Sosiaalihuoltolain 27 e §:n mukaista työtoimintaa järjestetään henkilöille, joiden toimintakyky on vammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi alentunut niin, että heillä ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön. Työtoiminnan päätarkoitus on ylläpitää/edistää asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä asumista sekä arjessa selviytymistä. Asiakkaan pääasiallisena toimeentulona on kuntoutustuki/-raha tai työkyvyttömyyden tai vammaisuuden perusteella myönnetty eläke. Asiakas hakee työtoimintaa kunnan sosiaalitoimelta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen ohjeistetaan liittämään perustelut ja toiminnan tarpeellisuuden arviointi myös hoitavalta taholta. Työtoiminnan tarve arvioidaan yksilöllisesti ja sen määrittää yleisemmin asiakkaan hoitava taho ja/tai sosiaalityöntekijä. Sosiaalihuollollinen työtoiminnan järjestäminen on määrärahasidonnainen.