Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä.

Kunnat vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä, ja niiden velvollisuuksista on säädetty laissa.

Potilaan hoito on järjestettävä niin, että potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan.

Syrjintäkielto

Potilaslaki kieltää syrjinnän: rotuun ihonväriin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, ikään, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun vastaavaan seikkaan perustuvan erottelun.

Äidinkielen, yksilöllisten tarpeiden ja kulttuurin huomioon ottaminen

Potilaan hoidossa ja kohtelussa on otettava huomioon potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja kulttuuri. Ellei terveydenhuollon ammattihenkilöllä ja potilaalla ole yhteistä kieltä, niin on järjestettävä tulkkaus. Tulkkia saattavat tarvita myös puhe- ja aistivammaiset, kuten viittomakieltä käyttävät.

Elämän loppuvaiheen hoito

Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun myös elämän loppuvaiheessa. Hänellä on myös oikeus arvokkaaseen kuolemaan.

Lisätietoja mm. hoitotahdosta, saattohoidosta, elvyttämättä jättämisestä ja kuoleman syyn selvittämisestä: Valvira