Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (nykyisin ESSOTE) alue on jaettu palvelutasopäätöksessä sosiaali- ja terveysministeriön(STM) ohjeistuksen mukaisiin neliökilometrin suuruisiin ruutuihin. Nämä ruudut ovat riskialueluokkia sen mukaan kuinka monta ensihoitotehtävää neliökilometrin kokoisella alueella on vuorokaudessa, viikossa, kuukaudessa tai vuodessa. Riskiluokat sanelevat ensihoitoyksiköiden sijoittelun, jotta alueellamme päästään lainsäädännön edellyttämään tasavertaiseen palvelun saatavuuteen. Valvira edellytti kannanotossaan v.2014, että maantieteellisillä syillä ei voi selittää palvelun saatavuuseroja. Tämän kannanoton noudattaminen on erityisen hankalaa harvaanasutussa, vesistöjen rikkomassa ja mökkirikkaassa Etelä-Savossa.

 

Aluehallintovirasto valvoo ensihoitopalvelun yhdenvertaista saatavuutta. Alla olevassa taulukossa on esitetty kuinka hyvin alueellamme on riskiluokat saavutettu. Vierellä on esitetty valtakunnallinen tavoite riskiluokan tavoitettavuuteen.

Riskiluokka Hälytyksen kiireellisyysluokka

Valtakunnan tavoite % / Toteuma 2016

A/B C D
8 min 15 min 30 min 30 min 120 min
1 80/ 84% 95/ 95% 90/ 99% 95/ 96 % 90/ 99 %
2 70/ 61% 90/ 90% 70/ 98% 80/ 93 % 90/ 99 %
3 50/ 34% 80/ 60% 50/ 96% 70/ 84 % 90/ 100 %
4 15/ 10% 50/ 42% 40/ 90% 50/ 74 % 90/ 99 %
5

A/B tehtävälajeissa kohteen on saavuttanut taulukon sarakkeessa 8 ja 15min vähintään ensivasteyksikkö. A/B 30min, C ja D sarakkeet kuvaavat pelkästään ambulanssin saatavuutta.

Luokituksen mukaisten riskialueiden määrä ESSHP:n alueella 2016:

Riskiluokka kpl Asukkaita
1 7 11217
2 72 45867
3 92 12954
4 6818 33867
5 5571 0

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty kokonaistehtävämäärä kiireellisyysluokittain vuonna 2016.

 
Vanhemmat tilastot

Ensihoidon tavoitettavuus vuonna 2015

 

Lisätietoa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110340
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/71962/Julk201111.pdf?sequence=1
https://www.avi.fi/web/avi/-/aluehallintovirastot-aloittavat-ensihoidon-valvonnan#.V-DlAU1f2Uk