Tiedonsaanti

Potilasta hoidetaan hänen suostumuksellaan.  Hänelle annetaan tietoa hänen sairaudestaan ja sen hoidosta sellaisessa muodossa, että hän ymmärtää annetun tiedon. Potilaalle on annettava  selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista. Potilasta informoidaan myös  hoidon laajuudesta, riskitekijöistä ja mahdollisista komplikaatioista. Potilaalle pitää antaa myös selvitys, mitä seurauksia voi aiheutua, jos toimenpidettä ei tehdä. Potilas voi myös kieltäytyä hänelle tarjotusta tiedosta.

Itsemääräämisoikeus

Potilaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa potilaan oikeutta päättää henkilökohtaisesta koskemattomuudestaan. Potilaan suostumus hoitoon voi olla suullinen. Hoitoon hakeutuminen voidaan myös tulkita osoitukseksi hiljaisesta suostumuksesta. Potilaan tahto on kuitenkin selvitettävä varsinkin silloin, kun hoitoon liittyy riskitekijöitä tai, kun valittavana on useita hoitovaihtoehtoja. Potilaalta voidaan pyytää myös kirjallinen suostumus hoitoon, jos on aihetta epäillä, että jälkikäteen syntyy näyttövaikeuksia suostumuksen olemassaolosta.

Vaatimus tietoon perustuvasta suostumuksesta korostaa potilaan itsemääräämisoikeutta. Potilaalle annetaan tietoa ja häntä hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Saadun tiedon perusteella potilas voi tehdä hoitoaan koskevat ratkaisut: hoitoon suostuminen, mahdollisista vaihtoehtoisista hoitomuodoista valitseminen tai hoidosta kieltäytyminen.

Potilaalla on itsemääräämisoikeutensa mukaisesti oikeus kieltäytyä kaikesta hänelle suunnitellusta ja jo aloitetusta hoidosta. Kieltäytyminen tietystä hoidosta ei saisi kuitenkaan katkaista hoitosuhdetta. Jos potilas kieltäytyy hoidosta tai hoitomenetelmästä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Kiireellinen hoito

Potilaalle on annettava hänen henkeään ja terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito siinäkin tapauksessa, että potilaan tahdosta ei ole saatu selvitystä tajuttomuuden tai muun syyn takia. Vaaratilanteen arviointi ja hoidosta päättäminen on tällöin lääkärin tehtävä.

Potilas voi myös ilmaista tahtonsa siitä, minkälaista hoitoa ja missä tilanteissa hän haluaa itselleen annettavan. Potilaan ilmaisema tahto, ns.  hoitotestamentti kirjataan  potilasasiakirjoihin. Potilasasiakirjoihin on merkattava luotettavalla tavalla potilaan kieltäytyminen tutkimuksesta ja hoidosta. Potilaan ilmaisemaa hoitotahtoa on myös noudatettava.

Hoitotahto-lomake (tulostettava pdf)

Oikeus olla suostumatta opetuspotilaaksi

Potilaalla on itsemääräämisoikeutensa perusteella oikeus olla suostumatta opetuspotilaaksi. Opetuksesta vastaavan henkilön on tiedusteltava ennakkoon potilaalta suostumusta opetuksen kohteena olemiselle.

Laillisen edustajan, lähiomaisen tai läheisen kuuleminen

Täysi-ikäisen potilaan tiedossa olevaa tahtoa hoidostaan on kunnioitettava, vaikka hän ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn, kuten dementian takia pysty itse päättämään hoidostaan. Näissä tilanteissa on ennen tärkeiden hoitopäätösten tekemistä informoitava ja kuultava potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä sen selvittämiseksi, millainen hoito vastaisi parhaiten potilaan tahtoa. Lisäksi hoitoon on saatava em. tahon suostumus, jossa on otettu huomioon myös potilaan aiemmin ilmaisema tahto. Potilasta on hoidettava hänen etunsa mukaisesti silloin, kun potilaan tahdosta ei saada selvitystä tai, kun suostumuksen antajien näkemykset eriävät.