Laki potilaan asemasta ja oikeuksista  tuli voimaan 1.3.1993. Lain tavoitteena on vahvistaa potilaan asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia hoitoa koskevissa kysymyksissä. Potilaslakia sovelletaan kaikkeen terveydenhuoltoon sekä sosiaalihuollon laitoksissa annettaviin terveydenhuollon palveluihin.

Potilaalla on oikeus

  • terveydentilansa edellyttämään hoitoon
  • hyvään kohteluun
  • saada tietoa terveydentilastaan, hoidon sisällöstä ja vaikutuksista,  mahdollisista riskitekijöistä ja hoitovaihtoehdoista.

Muita potilaslain keskeisiä kohtia

  • potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan
  • jonottamaan joutuvalle ilmoitetaan jonottamisen syy ja sen arvioitu kesto
  • hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitokselle tai kantelun terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle
  • potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta
  • hoitolaitoksessa on oltava potilasasiamies.

Potilaan itsemääräämisoikeus »

Oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun »

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysministeriö
VALVIRA, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Potilaslaki 785/92

Valviran esitteitä:

Potilaan oikeudet / Patient Rights / Hälso- och sjukvård
Vanhustenhuollon omavalvonta
Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista