Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän potilasasiakirjat

1.1.2007 alkaen ovat Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat (Mikkelin keskussairaala ja Moision sairaala) ja avohoitoyksiköt ovat muodostaneet yhden terveydenhuollon toimintayksikön, jolla on yksi yhteinen potilasrekisteri. Potilasasiakirjat kuuluvat samaan potilasrekisteriin riippumatta niiden tallennusmuodosta ja -paikasta.

Potilaan hoitoa koskevat merkinnät tehdään sähköisessä muodossa olevaan potilastietojärjestelmään (Effica-järjestelmä).

Uuden terveydenhuoltolain mukainen potilastietojen käyttö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella 1.5.2011 alkaen

Hyvä hoito edellyttää, että hoitavalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on hoitotilanteessa mahdollisimman laajat tiedot potilaan terveydentilasta ja hänelle tehdyistä tutkimuksista.
1.5.2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain perusteella Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat yhteisen potilastietorekisterin. Tähän yhteiseen potilastietorekisteriin liittyneet terveydenhuollon toimintayksiköt voivat käyttää potilastietoja ilman erillistä potilaan suostumusta hoidon edellyttämässä laajuudessa. Tietojen käyttölupa koskee myös ennen lain voimaan tuloa syntyneitä potilastietoja.

Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää tietojensa käyttö toisessa toimintayksikössä. Emme toimi kiellon vastaisesti edes hätätilanteessa. Kielto koskee kaiken potilastietojärjestelmään tallennetun tiedon käytön rajoittamista toimintayksiköiden välillä. Kielto voidaan asettaa toimintayksiköiden välille kumpaan suuntaan tahansa ja se tulee tehdä erikseen jokaisesta toimintayksiköstä ja potilasrekisteristä. Kiellon voi tehdä tai peruuttaa milloin tahansa.

Mikäli haluatte kieltää tietojenne käytön toisessa toimintayksikössä, ottakaa yhteyttä Teitä hoitavaan yksikköön, josta saatte tarkemmat ohjeet.

Informaatio Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen yhteisestä potilastietorekisteristä (pdf)
Lyhyt tiedote yhteisestä potilastietorekisteristä (pdf)

Tietoa potilasasiakirjoista

Potilasasiakirjoihin ja niihin tehtäviin merkintöihin liittyvättä tietoa on koottuna Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) sivuilla.

Lisätietoja antavat:

Tietosuojavastaava

Johtava lakimies Markus Hämäläinen, p. 040 359 7222, markus.hamalainen [at] essote.fi

Potilasasiakirjakeskus

Potilastietorekisteri

Tietojen pyytäminen ja tarkastaminen

Tietojen korjaaminen ja muut oikeudet

Lokitiedot