Koronavirusepidemian vuoksi osaston ja vastaanoton toimintatavat ovat väliaikaisesti muuttuneet. Henkilökunta kertoo perheille ajantasaiset ohjeet ja rajoitteet hoitojakson aikana.

Osasto 3 Lasten ja vastasyntyneiden osasto

Lasten ja vastasyntyneiden osasto sijaitsee Perhetalon 3. kerroksessa. Osastolla on 16 perhehuonetta yhteiskäytössä Synnytysyksikön kanssa. Hoitoon tulevat ovat yleensä äkillisesti sairastuneita, ympärivuorokautista hoitoa vaativia lapsia ja nuoria 16 ikävuoteen asti. Osastolla hoidettavilla potilailla voi olla mm. erilaisia infektiosairauksia, hengitysvaikeuksia, nestetasapainon häiriöitä, diabetes tai akuutteja neurologisia oireita esim. kouristuksia. Lisäksi osastolla hoidetaan esim kirurgisesta toimenpiteestä sekä nukutuksessa tehtävistä magneetti- ja tähystystutkimuksista toipuvia lapsia tai nuoria.

Osastolla hoidetaan myös tehostettua hoitoa ja erityistä tarkkailua vaativia vastasyntyneitä. Vauvat tulevat osastolle suoraan viereisestä Synnytysyksiköstä, jatkohoitoon yliopistosairaaloista tai joskus myös kotoa. Vauvan vointia seurataan usein alkuun teho- ja tarkkailuhuoneessa, mutta voinnin mukaan vauvat pyritään siirtämään perhehuoneisiin yhdessä vanhempiensa kanssa mahdollisimman pian.

Lapsenne hoitoon osallistuvat lastenlääkärit, sairaanhoitajat, kätilöt ja lastenhoitajat. Tarvittaessa muiden erikoisalojen lääkärit, kuten kirurgit, silmälääkärit ja korva-nenä-kurkkutautien lääkärit antavat erikoisosaamistaan käyttöömme. Teemme myös yhteistyötä muiden erityisasiantuntijoiden kanssa mm. fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti jne. Lisäksi Lasten ja vastasyntyneiden osastolla työskentelee kaksi varhaiseen vuorovaikutukseen perehtynyttä perhetyöntekijää. Vauvaperhetyöntekijä tekee kotikäyntejä vauvan kotiuduttua. Vauvaperhetyö on kohdennettu erityisesti keskosperheille ja perheille, joihin syntyy pitkäaikaisesti sairas lapsi.

Vanhemmat voivat osallistua lapsensa hoitoon koko hoitojakson ajan. Vanhempien läsnäololla on erittäin suuri merkitys lapsen hyvinvointiin ja sairaudesta toipumiseen. Vanhempien toivotaan viettävän aikaa osastolla mahdollisimman paljon ja vanhemmilla on mahdollisuus yöpyä samassa huoneessa lapsensa kanssa.

Tarkoituksenamme on hyvän hoidon antaminen potilaillemme. Olemme sitoutuneet työryhmänä lastenhoitotyön periaatteiden noudattamiseen. Meillä tärkeinä pidettyjä periaatteita ovat seuraavat:

Perhekeskeisyyden periaate:

Haluamme luoda luottamuksellisen hoitosuhteen ja myönteisen ilmapiirin perheen ja hoitoryhmän välille. Lapsen hoidossa huomioimme koko perheen. Toivomme, että käännytte rohkeasti hoitohenkilökunnan puoleen kaikissa lapsenne hoitoa koskevissa asioissa. Halutessanne voitte olla lapsenne kanssa sairaalassa koko hoitojakson ajan. Isomman lapsen osastohoidon aikana toiselle vanhemmista olemme varanneet mahdollisuuden yöpyä lapsen luona. Vastasyntyneen vauvan molemmat vanhemmat voivat yöpyä osastolla ja näin tutustua uuteen perheenjäseneen.

Yksilöllisyyden periaate:

Jokainen lapsi on oma yksilöllinen kokonaisuutensa omine tapoineen ja tottumuksineen. Pääasiassa lapsenne hoidosta vastaava hoitaja selvittää lapsen/perheen tilannetta, tarpeita ja ongelmia, hoitosuunnitelma tehdään niiden pohjalta. Otamme huomioon perheen kulttuuriset ja vakaumukselliset tekijät ja kunnioitamme niitä.

Turvallisuuden periaate:

Tavoitteenamme on, että lapsi ja perhe kokevat hoidon kokonaisuudessaan turvalliseksi. Huolehdimme siitä, että lapsen hoitoympäristössä ei ole hänelle vaaraa aiheuttavia tekijöitä. Kerromme lapsen kehitystason mukaisesti tulevista hoitotoimenpiteistä ja vastaamme lapsen kysymyksiin rehellisesti. Suojaamme lasta mahdollisuuksien mukaan kivuilta ja epämiellyttäviltä kokemuksilta. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon ”lapsen maailman”, ymmärrämme lapsen tuntemaa pelkoa ja helpotamme sitä tilannekohtaisesti monin eri keinoin. Käytämme keinoina esimerkiksi leikkiä, juttelua, kuuntelua, syliä ja huomion kiinnittämistä muihin asioihin. Pidämme myös lapselle antamamme lupaukset.

Tiedottamisella pidämme Teidät ajan tasalla lapsenne hoidosta. Ammattitaitoinen hoitohenkilökunta on keskeinen tekijä lapsenne turvallisessa hoidossa.

Hoidon jatkuvuuden periaate:

Lähtiessänne kotiin saatte kotihoito-ohjeet ja lapsellenne varataan tarvittavat tutkimukset sekä jatkohoidot tai seurannat. Teille kerrotaan myös mihin voitte ottaa yhteyttä, jos ongelmia ilmenee.

Tavoitteenamme on palvella Teitä iloisella mielellä, joustavasti, sujuvasti ja empaattisesti. Moniammatillinen henkilökuntamme on lapsipotilaan hoidossa mukana koko hoitoprosessin ajan, lastenpäivystyksestä kotiin saakka.

Yhdessä perheiden parhaaksi!


VASTAANOTTOALUE JA LASTEN PÄIVÄSAIRAALA

Lastentautien vastaanotto sijaitsee Perhetalon 1. kerroksessa. Vastaanotolla tutkitaan ja hoidetaan lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erilaisia erikoissairaanhoidon avoterveydenhuollon palveluja. Vastaanotolle tullaan ajanvarauksella ja lääkärin lähetteellä.

Vastaanottotiloissa toimii myös Päiväsairaala, jossa mm. annetaan suunnitellusti lääkeinfuusiohoitoja, veri-infuusioita sekä tehdään ruoka- ym. altistuksia.

Lastentautien vastaanotto tekee yhteistyötä perheen lisäksi perusterveydenhuollon, päivähoidon sekä koulu- ja sosiaalitoimen kanssa. Työntekijät jalkautuvat tarvittaessa kotiin, päivähoitoon ja kouluun tutkimus-, ohjaus ja neuvontakäynneille.