Nuorten vastaanottokoti Havurinne on 7-paikkainen lastensuojelulaitos. Havurinteen perustehtävänä on vastata lastensuojelun akuutista ympärivuorokautisesta vastaanottopäivystyksestä, nuorten hoidosta ja kuntoutuksesta sekä selvittää, arvioida ja tukea Havurinteeseen sijoitetun nuoren ja hänen perheensä tilannetta. Havurinteellä on lisäksi yksi kriisipaikka.

Havurinne tarjoaa lyhytaikaista sijoitusta alle 18-vuotiaille nuorille. Yleensä sijoitusaika on 1 – 5 kk, tavoitteena on lapsen kotiutuminen. Havurinteeseen voi tulla akuutissa kriisissä kiireellisellä sijoituksella tai suunnitelmallisesti avohuollon tukitoimenpiteenä.

Sijoittavana tahona on pääsääntöisesti lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä. Virka-ajan ulkopuolella sijoitus voidaan tehdä myös päivystävän sosiaalityöntekijän toimesta. Mikäli sijoitus tapahtuu Havurinteelle suunnitellusti, järjestetään tutustumiskäynti Havurinteelle ennen sijoitusta.

Kun nuori on sijoitettu Havurinteeseen, järjestetään seitsemän arkipäivän sisällä tuloneuvottelu. Tuloneuvottelun nopea järjestäminen sijoituksen alkamisen jälkeen on nuoren ja hänen huoltajiensa tiedonsaannin ja oikeuksien toteutumisen näkökulmasta erittäin tärkeää. Tuloneuvottelussa asetetaan sijoitusjaksolle tavoitteet, joiden toteutumista tarkastellaan jakson aikana. Huoltajien sitoutuminen työskentelyyn on niin ikään tärkeää, jotta tavoitteisiin päästäisiin ja lapsi voisi kotiutua.

Havurinteessä lapselle nimetään omaohjaajat, jotka perehtyvät lapsen ja perheen yksilölliseen tilanteeseen. Omaohjaajien työskentely lapsen kanssa tapahtuu Havurinteen arjessa toimien ja omaohjaajakeskusteluissa. Omaohjaajat tapaavat huoltajia ja koko perhettä säännöllisesti perhetapaamisissa. Havurinteessä tehdään tiivistä yhteistyötä myös muiden lapsen elämän kannalta tärkeiden tahojen kuten koulun ja terveydenhoidon kanssa.

Havurinteeseen sijoitetut kouluikäiset käyvät sijoitusjakson aikana omaa koulua.