaksut.

Asiakasmaksuhinnasto 1.1.2022 alkaen

Oletko tyytymätön asiakasmaksuun tai eräpäivään?

Lue lisää tästä


MUUTOKSET MAKSUISSA 1.7.2021 ALKAEN

Tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa peritään asiakkaalta asiakasmaksu, joka määräytyy asiakkaan nettokuukausitulojen mukaan. Maksu on enintään 85 % nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on enintään 85 % nettokuukausituloista.

Asiakkaan vähimmäiskäyttövara on 164 € kuukaudessa.

Asiakasmaksun määrittämistä varten huomioidaan:

 • viimeksi vahvistetusta verotuksesta esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös
  (verotustietoja tarvitsemme laskennallisen metsätulon ja pääomatulojen selvittämistä varten)
 • päätös verokortista 2021
 • eläkepäätökset (KELA ja työeläkkeet)
 • Kelan etuudet (eläkettä saavan hoitotuki, vammaistuki, asumistuki)
 • tiedot muista tuloista (korkotulot, vuokratulot)

Ennen asiakasmaksun määräämistä asiakkaan tuloista tehdään vähennyksiä esimerkiksi asiakkaan todelliset asumismenot pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen tai pitkäaikaiseen perhehoitoon siirryttäessä (aiemman oman asunnon kulut). Tarkoituksena on turvata asiakkaalle riittävä aika asumismenojen järjestelyä varten silloin, kun hän on saanut paikan pitkäaikaisen palvelujen piiristä ja hänelle muutoin aiheutuisi yhtäaikaisesti kuluja sekä omasta asunnosta että laitoshoidosta tai asumispalvelusta. Lisäksi vähennyksiä tehdään lääkehoidon kustannuksista.

Palveluasuminen

Pitkäaikaisessa palveluasumisessa (tavallinen palveluasuminen) asiakkaan hoitomaksu määräytyy toteutuneiden palvelutuntien mukaan ja lisäksi asiakkaalta voidaan periä maksu ateriapalveluista ja muista tukipalveluista. Essotessa pitkäaikaiseen palveluasumiseen on hyväksytty asiakkaalle käyttövaraa 164 €/kk.  Käyttövaralla asiakkaan tulee kattaa kaikki henkilökohtaiset menot, lääkkeet ja terveydenhuollon kulut.

Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon maksu määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan vastaavalla tavalla kuin aiemminkin. Maksupäätöksissä huomioidaan keskimääräisesti kuukausittain toteutunut palvelutuntimäärä. Palvelutunteja tarkastetaan aina palvelutarpeen muuttuessa ja vähintään 6 kuukauden välein. Asiakasmaksutiimistä ja kotihoidosta on lähetetty tiedotekirjeet asiakkaille ja asioiden hoitajille, josta selviää toimitettavat selvitykset tarkemmin. Lisätietoja antaa:
Vanhus- ja vammaispalvelut, Asiakasmaksutiimi
Puhelin: 015 351 3333
Sähköposti: asiakasmaksutiimi.vava@essote.fi


Avosairaanhoito

 • Avosairaanhoidon lääkärin vastaanotto 20,90 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä
  – kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana
  – myös opiskeluterveydenhuollon sairaanhoidollisista lääkäripalveluista, 18 vuotta täyttäneiltä
  – etäpalvelu/ etävastaanotto (videovälitteinen tai puhelimitse) on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin silloin kun se korvaa käynnin terveyskeskuksessa
 • Avosairaanhoidon erikoislääkäripalvelut 41,80 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Lääkärin kotisairaalakäynti 19,20 euroa
 • Avosairaanhoidon hoitajan vastaanotto on maksuton
 • Päivystysmaksu (muut yksiköt kuin MKS yhteispäivystys) 28,70 euroa
  – arkisin klo 20.00–08.00, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä
  – jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Hoitajan kotisairaalakäynti 12,20 euroa
 • Jalkaterapeutin vastaanotto 11,60 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Ravitsemusterapeutin vastaanotto 11,60 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Fysioterapeutin vastaanotto 11,60 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Käynnin korvaava etäpalvelu/ etävastaanotto on verrattavissa normaaliin vastaanottokäyntiin
 • Ryhmäkäyntimaksu 30,00 euroa / ryhmä / henkilö
 • Kotikuntoutuskäynti 12,20 euroa
  – moniammatillinen arviointi- ja kuntoutusjakso 80,00 euroa / kk (kotihoidon tilapäisille asiakkaille)
 • Sarjassa annettava hoito 11,60 euroa, enintään 45 kerralta kalenterivuoden aikana, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, 18 vuotta täyttäneiltä
  – perusmaksu/ suuhygienisti 10,30 euroa
  – perusmaksu/ hammaslääkäri 13,30 euroa
  – perusmaksu/ erikoishammaslääkäri 19,50 euroa
  – toimenpidemaksut vaativuusluokan mukaan

