Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessi vastaa keskitetysti tukiperhetoiminnasta sekä lastensuojelun sijais- ja jälkihuollosta koko Essoten alueella. Palveluja tuotetaan myös Rantasalmelle ja Pieksämäelle.

Pessissä työskentelee yhdeksän sosiaalityöntekijää ja kahdeksan ohjaajaa erilaisissa tehtävissä.

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminta on joko sosiaalihuoltolain mukainen palvelu tai lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Palvelutarpeen arvioinnin tekee Essoten kunnissa lähipalveluna lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen perheet tekevät yhdessä lapsen vastuutyöntekijän kanssa tukiperhehakemuksen.

Pessin tukiperhetyöntekijä tapaa tukiperhettä hakevat lapset ja etsii lapselle sopivan tukiperheen.

Pessi rekrytoi ja valmentaa kaikki tukiperheet tehtäväänsä. Pessin tukiperhetyöntekijä tukee tukisuhdetta sekä järjestää tukiperheille vertaistoimintaa ja täydennyskoulutusta.

Perhesijoitus

Pessin tehtäviin kuuluu sijaisperheiden rekrytointi, valmennus, sijoitustyöskentely ja sijoituksen tuki. Valmennus ja arviointi toteutetaan pääasiallisesti ryhmämuotoisena PRIDE-valmennuksena tai perhekohtaisena valmennuksena tai läheisperhevalmennuksena. PRIDE-valmennus on sijaisvanhemmuutta harkitseville tarkoitettu valmennus.

Lisäksi järjestään täydennyskoulutuksia ja organisoidaan tarvittaessa mentorointia sekä yksilö- ja ryhmämuotoista työnohjausta. Perhehoidossa perhehoitajalle nimetään vastuusosiaalityöntekijä perhesijoituksen työntekijöistä.

Sijaishuolto: perhehoito ja laitoshuolto

Sijaishuollossa olevalla lapsella on nimetty vastuusosiaalityöntekijä. Huostaanotetulle lapselle on laadittava asiakassuunnitelma vähintään kerran vuodessa. Lapsen vastuusosiaalityöntekijä arvioi lapsen, perheen ja sijaishuoltopaikan sijaishuollon aikana tarvitsemat tukitoimet ja palvelut sekä tekee niistä päätökset. Tarvittaessa hän valmistelee tai päättää myös rajoitustoimenpiteistä. Vastuusosiaalityöntekijä arvioi jatkuvasti sijaishuollon tarvetta ja sijaishuoltopaikan sopivuutta lapsen tarpeisiin nähden. Tarvittaessa hän aloittaa sijaishuollon muutospäätöksen valmistelun tai huostaanoton lopettamispäätöksen valmistelun.

Huostaanotto päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta. Huostaanotto voi päättyä myös aiemmin, mikäli huostassapidon edellytykset eivät enää täyty ja huostassapidon lopettamisen arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Sijaishuollossa olevan lapsen vanhemmille tehdään oma asiakassuunnitelma (vanhemmuuden tuen suunnitelma), mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta. Pessin perhehoidon ohjaajat työskentelevät muun muassa syntymävanhempien kanssa.

Jälkihuolto

Oikeus jälkihuoltoon syntyy seuraavissa tilanteissa:

  • lapsi on ollut huostassa ja sijoitettuna kodin ulkopuolelle tai
  • lapsi on ollut yksin sijoitettuna avohuollon tukitoimena yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk

Lain mukaan kunta eli tässä tapauksessa Essote voi harkintansa perusteella myöntää jälkihuolto-oikeuden lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle, vaikkeivät edellä mainitut edellytykset täyty.

Jälkihuollossa olevalle lapselle ja nuorelle nimetään vastuusosiaalityöntekijä. Vastuusosiaalityöntekijä laatii täysi-ikäisen nuoren ensimmäisen jälkihuoltosuunnitelman, josta jälkihuollon ohjaajat jatkavat työskentelyä ja säännöllistä asiakassuunnitelmien päivittämistä. Jälkihuollon asiakassuunnitelmassa määritellään asiakkaan tarvitsema tuen tarve ja palvelut, jotka suunnitellaan yksilöllisesti kunkin lapsen/nuoren tarpeista lähtöisin. Jälkihuollon ohjaaja tai lapsen/nuoren asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee jälkihuollon aikana asiakkaan tarvitsemista jälkihuollon tukitoimista päätökset.

Jälkihuolto-oikeus päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 21 vuotta. Mikäli huostassapidon lopettamisen jälkeen viiteen vuoteen asiakkaalla ei ole lastensuojelupalveluiden tarvetta, niin ehdotonta oikeutta jälkihuoltopalveluihin ei enää ole.

Jälkihuolto on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä.  Jälkihuolto-oikeus säilyy kieltäytymisestä huolimatta, ja jälkihuoltopalveluiden piiriin on mahdollista tulla uudestaan (alle 5 vuotta kulunut) ilmoittamalla tarpeestaan sosiaalitoimelle.

Ota yhteyttä

pessi [at] essote.fi

Työntekijöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] essote.fi.

Lomakkeet       

Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessin lomakkeet löydät täältä

FACEBOOK

Meistä voit käydä tykkäämässä myös Facebookissa: ”Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessi”, jossa kerromme koulutuksista ja valmennuksista.