Mitä ikäihmisten perhehoito on?

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä ympärivuorokautisesti perhehoitajan kodissa. Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat ikäihmisen tarpeet. Perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista (esimerkiksi omaishoitajan vapaan aikana). Vaikka perhehoito on lähtökohtaisesti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, voidaan perhehoitoa järjestää myös osavuorokautisesti esimerkiksi omaishoitajan työssäkäynnin tai vapaan ajaksi.

Perhehoito toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Koska perhehoito on avohoitoa, perhehoidossa oleva ikäihminen on oikeutettu saamaan esimerkiksi kotihoidon palveluja.

Perhehoito tarjoaa ikäihmiselle pysyvät ihmissuhteet. Koti elinympäristönä mahdollistaa ikäihmiselle arjen toimiin osallistumisen omien voimavarojen puitteissa. Lähes kaikilla perhehoitoon tulevilla ikäihmisillä on jokin muistisairaus. Perhehoito sopii myös ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä tai turvattomuutta. Perhehoitoa voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa ikäihminen on esim. sairaalahoidon jälkeen toipilaana ja tarvitsee tukea ennen kotiutumistaan.

Toimeksiantosopimus ja perhehoidon toimintaohje

Kunta ja perhehoitaja tekevät perhehoidosta toimeksiantosopimuksen. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoidosta maksettavasta hoitopalkkiosta, perhehoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sekä perhehoitajan muusta tuesta, kuten vapaista, niiden järjestämisestä, työnohjauksesta ja täydennyskoulutuksesta. Ikäihmisten perhehoidosta maksettavien hoitopalkkioiden ja kulukorvausten taso ja määräytymisperusteet määritellään kuntakohtaisissa ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeissa. Niistä saa paljon muutakin tietoa kunnan järjestämästä ikäihmisten perhehoidosta. Toimeksiantosuhde ei ole työsuhde eikä toimeksiantosuhteinen perhehoitaja ole yrittäjä.

Ikäihmisen perhehoitajalta edellytettävät valmiudet:

  1. Pitää huolta ikäihmisen hyvinvoinnista.
  2. Auttaa ja tukea ikäihmistä hänen omien voimavarojensa hyödyntämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.
  3. Mahdollistaa ja tukea ikäihmisen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa.
  4. Tehdä yhteistyötä ikäihmisen asioissa.
  5. Sitoutua perhehoitajan tehtävään.

 

Koska ikäihmisen perhehoitoon sijoittava taho (yleensä kunta) on juridisesti vastuussa perhehoidosta, se hyväksyy perhehoitajan ja kodin soveltuvuuden ikäihmisten perhehoitoon. Ikäihmisten perhehoitajaksi ryhtymisestä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa selvitetään ennen ennakkovalmennukseen osallistumista seuraavat tekijät:

1) Asunto-olosuhteet:

Otamme huomioon turvallisuusnäkökohdat ja sen, että ikäihmiselle on riittävästi tilaa.

2) Terveydentila:

Millainen teidän fyysinen ja psyykkinen terveytenne on? Onko teillä jokin sairaus tai vamma? Sairaus tai vamma ei välttämättä ole este, vaan kysymys on siitä, vaikuttaako se valmiuksiin ja kykyyn vastata ikäihmisen hyvinvoinnista. Tarvittaessa pyydämme teitä esittämään lääkärinlausunnon.

3) Taloudellinen tilanne:

Perhehoitajan talouden tulee olla vakaa. Tästä syystä pyydämme teitä selvittämään perheen taloudellisen tilanteen perhehoitajaksi hakevan perustietolomakkeessa.

4) Perhetilanteen ja taustan selvitys:

Jokaisesta perhehoitajaksi haluavasta pyydämme lausunnon kotikunnalta ennen ennakkovalmennuksen käynnistymistä. Kysymme, onko heillä tiedossa asioita, jotka voisivat olla esteenä perhehoitajaksi ryhtymiselle liittyen terveydentilaan, asuinolosuhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen, päihdeongelmiin jne. Perhehoitajaksi hakevan perustietolomakkeessa kysymme teiltä luvan em. lausunnon pyytämiseen.

Selvittäessämme kanssanne edellä mainittuja perusedellytyksiä, joudutte tuomaan esiin hyvin henkilökohtaista tietoa itsestänne ja ymmärrämme, että se voi tuntua epämukavalta. Tietojen antaminen ja keskustelut ovat täysin luottamuksellisia. Perusedellytysten selvittämisen tarkoituksena on turvata ikäihmiselle hyvä perhehoito.

Perustiedot perhehoitajaksi hakeutuvasta Perustiedot perhehoitajaksi hakeutuvasta

Perustietolomakkeen voi täyttää sähköisesti, tallentaa omaan tiedostoon ja/tai tulostaa suoraan paperille

Kotikunnan lausunto Kotikunnan lausunto

Perhehoidon ennakkovalmennuksen esite

”Ei tämä ollut ensimmäinen kerta, kun kotoa lähdin. Tämä on ollut hyvä hoitopaikka. Ihan kuin olisi kotona.”

– Väinö K, Kainuu –

Liitteet