Omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, vaan kysymyksessä on ns. toimeksiantosuhde. Omaishoitajan ja kunnan kesken laaditaan aina toimeksiantosopimus, jossa sovitaan:

  • hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja sen suorittamisesta
  • hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyksen ajalta
  • hoitajalle järjestettävästä vapaasta
  • hoidon arvioidusta kestosta
  • omaishoidon tukena annettavista palveluista
  • sopimuksen irtisanomisesta

Sopimuksen liitteeksi tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaan ja hänen omaistensa sekä eri viranomaistahojen yhteistyönä. Suunnitelman sisältö sekä siihen tehtävät muutokset tiedotetaan kaikille asiakkaan hoitoon osallistuville tahoille.

Liitteet