PALVELUTASOPÄÄTÖSTIETOJEN PERUSTEET

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös perustuu STM asetukseen ensihoitopalvelusta 585/2017. Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät tekevät ensihoidon palvelutasopäätöksen, jossa muun muassa määritellään aikatavoitteet, miten tehtäväkohteet tavoitetaan hätäkeskusten tekemissä kiireellisyysluokissa (hälytyskiireellisyydet A-D) ja eri riskialueilla. Hälytyskiireellisyyden ja riskialueluokituksen kriteerit ovat valtakunnallisesti yhtenäiset.

Riskialuejako

Ensihoidon riskiluokitus on 1.1.2018 alkaen toteutettu valtakunnallisesti yhtenäisellä menetelmällä. Riskiluokituksen pohjana on 1 km x 1 km alueet, jotka on jaettu Suomen ympäristökeskuksen Syke-alueiden luokituksen perusteella ydintaajamaan, muuhun taajamaan, asuttuun maaseutuun ja muihin alueisiin.

Riskiluokitusruudukko sisältää alueen yksilöivän tunnisteen, aluetunnisteet (sairaanhoitopiiri ja kunta), edellisen vuoden tehtävämäärän, Suomen ympäristökeskuksen alueluokituksen perusteella tehdyn riskialueluokituksen ja perustiedot alueen väestöstä.

Riskialueluokat

Ydintaajama
Alueella sijaitsee yksikin Suomen ympäristökeskuksen keskustan alueeseen tai suureen alakeskukseen kuuluva ruutu kuuluva

(ruutu 250 m x 250 m).

Muu taajama
Alue ei kuuluu ydintaajamaan ja sen alueella sijaitsee yksikin Suomen ympäristökeskuksen taajama-alueluokitukseen kuuluva ruutu (250 m x 250 m).

Asuttu maaseutu
Alue ei kuulu ydintaajamaan, muu taajama alueelle, mutta sen alueella asuu vakituisesti vähintään yksi henkilö.

Muut alueet
Alue ei kuulu ydin- tai muu taajama-alueelle, eikä sen alueella asu vakituisesti yhtäkään henkilöä.

Tavoittamisaikojen määrittely palvelutasopäätöksessä

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on palvelutasopäätöksessään asetettava tavoitteet väestön tavoittamisesta eri riskialueluokissa hätäkeskuksen tekemän tehtäväkiireellisyyden arvioinnin perusteella.

A ja B tehtäväkiireellisyydellä hälytettyjen ensihoitotehtävien tavoittaminen määritellään erikseen riskialueluokissa ydintaajama, muu taajama ja asuttu maaseutu. A- ja B-tehtäville voidaan tarvittaessa asettaa tavoitteet myös yhteisesti. Riskialueluokan ja hälytyskiireellisyyden mukaan asetetaan tavoiteaika (minuuttia) jossa 50 % ja 90 % ensihoitotehtävistä tavoitetaan.

Hätäkeskuksen C-tehtäväkiireellisyydellä hälytetyistä tehtävistä 90 % on tavoitettava asutuilla alueilla ≤ 30 minuuttia ja D-tehtäväkiireellisyydellä hälytetyistä tehtävistä 90 % on tavoitettava asutuilla alueilla ≤ 120 minuuttia.

Asumattomien alueiden tavoittamiselle ei aseteta tavoitteita, mutta ensihoitopalvelu on järjestettävä myös näillä alueilla.

Tavoittamisaikojen laskentaperiaatteet

Tavoittamisaika lasketaan ensihoitotehtäväkohtaisesti siitä, kun hätäkeskus on hälyttänyt ensimmäisen ensihoitoyksikön siihen, kun ensimmäinen yksikkö on kohteessa. Näin laskettu tavoittamisviive kuvastaa potilaan todellista tavoittamisviivettä sen jälkeen, kun hätäkeskukseen tehdyn ilmoituksen perusteella ensihoitoyksikkö on hälytetty tehtävään.

Syke-taajamaluokittelun perusteella määritellyt riskiluokka-alueiden määrät

Alueiden määrät km2
Ydintaajama Muu taajama Asuttu maaseutu Muut alueet Yhteensä
ESSOTE 5 260 5 094 6 737 12 096

Syke-taajamaluokittelun perusteella määriteltyjen riskiluokka-alueiden väestömäärät

Väestön määrä/riskiluokka
Ydintaajama Muu taajama Asuttu maaseutu Muut alueet Yhteensä
ESSOTE 9 177 64 501 28 040 101 718

ENSIHOITOPALVELUN TOTEUTUMINEN essoten alueella

Tavoitettujen tehtävien mediaanit ja 90 % 2018

Riskialueluokka AB 50% AB 90% AB N C 90% C N D 90% D N
Ydintaajama 0:05:43 0:09:17 769 0:37:30 6749 0:43:44 4456
Muu taajama 0:07:38 0:20:35 3690
Asuttu maaseutu 0:17:00 0:31:31 1558
Muut alueet 257
Kaikki alueet 0:08:53 0:26:02 6274
A/B C D
50 % mediaani 90 % 90 % 90 %
Ydintaajama 8 min 11 min 30 min 120 min
Muu taajama 10 min 25 min
Asuttu maaseutu 20 min 35 min
Muut alueet Ei määritellä

Vanhemmat tilastot

Lisätietoa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110340
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/71962/Julk201111.pdf?sequence=1
https://www.avi.fi/web/avi/-/aluehallintovirastot-aloittavat-ensihoidon-valvonnan#.V-DlAU1f2Uk