Sosiaali- tai terveydenhuollon palveluun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömän kannattaa ensisijaisesti keskustella palvelua antaneen ammattihenkilön, tämän esimiehen tai sosiaali- ja potilasasiamiehen kanssa. Mikäli asia ei selviä näin, toimintayksikköön voi tehdä kirjallisen muistutuksen.

Muistutusmenettely

Sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun tai niihin liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla/potilaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle (asiakaslaki 812/2000, potilaslaki 785/1992).

Muistutuksen tavoitteena on tarjota asiakkaalle/potilaalle helppo ja joustava keino esittää mielipiteensä toimintayksikölle. Samalla toimintayksikölle tarjoutuu mahdollisuus korjata tilanne nopeasti.

Jos asiakas/potilas ei itse kykene tekemään muistutusta, sen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä.
Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä tai muistutuslomakkeella. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa.
Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Jos muistutukseen annettu vastaus ei tyydytä, asiasta voi edelleen tehdä kantelun sosiaali- ja terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille.

MuistutuslomakE

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

Asiakkaan palveluun tai kohteluun liittyvä muistutus

Kantelu

Sosiaali- ja terveydenhuollosta voi tehdä myös kantelun Aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Lisätietoja kantelun teosta, käsittelystä ja seuraamuksista Aluehallintoviraston sivulta tai sosiaali- ja potilasasiamieheltä.

Jos asiasta ei ole tehty muistutusta, ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen toimintayksikköön tai sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan käsiteltäväksi muistutuksena.

Valvira: sosiaalihuollon palveluun liittyvä kantelu tai terveydenhuollon kantelu

Linkkejä:

Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto

Aluehallintovirasto
Sosiaalipalveluiden laadun varmistaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista