Asumispalvelut kuuluvat sosiaalipalveluihin, joiden järjestämisestä kunnan on huolehdittava sosiaalihuoltolain 17 § perusteella.

Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä, ja näitä palveluja annetaan henkilölle joka tarvitsee apua tai tukea asumisensa järjestämiseen erityisestä syystä (sosiaalihuoltolain 22 ja 23 §).

Asumispalvelut luokitellaan kolmeen ryhmään riippuen asiakkaan tuen tarpeesta. Asumispalvelu-muodot ovat tehostettu palveluasuminen, tavallinen palveluasuminen ja tuettu asuminen. Palvelu-muotoa valittaessa määräävin kriteeri on avun, tuen, hoivan ja tarvittaessa valvonnan tarve.

Palveluasuminen voi olla yhteisöllistä itsenäistä asumista ryhmäasunnossa tai palveluasumista itsenäisessä asunnossa asumisyksikössä. Tavallisessa palveluasumisessa henkilökuntaa on paikalla vähintään seitsemän tuntia päivässä. Asiakas on vuokrasuhteessa ja maksaa saamastaan palvelusta tulojen mukaan lasketun asiakasmaksun vuokran lisäksi. Tuen tarve liittyy intensiiviseen kuntoutukseen sekä asumisen ja omatoimisuuden tiiviiseen harjoitteluun, jotta asiakkaan toimintakyky ja sosiaaliset suhteet vahvistuisivat.