Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Vammaispalvelulain mukaan päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla ei vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Edellytyksenä lisäksi on, ettei henkilö voi vamman tai sairauden toimintarajoitteen vuoksi osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta. Ateriakorvauksen asiakas maksaa itse.

Työtoiminta on työnluonteisia tehtäviä, kuten erilaisia alihankintatöitä. Työtoiminnassa vammaiset henkilöt selviytyvät päivätoiminta-asiakkaita itsenäisemmin heille järjestetystä toiminnasta. Työtoiminnasta voidaan maksaa eläkkeen lisäksi työosuusrahaa.

Päivätoiminnan asiakkaat ovat sosiaalista, psyykkistä ja/tai fyysistä tukea tarvitsevia aikuisia. Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn mukaan suunniteltua kuntoutuksellista ja virikkeellistä toimintaa. Sillä tuetaan vammaisen henkilön elämän taitoja.

Työ- ja päivätoimintaan osallistutaan 1–5 päivänä viikossa. Essote järjestää itse osan työ- ja päivätoiminnan palveluista. Osa työ- ja päivätoimintapalveluista ostetaan eri palveluntarjoajilta.

MITÄ TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA VOI OLLA?

Työ- ja päivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja asiakaslähtöistä päiväaikaista toimintaa. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaiden elämän taitoja, toimintakykyä, omatoimisuutta sekä osallisuutta yhteiskuntaan. Työ- ja päivätoiminnassa tarjotaan ammattitaitoista ohjausta ja hoitoa, huomioiden jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. Asiakkaat kohdataan yhdenvertaisesti yksilöinä.

Toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille monipuolista, mielekästä sekä asiakaslähtöistä päiväaikaista toimintaa. Pyrimme ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä tarjoamalla asiakkaan voimavaroja tukevaa toimintaa. Päiväaikainen toimintamme rytmittyy viikko-ohjelman mukaisesti. Viikko-ohjelma sisältää muun muassa päiväkatsauksen, lukemista, ulkoilua, kädentaitoja, pelejä, aistihetkiä, leipomista, kuntoa ylläpitävää liikuntaa ja palvelukeskuksen tarjoamaa ohjelmaa.

Korostamme asiakaslähtöisyyttä sekä asiakkaan mahdollisuutta omaan päätöksentekoon ja valinnanvapauteen. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden valita itselleen mieleistä toimintaa turvallisessa ympäristössä. Panostamme myös asiakkaan yksilölliseen ohjaukseen muun muassa liikkumisessa.

Työkyytien järjestäminen
Essoten vammaispalvelut vastaa työ- ja päivätoimintaan liittyvien kuljetusten järjestämisestä. Sosiaalityöntekijät osallistuvat asiakkaan tarvitseman kuljetustavan valintaan.

LISÄTIETOJA

Vanhus- ja vammaispalvelujen Palveluneuvo