asiakas- ja Potilastietojen pyytäminen

Asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Tietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaan tai potilaan antaman suullisen, kirjallisen tai terveydenhuollossa asiayhteydestä ilmenevän suostumuksen tai lain perusteella toiselle terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikölle/ viranomaiselle. Asiakkaalle tai potilaalle itselleen vain kirjallisella pyynnöllä. Luovuttamisesta ja sen perusteesta tehdään merkintä potilas- tai asiakasasiakirjoihin.

Kopioita omista potilas- tai asiakasasiakirjoista voi pyytää täyttämällä sähköisen pyyntölomakkeen sähköisessä asiointipalvelussa (toistaiseksi pois käytöstä). Tämä sähköinen pyyntölomake koskee Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoja.

Lähetysosoite
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky.
Mikkelin keskussairaala
Asiakas- ja potilasasiakirjakeskus
Porrassalmenkatu 35-37
50100 Mikkeli

Asiakas- ja potilasasiakirjakeskus

Asiakas- ja potilasasiakirjakeskus vastaa asiakas- ja potilasasiakirjojen luovuttamisesta, vastaanottamisesta ja säilyttämisestä. Lisäksi asiakas- ja potilasasiakirjakeskus hoitaa asiakas- ja potilastiedon arkistoon (Kanta) liittyvät kiellot. Asiakas- ja potilasasiakirjakeskus säilyttää kaiken tyyppiset paperimuotoiset asiakas- ja potilastietoaineistot. Arkistotilat sijaitsevat Mikkelin keskussairaalassa.

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN (tietojen tarkastaminen)

Asiakkaan ja potilaan oikeuksiin kuuluu saada tutustua itseään koskeviin asiakas- ja potilasasiakirjoihin. Tätä oikeutta voidaan rajoittaa vain poikkeuksellisesti. Tarkastusoikeus on asiakkaalle ja potilaalle maksutonta kerran vuoden aikana, eikä siitä tehdä merkintöjä asiakas- ja potilasasiakirjoihin.

Tarkastusoikeus on ainoastaan asiakkaalla ja potilaalla itsellään tai alaikäisen asiakkaan ja potilaan osalta hänen huoltajallaan. Muut henkilöt, kuten asiakkaan ja potilaan lähiomaiset eivät voi käyttää tarkastusoikeutta asiakkaan ja potilaan puolesta.

Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntö osoitetaan lääkärille tai muulle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle, joka huolehtii tietojen hankkimisesta. Tiedot tulee antaa ymmärrettävässä muodossa.

Tietojen tarkastaminen tapahtuu ensisijaisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, jota varten varataan erillinen aika. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus niin halutessaan saada tiedot pyytämässään laajuudessa kopioina ilman henkilökohtaista käyntiä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä. Asiakas ja potilas voi tarkastaa asiakas- ja potilasrekisteritiedot myös sairaalassa hoidon aikana.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä kirjallinen tarkastuspyyntö lähetetään Mikkelin keskussairaalan asiakas- ja potilasasiakirjakeskukseen. Pyynnön voi tehdä sivun oikeassa laidassa olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

TIETOIHIN PÄÄSYN rajoittaminen

Oikeus saada tietoja voidaan evätä tai sitä voidaan rajoittaa, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan ja potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun henkilön oikeuksille.

Jos oikeus evätään, asiakkaalle tai potilaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee oikeuden epäämisen peruste. Samalla mainitaan, että asiakkaalla ja potilaalla on mahdollisuus saada asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi
Puhelinvaihde: 02956 66700 ma-ke klo 9 -16
www.tietosuoja.fi