Tyhjä luokkahuone, pulpetteja, tuoleja ja koulureppuja

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen suunnattu lakisääteinen terveyspalvelu, joka on saatavilla koulupäivien aikana koululla tai sen välittömässä läheisyydessä. Se on perusterveydenhuollon maksuton palvelu. Kouluterveydenhoitajaan saa yhteyden esimerkiksi puhelimitse, Wilman kautta tai käymällä avoimella vastaanotolla. Yhteyden voi ottaa koululainen itse tai hänen huoltajansa. Koululääkärin tavoittaa kouluterveydenhoitajan kautta.

kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset

Oppilas ja terveydenhoitajan tapaavat vuosittain eli yhteensä 9 kertaa perusopetuksen aikana terveystarkastuksen merkeissä. Terveydenhoitaja seuraa oppilaan kasvua ja kehitystä; antaa jokaiselle oppilaalle yksilöllistä terveysneuvontaa ja huolehtii heidän rokotussuojastaan.

Laajat terveystarkastukset ovat oppilaille ja heidän perheilleen 1., 5. ja 8. luokalla. Silloin on terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi myös koululääkärin tarkastus. Terveystarkastuksessa arvioidaan oppilaan, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia laaja-alaisesti eri näkökulmista. Vanhempien osallistuminen tarkastukseen on todella tärkeää.

Kouluterveydenhuollossa pyritään tunnistamaan oppilaan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve mahdollisimman varhain, yhteistyössä perheen ja muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa. Tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Määräaikaistarkastusajat jakautuvat koko vuodelle, tarkastuksia tehdään myös kesällä koulujen loma-aikana.

sairaanhoito koulussa

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly sairaanhoitoa, vaan oppilas saa tarvitsemansa sairaanhoitopalvelut hyvinvointikeskuksista ja -asemilta. Poikkeuksena ovat pitkäaikaisesti sairaan oppilaan omahoidon tukeminen   ja sairaan lapsen hoitotodistukset. Yhteistyö vanhempien ja huoltajien kanssa on tärkeää. Kouluterveyden-huollossa tulisi olla tieto, jos oppilaalla on jokin pitkäaikaissairaus (kuten diabetes, epilepsia ja aktiivisuuden/tarkkaavuuden häiriöt), sairauden mahdollisesti vaatiman koulupäivän aikaisen seurannan järjestämiseksi. Mikäli vanhempi tarvitsee työnantajalleen todistuksen tilapäisestä hoitovapaasta äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi, hän voi ottaa yhteyttä oppilaan kouluterveydenhoitajaan.

suun terveydenhuolto

Suun terveystarkastukset tehdään pääsääntöisesti koulupäivän aikana. Oppilaalle järjestetään suun terveystarkastus ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla. Määräaikaistarkastuksen tekee hammaslääkäri tai suuhygienisti. Lisäksi tehdään tarvittaessa yksilölliseen tarpeeseen perustuvia tarkastuksia ja erikoisalakohtaisia suun tutkimuksia.

Ensimmäisellä luokalla tehtävässä suun terveystarkastuksessa korostetaan oppilaan omahoidon ja hyvien terveystapojen kehittymistä. Pysyvien hampaiden puhkeamiseen, purennan kehittymiseen ja mahdollisiin poikkeamiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ensimmäiset pysyvät poskihampaat puhkeavat suuhun yleensä 6‒8 -vuoden iässä.

Suun määräaikaisen terveystarkastuksen on tarkoitus tavoittaa ensimmäisellä luokalla koko koulunkäynnin aloittava ikäluokka.

Viidesluokkalaisilla on alkamassa niin sanottu toinen vaihduntavaihe, jolloin loput maitohampaat vaihtuvat pysyviin. Varsinkin kulmahampaiden puhkeamiseen tulee kiinnittää huomiota. Tässä vaiheessa ruokailu- ja makeankäyttötapoihin sekä suun puhdistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä puhkeamassa olevat ja vastapuhjenneet hampaat reikiintyvät helposti. Virvoitusjuomien käyttö voi aiheuttaa myös hammaskiilteen eroosiota.

Kahdeksannella luokalla suun terveyttä uhkaavat runsas makean syönti, virvoitusjuomien käyttö ja napostelutyyppinen ruokailutapa sekä riittämätön suun puhdistus. Myös mahdolliseen tupakointiin ja muiden päihteiden käyttöön tulee kiinnittää huomiota. Purennan poikkeamat huomioidaan oikomishoidon tarpeen arviointia varten.

oppilaan kasvu ja kehitys

Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilla on monipuolisesti esitelty kouluikäisen lapsen kehitystä ja sen tukemisesta. Linkin takaa löytyy tietoa lapsista 0-18 –vuoteen saakka.

kouluikäisen seksuaalinen kehitys

Ihmisen seksuaalinen kehitys etenee asteittain. Väestöliiton sivuilla tätä kehitystä on kuvattu seksuaalisuuden portaiden avulla. Kaikilla ei kehitys etene samalla tavalla ja joskus ”joku porras” voi jäädä väliinkin. Tärkeintä on, että oppilas saa aikaa kasvaa omannäköisekseen seksuaaliseksi aikuiseksi ja tukea tähän.

Lisää aiheesta voit lukea Väestöliiton sivuilta.

Koululaisten kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattorin ja psykologin yksilökohtaisilla palveluilla tarkoitetaan opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla edistetään oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Palvelu on vapaaehtoinen ja maksuton. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua ottamalla itse yhteyttä esimerkiksi soittamalla tai Wilma-viestillä. Jos asia on kiireellinen, niin kannattaa soittaa. Myös huoltaja, terveydenhoitaja tai opetushenkilökunnan edustaja voi pyynnöstäsi ottaa yhteyttä kuraattoriin tai psykologiin.