Aikuispsykiatrian toimintaterapia

Aikuispsykiatrian vuodeosastoilla ja poliklinikoilla työskentelevän toimintaterapeutin työ koostuu ensisijaisesti toimintamahdollisuuksien arvioinneista ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Arvioinnissa selvitetään potilaan toimintamahdollisuuksia ja taitoja, tuen tarvetta sekä ohjataan tarvittaessa jatkokuntoutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on tukea potilaan mahdollisuutta selvitä arjestaan itsenäisemmin. Arvioitavia toimintoja ovat päivittäiseen elämään liittyvät itsestä huolehtimisen, asioinnin, kotielämän ja vapaa-ajan viettämisen toiminnot. Tarvittaessa potilas voi jatkaa yksilöllistä toimintaterapiaa, jolloin menetelmät valitaan yksilöllisesti ja tavoitteisiin sovittaen.

 

Nuorisopsykiatrian toimintaterapia

Toimintaterapeutti työskentelee nuorisopsykiatrian osastolla ja poliklinikalla. Toimintaterapeutin työ koostuu toimintamahdollisuuksien arvioinneista, lähiympäristön ohjauksesta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. Arvioitavia osa-alueita ovat mm. sosiaaliset suhteet, koulunkäynti ja opiskelu, ajankäyttö, itsestä huolehtiminen, asioiminen, vapaa-ajan viettäminen ja tulevaisuuden suunnitelmat. Tavoitteena on selkeyttää nuoren käsitystä omista taidoistaan; korostaa vahvuuksia ja selkeyttää haasteita. Toimintaterapian menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi itsearviointia, kädentaitoja, kuvallista ja kirjallista ilmaisua. Tarvittaessa nuori voi jatkaa yksilöllistä toimintaterapiaa, jolloin menetelmät valitaan yksilöllisesti ja tavoitteisiin sovittaen.

 

Lastenpsykiatrian toimintaterapia

Toimintaterapeutti työskentelee lastenpsykiatrian päiväosastolla ja poliklinikalla. Toimintaterapeutin työ koostuu toimintamahdollisuuksien arvioinneista, yksilö- ja ryhmäterapioista, lapsen lähiympäristön ohjauksesta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. Toimintamahdollisuuksien arvioinnilla pyritään selvittämään lapsen arkipäivän toiminnan tärkeät ja merkitykselliset alueet, toiminnan vahvuudet sekä mahdolliset haasteet mm. vanhempien ja lapsen haastattelun, erilaisten standardoitujen testien, leikin havainnoinnin ja luovien menetelmien avulla. Usein terapian painopiste on arvioinnin pohjalta tiettyjen päivittäisten toimintojen tukemisessa ja näissä tarvittavien taitojen ja toimintavalmiuksien kuntouttamisessa.