Potilastietojen pyytäminen

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Tietoja voidaan luovuttaa vain potilaan antaman suullisen, kirjallisen tai asiayhteydestä ilmenevän suostumuksen tai lain perusteella toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle/ viranomaiselle. Potilaalle itselleen vain kirjallisella pyynnöllä. Luovuttamisesta ja sen perusteesta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin.

Kopioita omista potilasasiakirjoista voi pyytää täyttämällä sähköisen pyyntölomakkeen OmaHyviksessä. Tämä sähköinen pyyntölomake koskee Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoja.

Lähetysosoite
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky.
Mikkelin keskussairaala
Potilasasiakirjakeskus
Porrassalmenkatu 35-37
50100 Mikkeli

Potilasasiakirjakeskus

Potilasasiakirjakeskus vastaa potilasasiakirjojen luovuttamisesta, vastaanottamisesta ja säilyttämisestä. Lisäksi potilasasiakirjakeskus hoitaa potilastiedon arkistoon (Kanta) liittyvät kiellot. Potilasasiakirjakeskus säilyttää kaiken tyyppiset paperimuotoiset potilastietoaineistot. Arkistotilat sijaitsevat Mikkelin keskussairaalassa.

Tietojen tarkastaminen

Potilaan oikeuksiin kuuluu saada tutustua itseään koskeviin potilasasiakirjoihin. Tätä oikeutta voidaan rajoittaa vain poikkeuksellisesti. Tarkastusoikeus on potilaalle maksutonta kerran vuoden aikana, eikä siitä tehdä merkintöjä potilasasiakirjoihin.

Tarkastusoikeus on ainoastaan potilaalla itsellään tai alaikäisen potilaan osalta hänen huoltajallaan. Muut henkilöt, kuten potilaan lähiomaiset eivät voi käyttää tarkastusoikeutta potilaan puolesta.

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN (tietojen tarkastaminen)

Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntö osoitetaan lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle, joka huolehtii tietojen hankkimisesta. Tiedot tulee antaa ymmärrettävässä muodossa.

Tietojen tarkastaminen tapahtuu ensisijaisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, jota varten varataan erillinen aika. Potilaalla on oikeus niin halutessaan saada tiedot pyytämässään laajuudessa kopioina ilman henkilökohtaista käyntiä terveydenhuollon toimintayksikössä. Potilas voi tarkastaa potilasrekisteritiedot myös sairaalassa hoidon aikana.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä kirjallinen tarkastuspyyntö lähetetään Mikkelin keskussairaalan potilasasiakirjakeskukseen. Pyynnön voi tehdä sivun oikeassa laidassa olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

TIETOIHIN PÄÄSYN rajoittaminen

Oikeus saada tietoja voidaan evätä tai sitä voidaan rajoittaa, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun henkilön oikeuksille.

Jos oikeus evätään, potilaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee oikeuden epäämisen peruste. Samalla mainitaan, että potilaalla on mahdollisuus saada asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi
Puhelinneuvonta 02956 66700 ma-ke klo 9 -16
www.tietosuoja.fi