PESSI

Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessi vastaa keskitetysti lastensuojelun sijais- ja jälkihuollosta koko Essoten alueella. Perhesijoituksen palveluja tuotetaan myös Pieksämäelle. Pessissä työskentelee eri tiimeissä yhteensä 19 sosiaalityöntekijää ja ohjaajaa.

Perhesijoitus

Pessin perhesijoituksen tiimi huolehtii sijaisperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta, arvioinnista, lapselle sopivan perheen etsimisestä ja sijoitustyöskentelystä sekä sijoituksen kahden ensimmäisen vuoden tuesta. Sijoituksen kaksi ensimmäistä vuotta perhehoitajan nimettynä työntekijänä toimii perhesijoituksen sosiaalityöntekijä. Myös kriisiluonteiset ja lyhytaikaiset perhesijoitustarpeet ohjautuvat Pessin kautta.

sijaisvanhemmaksi

Uusia sijaisperheitä tarvitaan jatkuvasti. Sijaisperheitä tarvitaan lapsille, jotka eivät lastensuojelullisista syistä voi asua syntymävanhempiensa luona. Koti on lapselle luonnollinen kasvuympäristö, jossa hän saa mahdollisuuden läheisiin ja pysyviin ihmissuhteisiin. Lastensuojelun perhehoidolla haluamme antaa kodin ulkopuolelle sijoitusta tarvitseville lapsille uuden mahdollisuuden turvalliseen kasvuun ja kehitykseen sekä perhe-elämään. Hyvä sijaisperhe on tasapainoinen lapsiystävällinen perhe, jossa vietetään turvallista ja tavallista arkea, ja jossa lapsille on riittävästi aikuisten aikaa.

Lue lisää sijaisvanhemmuudesta Perhehoitoliiton sivuilta

Sijaisvanhemmuus on mielenkiintoista ja antoisaa, mutta myös haasteellista koko perheelle. Sen vuoksi tehtävään on tarpeellista valmistautua hyvin. Myös Suomen lainsäädäntö edellyttää ennakkovalmennusta tehtävään. Järjestämme sijaisperheeksi ryhtymistä harkitseville perheille ennakkovalmennusta PRIDE – ryhmävalmennuksena. Valmennus antaa hyvän pohjan tehtävässä toimimiselle. Sijaisperheelle annetaan sosiaalityöntekijän tukea koko sijoituksen ajan. Lyhytaikaisen perhehoidon tehtäviin Pessi järjestää PRIDE-lisävalmennusta. Lue lisää PRIDE-valmennuksesta 

Jos olet kiinnostunut toimimaan sijaisvanhempana Pessille, täytäthän Sijaisvanhemmuuden perhelomakkeen

ASIAA MEDIOISSA

Mikkelin Kaupunkilehti teki jutun sijaisperhetoiminnasta Etelä-Savossa 30.9.2020 (vapaasti luettavissa).

Länsi-Savo jututti juvalaista sijaisperhettä 16.11.2020 (vain tilaajille).

Sijaishuolto: perhehoito ja laitoshuolto

Sijaishuollossa olevalla lapsella on nimetty vastuusosiaalityöntekijä. Huostaanotetulle lapselle on laadittava asiakassuunnitelma vähintään kerran vuodessa. Lapsen vastuusosiaalityöntekijä arvioi lapsen, perheen ja sijaishuoltopaikan sijaishuollon aikana tarvitsemat tukitoimet ja palvelut sekä tekee niistä päätökset. Tarvittaessa hän valmistelee tai päättää myös rajoitustoimenpiteistä. Vastuusosiaalityöntekijä arvioi jatkuvasti sijaishuollon tarvetta ja sijaishuoltopaikan sopivuutta lapsen tarpeisiin nähden. Tarvittaessa hän aloittaa sijaishuollon muutospäätöksen valmistelun tai huostaanoton lopettamispäätöksen valmistelun.

Huostaanotto päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta. Huostaanotto voi päättyä myös aiemmin, mikäli huostassapidon edellytykset eivät enää täyty ja huostassapidon lopettamisen arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Sijaishuollossa olevan lapsen vanhemmille tehdään oma asiakassuunnitelma (vanhemmuuden tuen suunnitelma), mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta. Pessin perhehoidon ohjaajat työskentelevät muun muassa syntymävanhempien kanssa.

Jälkihuolto

Oikeus jälkihuoltoon syntyy seuraavissa tilanteissa:

  • lapsi on ollut huostassa ja sijoitettuna kodin ulkopuolelle tai
  • lapsi on ollut yksin sijoitettuna avohuollon tukitoimena yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk

Lain mukaan kunta eli tässä tapauksessa Essote voi harkintansa perusteella myöntää jälkihuolto-oikeuden lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle, vaikkeivät edellä mainitut edellytykset eivät täyty.

Jälkihuollossa olevalle lapselle ja nuorelle nimetään vastuusosiaalityöntekijä. Vastuusosiaalityöntekijä laatii täysi-ikäisen nuoren ensimmäisen jälkihuoltosuunnitelman, josta jälkihuollon ohjaajat jatkavat työskentelyä ja säännöllistä asiakassuunnitelmien päivittämistä. Jälkihuollon asiakassuunnitelmassa määritellään asiakkaan tarvitsema tuen tarve ja palvelut, jotka suunnitellaan yksilöllisesti kunkin lapsen/nuoren tarpeista lähtöisin. Jälkihuollon ohjaaja tai lapsen/nuoren asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee jälkihuollon aikana asiakkaan tarvitsemista jälkihuollon tukitoimista päätökset.

Jälkihuolto-oikeus päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 21 vuotta. Mikäli huostassapidon lopettamisen jälkeen viiteen vuoteen asiakkaalla ei ole lastensuojelupalveluiden tarvetta, niin ehdotonta oikeutta jälkihuoltopalveluihin ei enää ole.

Jälkihuolto on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä.  Jälkihuolto-oikeus säilyy kieltäytymisestä huolimatta, ja jälkihuoltopalveluiden piiriin on mahdollista tulla uudestaan (alle 5 vuotta kulunut) ilmoittamalla tarpeestaan sosiaalitoimelle.

Ota yhteyttä

pessi [at] essote.fi

Työntekijöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] essote.fi.

Lomakkeet

Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessin lomakkeet Pessin sijaisperheeksi löydät täältä

FACEBOOK

Meistä voit käydä tykkäämässä myös Facebookissa: ”Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessi”, jossa kerromme koulutuksista ja valmennuksista.