TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2019 ALKAEN

Asiakasmaksuista säädetään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Näiden perusteella Essoten hallitus on päättänyt kuntayhtymässä perittävät asiakasmaksut.

Vuoden 2019 asiakasmaksuhinnasto: Asiakasmaksut 2019


Avosairaanhoito

 • Avosairaanhoidon lääkärin vastaanotto 20,60 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä, kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana.
 • Avosairaanhoidon erikoislääkäripalvelut 41,20 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Lääkärin kotisairaalakäynti 18,90 euroa
 • Avosairaanhoidon hoitajan vastaanotto 11,40 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä, sairauden edellyttämä hoidon arviointi tai seurantaan liittyvä käynti (esim. injektiot, ompeleiden poisto, nestetiputushoito) kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana
 • Päivystysmaksu (muut yksiköt kuin MKS yhteisäivystys) 28,30 euroa
  arkisin klo 20.00–08.00, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Etäpalvelu (videovälitteinen), verrattavissa vastaanottokäyntiin 20,60 euroa
 • Hoitajan kotisairaalakäynti 12,00 euroa, tai 25,00 euroa / vrk, jos käyntejä kolme tai useampi vuorokaudessa
 • Diabeteshoitajan vastaanotto 11,40 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Jalkaterapeutin vastaanotto 11,40 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Ravitsemusterapeutin vastaanotto 11,40 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Fysioterapeutin vastaanotto 11,40 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Ryhmäkäyntimaksu 30,00 euroa /ryhmä / henkilö / vuosi
 • Kotikuntoutuskäynti 12,00 euroa
 • Arviointi- ja kuntoutusjakso 80,00 euroa / kk (kotihoidon tilapäisille asiakkaille)
 • Sarjassa annettava hoito 11,40 euroa, enintään 45 kerralta kalenterivuoden aikana, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, 18 vuotta täyttäneiltä
  perusmaksu/ suuhygienisti 10,20 euroa
  perusmaksu/ hammaslääkäri 13,10 euroa
  perusmaksu/ erikoishammaslääkäri 19,20 euroa
  toimenpidemaksut vaativuusluokan mukaan

Erikoissairaanhoito

 • Sairaalan poliklinikkamaksu 41,20 euroa
 • Päiväkirurgiamaksu 135,10 euroa
 • Sarjahoitomaksu 11,40 euroa, enintään 45 kerralta kalenterivuoden aikana, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu 48,90 euroa
 • Psykiatrian hoitopäivämaksu 22,50 euroa
 • Kuntoutushoidon hoitopäivämaksu 16,90 euroa
 • Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 euroa

Apuvälinekäynti ja lääkinnällisen kuntoutuksen tutkimuskäynti ovat maksuttomia


Päivystys

 • Hoitajakäyntimaksu 11,40 euroa, peritään jokaiselta käynniltä, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Yhteispäivystys 20,60 euroa,
  arkisin ma – pe, klo 8.00 – 20.00
  kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Erikoissairaanhoidon päivystys 41,20 euroa, 18 vuotta täyttäneiltä
 • Sotaveteraaneilta ei peritä vastaanottomaksuja, sarjahoitomaksuja eikä päiväkirurgian toimenpidemaksua.
 • Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista peritään laajuudesta riippuen 50,80 – 61,00 euroa.
 • Peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään 50,80 euroa, 15 vuotta täyttäneiltä.

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683,00 euron ­ maksukatto, jota seurataan kalenterivuosittain. Maksukaton täytyttyä ovat avohoi­don palve­lut pää­sään­töi­sesti maksut­tomia, lyhytaikainen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 22,50 euroa.

Maksukattoon sisältyvät maksut:

 • terveyskeskusmaksut
 • terveyskeskuksessa annettavan yksilökohtaisen fysioterapian maksut
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgisen hoidon maksut
 • sarjahoitomaksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito)
 • kuntoutushoidon maksut
 • em. ostopalveluista Essoten perimät asiakasmaksut.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät:

 • kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito sekä erikoissairaan hoidon järjestämä hoito potilaan kotona
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • kotikuntoutusmaksut
 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan asiakasmaksu
 • kotisairaalamaksut
 • terveyskeskuksen suun- ja hampaiden tutkimus ja hoito
 • sairaankuljetus (matkakatto / Kela)
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • lääkärintodistusmaksut
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut)
 • toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut
 • sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut
 • vaikeavammaisen asumispalvelut
 • vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoito
 • muulta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut

Lasten maksut:

Alle 18-vuotiaan lapsen maksut lasketaan yhteen jommankumman vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat maksukaton ylittymisen jälkeen maksuttomia kaikille, joiden maksut voidaan laskea samaan kertymään, lukuun ottamatta vanhemmalta tai muulta huoltajalta perittävää vuodeosastohoidon ylläpitomaksua.


VAPAAKORTTI

Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt.

Kaikki alkuperäiset kuitit suoritetuista maksuista on säilytettävä huolellisesti. Maksukaton täyttymisen seuraami­nen ja tiedon siirtäminen eri laitosten välillä jo kerty­neistä maksuista on potilaan omalla vastuulla. Palvelunkäyttäjän maksettua asiakasmaksuja 683 euroa myönnetään hänelle vapaa­kortti.

Mahdollista maksukaton ylittänyttä maksua voi hakea palautettavaksi maksukaton täyttymisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä osoitteella Essote / laskutus, Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli.