Omaishoitolain § 4 mukaan 1.7.2016 alkaen sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan

ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta.

Oikeutta lakisääteiseen kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen ei ole silloin, kun hoidon sitovuus ei pääsääntöisesti ole ympärivuorokautista, kun hoidettava on säännöllisesti arkipäivisin keskimäärin enemmän kuin seitsemän (7) tuntia muun hoidon, huolenpidon tai tuen piirissä. Lakisääteinen vapaapäiväoikeus ei myöskään täyty, jos hoidettava on muualla kuin omaishoitajan hoidossa kahdeksan (8) vrk tai enemmän kuukaudessa. Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa useampana alle vuorokauden pituisena jaksona.

Omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaasta on säädetty myös sosiaalihuoltolain 27 b §:ssä. Lain mukaan kunta voi tarvittaessa järjestää tuen tarpeessa olevan henkilön päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa antavalle omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita. Kunta päättää, missä laajuudessa se järjestää omaistaan/läheistään hoitaville vapaapäiviä ja virkistysvapaita. Essotessa vapaapäiviä myönnetään yksi päivä kuukaudessa
Hoitajan vapaan aikainen asiakkaan hoito voidaan järjestää myös omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettuna sijaishoitona.
Hoitaja voi pitää kertyneet vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai säästää vapaapäiviä ja pitää vapaata pidemmän jakson kerralla. Vapaapäivien pitäminen ei vie vapaapäiväoikeutta. Vapaapäivät velvoitetaan pidettäviksi seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä, sen jälkeen vapaapäiviä ei voi enää siirtää.

Vapaapäiviä voi järjestää sovitusti päivähoitopäivinä, perhehoidossa, palvelusetelillä tai palvelutalojen lyhytaikaisyksiköissä huomioiden hoidettavan palveluntarve.

Vapaapäivät velvoitetaan pidettäviksi seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä, sen jälkeen vapaapäiviä ei voi enää siirtää.

Liitteet