neurologinen toimintaterapiaNeurologinen fysioterapia on erilaisten keskus- ja ääreishermostosairauspotilaiden liikunta- ja toimintakyvyn arviointia, kuntoutuksen suunnittelua ja kuntoutusta.  Fysioterapia on osa moniammatillista kuntoutusta ja sen tavoitteet suunnitellaan yhdessä potilaan ja omaisten kanssa potilaan elinympäristö ja elämäntilanne huomioiden. Potilasta tuetaan osallistumaan ja ottamaan vastuuta omasta kuntoutuksestaan aktiivisena toimijana. Teemme tiivistä yhteistyötä potilaan kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa.

Neurologian akuuttiosasto 24
Neurologisen potilaan akuuttivaiheen fysioterapiassa korostuvat potilaan toimintakyvyn arviointi ja jatkosuunnitelman tekeminen. Liikkumis- ja toimintakykyä arvioidaan ja seurataan mahdollisuuksien mukaan mittareiden avulla. Potilasta aktivoidaan osallistumaan päivittäisiin toimintoihin omien voimavarojensa mukaan mahdollisimman pian sairastumisen jälkeen.

Neurologian poliklinikka
Neurologian polikliininen fysioterapia on potilaan toimintakyvyn tutkimista ja arviointia sekä fysioterapeuttisen jatkosuunnitelman laatimista yhdessä potilaan kanssa. Suunnitelmassa määritellään jatkokuntoutus, potilaan seuranta ja apuvälineiden hankinta. Mittareiden avulla seurataan potilaan toimintakyvyn muutoksia ja arvioidaan lääkityksen tai kuntoutuksen vaikuttavuutta.

Neurologian kuntoutusosastolla fysioterapian tavoitteena on lisätä potilaan toimintakykyä omassa elinympäristössään aktiivisen oppimisen avulla. Toimintakyvyn arvioinnin pohjalta laaditaan yksilölliset tavoitteet ja harjoitusohjelma yhteistyössä potilaan kanssa. Osastojaksojen kesto vaihtelee muutamasta päivästä useisiin viikkoihin. Potilaan aktiivinen rooli korostuu. Potilaan fysioterapeuttinen harjoittelu kohdistetaan etenkin niihin toimintakyvyn ongelmiin, joita potilas ei omatoimisesti pysty harjoittamaan. Fysioterapiassa harjoitetaan perusliikkumista, tasapainoa, lihasvoimaa, kestävyyttä, motorisia taitoja ja päivittäisiä toimintoja.