Fysiatrian vastaanotto sijaitsee keskussairaalan A-osassa 3. kerroksessa Porrassalmenkatu35-37, 50100 Mikkeli.

Fysiatrian vastaanoton toiminta perustuu moniammatilliseen terveyden, toimintakyvyn ja liikkumisen tuntemiseen. Potilasta ohjataan ja aktivoidaan ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Fysiatrian vastaanotolla työskentelevät sekä fysiatrian erikoislääkärit että fysio- ja toimintaterapeutit.

Fysiatrian yksikkö

Mitä fysiatrian vastaanotolla tehdään

Riikka JuhakoskiFysiatrian erikoislääkäri tekee tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnosointia sekä suunnittelee asiakkaan hoitoa ja kuntoutusta yhdessä asiakkaan kanssa. Lääkärin vastaanotolle tulevat asiakkaat lähetteellä erikoissairaanhoidosta, terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai yksityislääkärin vastaanotolta.

Fysiatrian vastaanoton kuntoutusjaksoja toteutetaan fysiatrian erikoislääkärin arvion mukaan potilaille, joille perusterveydenhuollon tarjoamat kuntoutuspalvelut eivät riitä tai Kelan järjestämät kuntoutuspalvelut eivät ole tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Moniammatilliseen kuntoutustiimiin kuuluvat lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijä ja psykologi.

Fysioterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja liikkumisen vahvistuminen sekä kotona ja työssä pärjäämisen tukeminen. Asiakkaat ovat eri erikoisalojen lääkäreiden lähettämiä. Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia keskittyy aikuisten potilaiden tuki- ja liikuntaelinoireisiin ja pitkittyneisiin kipuongelmiin. Yksilöllinen vesiharjoittelu toteutuu Moision sairaalan terapia-altaalla.

Hoitaja auttaa käsikirurgia potilasta toimintaterapiallaToimintaterapiaan tulee asiakkaita lastenneurologian, käsikirurgian, sisätautien, plastiikkakirurgian, reumatautien erikoisaloilta sekä kuntoutustutkimusyksiköstä. Toimintaterapeutti arvioi potilaan toimintamahdollisuuksia, taitoja ja valmiuksia.

Toimintaterapiaan voi kuulua esimerkiksi arjen toimintojen harjoittelua, apuvälinetarpeen arviointia tai psykososiaalisten taitojen harjoittelemista. Toimintaterapia voi toteutua yksilö- tai ryhmäterapiana. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaan lähiympäristöä tai terapiaa voidaan toteuttaa kotikäynteinä.

Lastenneurologiassa toimintaterapeutti osallistuu moniammatillisen työryhmän jäsenenä lapsen kehityksellisiin arviointeihin ja kehityksen seurantaan.

Kirurgiassa toiminta painottuu käsikirurgisten potilaiden toimintamahdollisuuksien edistämiseen, yksilöllisten lastojen tekemiseen, ohjaukseen sekä apuvälinetarpeen selvittämiseen.

Lasten ja nuorten fysioterapian suurimpina potilasryhminä ovat vaikeavammaiset lapset ja nuoret, keskosena syntyneet lapset, kirurgiset traumapotilaat, tuki- ja liikuntaelinsairaat potilaat, kipupotilaat sekä hengityselinsairaat lapset ja nuoret. Fysioterapiaa tehdään yhteistyössä lapsen tai nuoren sekä hänen perheensä ja muun lähipiirinsä kanssa kuten päivähoidon ja koulun kanssa sekä sairaalassa että sen ulkopuolella. Fysioterapeutti osallistuu myös lapsen tai nuoren apuvälinetarpeen arviointiin sekä apuvälineiden hankintaan ja käytön ohjaukseen tehden yhteistyötä alueellisen apuvälineyksikön kanssa. Jatkohoidon ja -fysioterapian suunnittelu tapahtuu moniammatillisessa työryhmässä yhdessä lapsen, vanhempien, terapeuttien sekä päivähoidon / koulun kanssa.