Perhehoito tarjoaa yhden mahdollisuuden yhteisölliseen, yksilölliseen ja turvalliseen hoivaan ja huolenpitoon. Perhehoito sopii ikäihmisille, jotka pärjäävät kevyemmässä hoivapaikassa, esimerkiksi lievästi tai keskivaikeasti olevat muistisairaat ja omaishoidettavat ihmiset. Lyhytaikainen perhehoito sopii myös ikääntyneille, jotka tukipalveluista huolimatta joutuvat olemaan paljon yksin kokien siitä turvattomuutta. Kotiympäristössä ikäihmisen jokapäiväisten elämäntaitojen ylläpitäminen mahdollistuu laitoshoitoa paremmin ja on myös kustannuksia ajatelleen kevyempi vaihtoehto.

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella perhekodissa. Perhehoito perustuu mm. perhehoitajalakiin (312/1992), sosiaalihuoltolakiin (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetukseen (6077/1983). Perhehoito on toimeksiantosopimussuhteista, jossa kunta hyväksyy perhehoitajan ja kodin soveltuvuuden perhehoitotehtävään ja valvoo perhehoitoa. Perhehoitaja ja kunta solmivat keskenään toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan mm. hoitopalkkioista, kulukorvauksista sekä perhehoitajan muusta tuesta. Perhehoitajan tuen perusta on ikäihmisen perhehoidosta vastaavan työntekijän ja perhehoitajan välinen yhteydenpito, joka mahdollistaa luottamukseen perustuvan yhteistyön kaikissa perhehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Kunta perii asiakkaalta asiakasmaksulaissa säädetyn asiakasmaksun.

Jokaisessa kunnassa on nimetty viranhaltija, kuka arvioi perhehoitosijoituksen ja vastaa perhehoidosta. Perhehoito on vaihtoehto tehostetulle palveluasumiselle tai lyhytaikaislaitoshoitopaikalle ja samat hoivan pääsyn kriteerit koskevat perhehoitosijoitettavaa asiakasta. Perhehoidon soveltuvuus arvioidaan yhteistyössä ikäihmisen ja hänen läheisen kanssa. Perhehoitosijoituksesta tehdään joko kielteinen tai myönteinen viranhaltijapäätös.

Perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Perhehoitoa järjestetään ikäihmisen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuen ja suunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan, omaisen, perhehoitajan ja palvelusta vastaavan tahon kanssa. Palvelun sisältö, vaadittavat resurssit ja laatuvaatimukset  määritellään toimintaohjeessa. Perhehoitajan tulee olla valmiuksiltaan, kokemuksiltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva ja kodin tulee soveltua perhehoitoon. Perhehoitajilta edellytetään ennakkovalmennus ja soveltuvuus tehtävään.

Lisätietoa myös perhehoitoliiton sivuilta.

 

Palveluneuvo puh. 015 211 557 arkisin klo 8-16.

Liitteet