Lastensuojelun perhetyö on avohuollon tukitoimenpiteenä tehtävää suunnitelmallista työtä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työskentely tapahtuu kotikäyntityönä sekä tarpeen mukaan ryhmissä. Perhetyö aloitetaan laatimalla suunnitelma yhdessä vanhempien ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa, jossa sovitaan työskentelyn tavoitteista ja sisällöstä. Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen kunnissa perhetyöntekijät tekevät perhetyötä sekä ennaltaehkäisevästi lapsiperheissä että lastensuojelun perheissä. Perhetyö on suunnitelmallista työtä muutoksen aikaansaamiseksi. Yhdessä perheen kanssa etsitään erilaisia tapoja toimia, jotka edistävät lapsen turvallista kasvua ja kehitystä sekä lisäävät perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta.

Perhetyön tuki:

 • lapsen ja vanhemman suhteen tukeminen
 • positiivisten kasvatuskeinojen löytäminen
 • perheen omien voimavarojen löytäminen ja lisääminen
 • opastaminen arjen ongelmien hallinnassa
 • kannustaminen perheen yhteiseen ajankäyttöön
 • yhdessä tekeminen
 • palvelujen kartoittaminen ikätason mukaisen kehityksen tukeminen

Lastensuojelun perhetyöhön ohjaudutaan aina sosiaalityöntekijän kautta.

Ennaltaehkäisevä perhetyö

Ennaltaehkäisevä perhetyö on tarkoitettu lapsiperheille, joissa tarvitaan tukea vanhemmuuteen.

Ennaltaehkäisevään perhetyöhön ohjaudutaan terveydenhuollon, neuvolan, päivähoidon tai muun viranomaistahon kautta.

Perhetyötä tehdään kotikäyntityönä sekä erilaisissa vertaisryhmissä. Työskentelyllä edistetään lapsen turvallista kasvua ja kehitystä sekä pyritään lisäämään perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta. Perhetyön alkaessa tehdään suunnitelma yhdessä perheen kanssa. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen.

Ennaltaehkäisevällä perhetyöllä tarkoitetaan lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhettä autetaan kokonaisuutena, mutta myös perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin vastataan. Perhetyö on vapaaehtoisuuteen perustuvaa eikä vaadi lähetettä tai asiakkuutta lastensuojelussa. Perhetyö voi liittyä

 • vanhemmuuden tukemiseen
 • lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen
 • kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
 • perheen toimintakyvyn vahvistamiseen
 • perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen
 • syrjäytymisen ehkäisyyn