Sosiaali- tai terveydenhuollon palveluun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömän kannattaa ensisijaisesti keskustella palvelua antaneen ammattihenkilön, tämän esimiehen tai sosiaali- ja potilasasiamiehen kanssa. Mikäli asia ei selviä näin, toimintayksikköön voi tehdä kirjallisen muistutuksen.

Muistutusmenettely

Sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun tai niihin liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla/potilaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle (asiakaslaki 812/200, potilaslaki 785/1992).

Muistutuksen tavoitteena on tarjota asiakkaalle/potilaalle helppo ja joustava keino esittää mielipiteensä toimintayksikölle. Samalla toimintayksikölle tarjoutuu mahdollisuus korjata tilanne nopeasti.

Jos asiakas/potilas ei itse kykene tekemään muistutusta, sen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä.
Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä tai muistutuslomakkeella. Muistutuksen voi tehdä sähköisen asioinnin kautta. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa.
Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Jos muistutukseen annettu vastaus ei tyydytä, asiasta voi edelleen tehdä kantelun sosiaali- ja terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille.

MuistutuslomakE

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

Asiakkaan palveluun tai kohteluun liittyvä muistutus

Kantelu

Sosiaali- ja terveydenhuollosta voi tehdä myös kantelun Aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Lisätietoja kantelun teosta, käsittelystä ja seuraamuksista Aluehallintoviraston sivulta tai sosiaali- ja potilasasiamieheltä.

Jos asiasta ei ole tehty muistutusta, ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen toimintayksikköön tai sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan käsiteltäväksi muistutuksena.

Valvira: sosiaalihuollon palveluun liittyvä kantelu tai terveydenhuollon kantelu

Linkkejä:

Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto

Aluehallintovirasto
Sosiaalipalvelujen ohjaus ja valvonta
Terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista