Kotihoidon toiminta-ajatuksena on tukea ja auttaa ikääntyneen arjessa silloin, kun omat voimavarat ovat riittämättömiä. Lähtökohtana on, että ikääntynyt voisi asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään tukipalvelujen ja kotihoidon tukemana.

Essote kotihoito kuvituskuva

Kotihoito sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon. Kotihoitoon kuuluvat sekä fyysiset kotikäynnit että etäpalvelu. Myös yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Kotihoito toteuttaa muun muassa kotisairaalatoimintaa terveyspalvelujen kanssa Kangasniemellä, Mäntyharjulla ja Juvalla.

Kotihoidon tukipalveluihin kuuluu turva-, hygienia- ja asiointipalveluja. Kotihoito perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan, läheisen ja kotihoidon työntekijän kanssa.

Kotihoidon asiakkaaksi tuleminen

Kotihoidon asiakkaaksi tuleminen käynnistyy ottamalla yhteyttä Essoten Palveluneuvoon. Asiakkaan kanssa tekemisissä olevaan verkostoon kuuluva voi myös ilmaista huolensa tai epäilynsä asiakkaan hoidon tarpeesta HUOLI-lomakkeella.

TIETOA KOTIHOIDOSTA FACEBOOK-VIDEOILLA

Katso Essoten kotihoidon järjestämiä Facebook-livelähetyksiä:


Palvelutarpeen arviointi

Kaikki asiakkaat tulevat palvelujen piiriin palveluohjauksen kautta. Palvelutarpeen arviointi tapahtuu seitsemän vuorokauden kuluessa yhteydenotosta, akuuttitilanteessa välittömästi. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta. Palveluohjaaja tai kotihoidon työntekijä tekee kotikäynnin asiakkaan luokse, jolloin kartoitetaan mm. henkistä ja fyysistä toimintakykyä, läheisverkostoa ja kodin turvallisuutta. Kotihoitoa voi saada alentuneen toimintakyvyn, sairauden, perhetilanteen tai vammaisuuden perusteella. Asiakas ja omainen osallistuvat hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhteistyössä moniammatillisen henkilöstön kanssa.

Kun asiakkaan toimintakyky on arvioitu ja sen perusteella palvelujen tarve selvitetty, laaditaan asiakkaalle palvelusuunnitelma. Mikäli asiakas ei täytä kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteita, hänet ohjataan kolmannen sektorin tuottamiin palveluihin.

Arviointijakso

Essote kotihoito kuvituskuva ateriointiKun asiakas tulee kotihoidon palvelujen piiriin, palvelu aloitetaan pääsääntöisesti kotihoidon arviointijaksolla. Arviointijakso kestää enintään neljä viikkoa, mutta asiakaskohtaisesti jakso voi olla hieman pidempi. Arviointijakson aikana selvitetään tarkemmin asiakkaan toimintakykyä, kuntoutumismahdollisuuksia ja muuta päivittäisten toimintojen palveluntarvetta. Arviointijakso voidaan toteuttaa myös kotikuntoutuksena. Arviointijakson tavoitteena on kuntoutuminen ja hyvinvoinnin vahvistuminen sekä säännöllisten palvelujen välttäminen.

Arviointijakson jälkeen asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan asiakkaan voimavarat, arjen toiminnoista suoriutuminen itsenäisesti ja ulkopuolisen avun tarve. Asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa käytetään aina yksilöllistä harkintaa, jonka tukena hyödynnetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia toimintakykyä kuvaavia mittareita.

Asiakkaan siirtyessä säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi arviointijakson tai kotikuntoutuksen jälkeen, laaditaan hänen tai asiakkaan virallisen edustajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma.

Kotihoito on tavoitteellista toimintaa. Asiakkaan palvelusuunnitelmaan kirjataan yksilölliset tavoitteet perustuen toimintakykyyn ja palvelutarpeeseen, sekä sovitaan palvelujen toteuttamiseen tarvittava aika. Lisäksi etäpalvelujen soveltuvuus asiakkaan tilanteeseen arvioidaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan tarvitsemien palvelujen kokonaisuus ja muut tukiverkostot.


Kotihoidon asiakkuus

Kotihoito sisältää säännöllistä kotiin annettavaa, asiakkaan tarpeista lähtevää toimintakykyä tukevaa, kuntouttavaa perushoitoa ja avustamista päivittäisissä toimissa. Kotihoito voi sisältää tukea ravitsemukseen, hygieniaan, sairauksien hoitoon, lääkehoitoon, pukeutumiseen, asiointiin ja liikkumiseen, turvallisuuteen ja sosiaaliseen toimintaan.

Kotihoitoa toteutetaan sekä asiakkaan luona tapahtuvilla käynneillä että etäpalveluna. Etäpalveluna toteutettavalla kotihoidon käynnillä tarkoitetaan puhelimitse tai videokuvallisen internetyhteyden välityksellä toteutettua kotihoidon käyntiä, jonka aikana asiakasta voidaan ohjata ja tukea arkitoimissa tai esimerkiksi lääkehoidossa.

Esite kotihoidon etäpalvelusta
Esite kotihoidon etäpalvelun omaisyhteydestä

 

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksuun vaikuttavat palvelujen määrä, asiakkaan maksukyky ja perheen koko. Maksu perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tarkistetaan aina palvelujen tarpeen tai asiakkaan tulojen muuttuessa olennaisesti, ja vähintään kuuden kuukauden välein. Muutosta asiakasmaksuun ei tehdä, jos palvelun määrä muuttuu tilapäisesti.

Palvelumäärään sisältyvät kotihoidon asiakkaalle suunnitellut ja toteutuneen palvelutunnit perinteisenä kotikäyntinä, etäpalveluna ja lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun kuluvat tunnit. Sotainvalideille ja YK-tehtävissä vammautuneille palvelu on maksuton.

Essoten vanhuspalveluiden asiakasmaksut määritellään vuosittain kuntayhtymän hallituksessa. Kotihoidossa enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Tukipalveluiden ja asumispalvelujen maksuista ei ole asiakasmaksulainsäädännössä yksityiskohtaista ohjeistusta eikä määräyksiä, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun.

Tarkempaa tietoa kotihoidosta ja asiakasmaksuista löydät Vanhus- ja vammaispalvelujen käsikirjasta

Huom! Uusi asiakasmaksulaki on tullut voimaan 1.7.2021. Tietoa uusista asiakasmaksuista saatte asiakasmaksuhinnastosta 1.7.2021


Yhteystiedot

Kotihoidon palveluesimiesten yhteystiedot alueittain arkisin klo 8-16:

Puumala 050 591 7286
Haukivuori 040 359 9446
Hirvensalmi 050 375 4852
Pertunmaa 040 359 9521
Juva 0400 293 810
Kangasniemi 040 012 4603
Mikkeli pohjoinen alue 040 129 4461
Mikkeli Itäinen alue, Anttola 044 794 4017
Mikkeli eteläinen alue 040 359 7090
Mikkeli läntinen alue 044 794 4015
Mikkelin keskustan alueen asiakaspuhelin vanhoille asiakkaille

ma-pe klo 8-16 ja la-su klo 8-14

040 359 7094

 

Mäntyharju 040 024 1129
Ristiina, Suomenniemi 040 359 8480

Liitteet