Erikoissairaanhoito

 • Sairaalan poliklinikkamaksu 41,80 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Hoitajan vastaanotto 11,60 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Asiantuntijahoitajakäyntimaksu 41,80 euroa/ käynti
 • Käynnin korvaava etäpalvelu/ etävastaanotto on verrattavissa normaaliin vastaanottokäyntiin
 • Päiväkirurgiamaksu 136,90 euroa
 • Sarjahoitomaksu 11,60 euroa, enintään 45 kerralta kalenterivuoden aikana, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Ryhmämaksu 30,00 euroa / ryhmä / henkilö
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu 49,60 euroa
 • Psykiatrian hoitopäivämaksu 22,80 euroa
 • Kuntoutushoidon hoitopäivämaksu 17,10euroa
 • Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80 euroa
 • Apuvälinekäynti ja lääkinnällisen kuntoutuksen tutkimuskäynti ovat maksuttomia

PÄIVYSTYS

 • Hoitajan vastaanotto on maksuton
 • Yhteispäivystys lääkärin vastaanotto 20,90 euroa,
  – arkisin ma–pe, klo 8.00–20.00
  – kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Arkisin klo 20.00–8.00, la-su sekä arkipyhinä 41,80 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Erikoissairaanhoidon päivystys 41,80 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä

Sotaveteraaneilta ei peritä vastaanottomaksuja, sarjahoitomaksuja eikä päiväkirurgian toimenpidemaksua.

Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista peritään laajuudesta riippuen 51,50–61,80 euroa.

Peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään 51,50 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä.


MAKSUKATTO

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 692,00 euron ­maksukatto, jota seurataan kalenterivuosittain. Maksukaton täytyttyä ovat avohoi­don palve­lut pää­sään­töi­sesti maksut­tomia, lyhytaikainen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 22,80 euroa.

Maksukattoon sisältyvät maksut:

 • terveyskeskusmaksut
 • terveyskeskuksessa annettavan yksilökohtaisen fysioterapian maksut
 • poliklinikkamaksut
 • suun terveydenhuollossa perittävät maksut (pl. hammasteknisen laboratorion kulut)
 • päiväkirurgisen hoidon maksut
 • sarjahoitomaksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito)
 • toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut (maksukattoa kerryttävät)
 • kuntoutushoidon maksut (ml. kotikuntoutusmaksut)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon sekä tilapäisen kotisairaalahoidon maksut
 • em. ostopalveluista Essoten perimät asiakasmaksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät:

 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • palvelusetelin omavastuuosuus
 • ryhmäkäyntimaksut
 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan asiakasmaksu
 • sairaankuljetuksen omavastuuosuus
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • lääkärintodistusmaksut
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut)
 • sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut (ml. lyhytaikainen palveluasuminen / jaksohoito)
 • vaikeavammaisen asumispalvelut
 • vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoito
 • muulta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut

Lasten maksut

Alle 18-vuotiaan lapsen maksut lasketaan yhteen jommankumman vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat maksukaton ylittymisen jälkeen maksuttomia kaikille, joiden maksut voidaan laskea samaan kertymään, lukuun ottamatta vanhemmalta tai muulta huoltajalta perittävää vuodeosastohoidon ylläpitomaksua.


VAPAAKORTTI

Kaikki alkuperäiset kuitit suoritetuista maksuista on säilytettävä huolellisesti. Maksukaton täyttymisen seuraami­nen ja tiedon siirtäminen eri laitosten välillä jo kerty­neistä maksuista on potilaan omalla vastuulla. Palvelunkäyttäjän maksettua asiakasmaksuja 692,00 euroa myönnetään hänelle vapaa­kortti.


Eräpäivänsiirrot tai maksujärjestelyt sähköpostitse osoitteeseen laskutus@essote.fi tai soittamalla numeroon 015 351 2566, ma-pe klo 10.00–13.00.