Kotihoidon tavoitteena on laadukas ja turvallinen sairaanhoito ja hoiva sekä huolenpito asiakkaan omassa kodissa. Kotihoitoa voi saada alentuneen toimintakyvyn, sairauden, perhetilanteen tai vammaisuuden perusteella. Kotipalveluna tarjotaan tukipalveluita kuten turva-, hygienia- ja asiointipalveluja. Kotihoito perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan, läheisen ja kotihoidon työntekijän kanssa.

 Kotihoito

Anttola, Puumala 050 591 7286
Haukivuori, Hirvensalmi, Pertunmaa 050 389 5559
Juva 0400 293 810
Kangasniemi 040 012 4603
Mikkeli pohjoinen alue 040 129 4461
Mikkeli Itäinen alue 044 794 4017
Mikkeli eteläinen alue 040 359 7090
Mikkeli läntinen alue 044 794 4015
Mäntyharju 040 024 1129
Ristiina, Suomenniemi 040 359 8480

Palvelutarpeen arviointi

Palveluohjauksen perustehtävänä on tuottaa asiakkaiden palvelutarpeen arviointia ja asiakaspäätöksiä palvelujen piiriin ottamisesta huomioimalla asiakkaiden tarpeet, taloudellisuuden ja tilaajan palveluille asettamat vaikuttavuustavoitteet. Lisäksi palveluohjaus tuottaa tilaajalle tietoa kuntalaisten tarpeista ja palvelujen kehittämistarpeista.

Kaikki asiakkaat tulevat palvelujen piiriin palveluohjauksen kautta.

Palveluohjauksessa kartoitetaan asiakkaan toimintakyky ja arvioidaan asiakkaan palvelutarve. Mikäli asiakas täyttää palvelujen piiriin tulon myöntämisperusteet, asiakkaalle aloitetaan palvelut. Mikäli asiakas ei niitä täytä, häntä ohjataan kolmannen sektorin palvelujen mahdollisuuksiin.                

Kotihoidon maksut

Vuonna 2018 kotihoidon asiakasmaksu määräytyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän asiakasmaksutaksojen mukaan. Asiakasmaksun tarkistamista varten tarvitaan tiedot

  • verotuspäätöksestä, viimeksi valmistuneesta verotuksesta
  • eläkepäätöksistä (KELA ja työeläkkeet).
  • Kelan etuuksista (eläkettä saavan hoitotuki, rintamalisä, ylimääräinen rintamalisä, veteraanilisä)
  • sekä tiedot muista tuloista (korkotulot, vuokratulot, metsätulot, metsän pinta-ala ja paikkakunta, jossa metsä sijaitsee)

Maksun määrittämistä varten kerätään tiedot sekä asiakkaalta, että samassa taloudessa asuvalta avo- / aviopuolisolta.

Hallitus § 209 5.10.2017

Kotihoidon aikaperusteiseen laskutukseen siirtyminen 1.1.2018 alkaen

Kotihoidon uudet asiakkaat ovat ensin 2-4 viikon arviointijaksolla, jonka aikana asiakasmaksuna peritään 12,00 euroa/vrk. Arviointijakson aikana asiakkaan mahdollinen avuntarve vakiintuu. Jos avuntarve on heti alusta alkaen jatkuva, asiakkaasta tulee säännöllisen kotihoidon asiakas.

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu perustuu asiakkaan sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön tuloihin ja siihen aikaan, jonka työntekijät käyttävät palvelun toteuttamiseen.

Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään aika tunteina kuukaudessa. Maksu peritään maksuasetuksessa määrätyn tulorajan ylittävistä tuloista ja maksuprosentti määräytyy asiakkaan luona käytettävän ajan mukaan.

Vuosi 2018 tulorajat                   alle 3 h     3- alle 10 h         10- alle 20 h    20– alle 30  h       30 h –

1 hlö  576 €    20 %     24 %     28 %     33 %     35 %
2hlöä  1063 €    16 %     18 %     20 %     21 %     22 %
3 hlöä  1667 €    12 %     14 %     16 %     18 %     18 %
4 hlöä  2062 €    11 %     12 %     13 %     14 %     15 %
5 hlöä  2496 €     9 %     10 %     12 %     13 %     13 %
6 hlöä  2866 €     9 %     10 %     11 %     11 %     11 %

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja/tai omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään kotihoidon käyntikerrat, palvelun sisältö ja palveluun kuluva aika arvioituna kuukaudessa, jonka mukaan maksu määräytyy.

Yksittäisiä kotihoidon käyntejä toteutetaan asiakaskohtaisen harkinnan perusteella esim. ompeleiden poisto tai influenssarokotusten pistäminen. Kotihoidon käynnistä peritään 12,10 euroa/kerta.

 Esim. 1

Yksin asuva asiakas saa palvelua 15 tuntia kuukaudessa ja hänen bruttotulonsa kuukaudessa ovat 1000 euroa.

1000 euroa – 576 euroa = 424 euroa x 28 % = 118,72 euroa.

Esim. 2

Yhteistaloudessa asuvasta pariskunnasta vaimo saa palveluita 35 tuntia kuukaudessa. Yhteenlasketut bruttotulot kuukaudessa 2100 euroa.

2100 euroa – 1063 euroa = 1037 euroa x 22 % = 228,14 euroa.

Asiakasmaksu tarkistetaan aina asiakkaan pyynnöstä tai tulojen oleellisesti muuttuessa. Muuten asiakkaan saamaa palveluaikaa tarkistetaan kolmen kuukauden välein.  Muutosta asiakasmaksuun ei tehdä jos palvelun määrää muuttuu tilapäisesti.

Asiakasmaksulain 2 § mukaan maksun enimmäismäärä voi olla enintään palveluntuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Vuonna 2018 Essoten kotihoidon palveluntuottamisen hinta on 72,32 €/tunti.

Katso Essoten Vanhuspalvelujen käsikirja 2019