Asumispalvelut

Ikääntyneiden asumisen lähtökohtana on, että omassa kodissa asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien laadukkaiden palvelujen turvin. Vanhuspalveluissa huomioidaan voimavaralähtöisyys, toimintakyvyn tukeminen ja terveyden edistäminen.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu sellaisille ikääntyneille, jotka eivät selviydy kotihoidon turvin omassa kodissaan ja tarvitsevat jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa. Asumispalveluyksiköissä vanhukset asuvat omassa vuokrahuoneessaan. He saavat yksilöllistä, voimavarojensa mukaista ja kuntouttavaa hoitoa yhteistyössä tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Palvelusasumiseen hakeutuminen

Vanhusten asumispalvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin (710 / 1982 § 22 ja 23) ja sosiaalihuoltoasetukseen (607/ 1983 § 10). Palveluasumisessa asiakkaan asumisen perustana on asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481 / 1995) mukainen vuokrasopimus. Palveluasumisessa asiakas maksaa vuokransa itse. Lisäksi asiakkaalta peritään muista palveluista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön mukaiset maksut Essoten maksupäätösten mukaisesti.

Palveluasumisella tarkoitetaan palvelu- (ja tukiasumisen) järjestämistä palvelu- (ja tukiasunnoissa), joissa henkilön itsenäistä asumista (tai siirtymistä itsenäiseen asumiseen) tuetaan muilla asiakkaan palvelutarpeeseen perustuvan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisilla palveluilla.

Palveluasuminen on avohoitoa. Asiakkaan tarvitsemat muut palvelut järjestetään sosiaalihuoltolain, -asetuksen ja mahdollisesti sosiaalihuollon erityislakien sekä terveydenhuoltoa ohjaavan lainsäädännön nojalla.

Tavallisella palveluasumisella tarkoitetaan palveluasumista, jossa henkilökunta on paikalla ja aamu- ja iltavuorossa. Yöaikana asiakkaat saavat tarvitsemansa avun turvapuhelimen avulla.

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan palveluasumista, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Tehostetulla palveluasumisella lyhytaikaishoidossa tarkoitetaan hoitoa, jossa lyhytaikainen palvelun tarve syntyy asiakkaan lyhytaikaisen toimintakyvyn laskun ja siitä kuntoutumisen tai kotona toteutettavaa hoitoa tukevan syyn vuoksi.

Palveluasumiseen hakeudutaan SAS- työryhmän kautta. Yhteydenotot Palveluneuvon kautta.

Jaksohoito

Jaksohoidon toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä ja omaishoitajan työtä. Omaishoitajia rohkaistaan käyttämään jaksohoidon suoma vapaa-aika lepoon ja virkistykseen.

Jaksohoito sovitaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Jaksot perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Jaksohoitoon liittyvissä asioissa ollaan yhteydessä oman hyvinvointialueen palveluohjaajaan.

Katso Essoten Vanhuspalvelujen käsikirja 2022

Katso Essoten Valvonta- ja omavalvontasuunnitelmat

Palvelunlaatupalaute