Vammaisen henkilön työllistymistä tukeva toiminta

(vanhan sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta)

Vammaisten henkilöiden työtoimintaa voidaan järjestää vanhan sosiaalihuoltolain (710/1982) perusteella henkilöille, joiden toimintakyky on vammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi alentunut niin, että heillä ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön. Vanhan sosiaalihuoltolain mukaisella työtoiminnalla tarkoitetaan toimintakykyä ylläpitävää ja sitä edistävää toimintaa. Työtoiminnan päätarkoitus on ylläpitää ja edistää henkilön toimintakykyä ja itsenäistä asumista sekä arjessa selviytymistä.

Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille,

  • joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua vanhan sosiaalihuoltolain 27 d §:ssä tarkoitettuun työhön ja
  • joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin (kuntoutustuki/eläke).

(Vanha sosiaalihuoltolaki (710/1982) 27 e §)

Hakemus vammaisen henkilön työllistymistä tukevaan toimintaan
Hakemukseen tulee liittää toiminnan tarpeellisuuden arviointi hoitavalta taholta. Työtoiminnan tarve arvioidaan yksilöllisesti ja sen määrittää yleisemmin asiakkaan hoitava taho ja/tai sosiaalityöntekijä. Sosiaalihuollollinen työtoiminnan järjestäminen on määrärahasidonnainen.

Osallistumispäiväilmoitus vammaisen henkilön työllistymistä tukeva toiminta