Essote noudattaa henkilötietojen käsittelyssä huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat. Henkilötietojen käsittely Essotessa perustuu lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Henkilötietoja käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaan tai potilaan asioiden käsittelyä ja hoitoa varten. Henkilötiedoista muodostuu eri rekistereitä, joista tärkeimmät ovat sosiaalihuollon rekisterit ja potilasrekisteri. Salassa pidettävät asiat ja asiakirjat on suojattu roolipohjaisella käyttöoikeushallinnalla. Käyttöoikeudet sosiaali- ja potilastietojärjestelmiin myönnetään roolipohjaisesti työtehtävien ja työyksikön perusteella. Silloin kun paperimuotoisen aineiston käsittely on tarpeellista, aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy rajatulla määrällä henkilöstöä.

Sosiaalihuollon asiakkaan tietoja saavat käsitellä vain henkilöt, joiden tehtäviin kuuluvat asiakkaan asian hoitaminen . Asiakkaan asiaa voivat hoitaa esimerkiksi sosiaalityöntekijän lisäksi avustava henkilökunta. Lisäksi sosiaalipalvelun arviointi ja toteuttaminen voivat edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön toimimista yhdessä tai työryhmässä, jolloin asiakas- ja potilastietoja käsittelee useampi Essoten henkilöstöön kuuluva sosiaalihuollon työntekijä tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Potilastietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka Essoten toimintayksikössä tai Essoten toimeksiannosta osallistuvat potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin. Tällaisia henkilöitä voivat olla varsinaisen hoitohenkilöstön lisäksi toimistosihteerit ja muut vastaavat avustavaan henkilökuntaan kuuluvat sekä sosiaalityöntekijä. Usein tarkoituksenmukaista on monen asiantuntijan osallistuminen potilaan hoitoon.

 

Terveydenhuollon yhteisrekisteri

Essoten perusterveydenhuollon ja erikoisairaanhoidon sähköiset potilasrekisterit ja potilas-asiakirja-arkistot muodostavat yhteisen potilastietorekisterin. Essoten yhteiseen potilastietorekisteriin kuuluvat erikoissairaanhoidon lisäksi seuraavien alueiden perusterveydenhuollon toiminta-alueet: Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki ja Puumala.

Potilasta hoitava henkilökunta voi käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia hoidon kannalta tarpeellisia potilastietoja ilman potilaan suostumusta. Käyttö edellyttää kuitenkin, että potilasta on informoitu yhteisen potilastietorekisterin käytöstä ja mahdollisuudesta kieltää potilastietojen yhteiskäyttö.

Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää tietojensa käyttö toisessa toimintayksikössä. Emme toimi kiellon vastaisesti edes hätätilanteessa. Kielto koskee kaiken potilastietojärjestelmään tallennetun tiedon käytön rajoittamista toimintayksiköiden välillä. Kielto voidaan asettaa toimintayksiköiden välille kumpaan suuntaan tahansa ja se tulee tehdä erikseen jokaisesta toimintayksiköstä ja potilasrekisteristä. Kiellon voi tehdä tai peruuttaa milloin tahansa.

Mikäli haluatte kieltää tietojenne käytön toisessa toimintayksikössä, ottakaa yhteyttä Teitä hoitavaan yksikköön, josta saatte tarkemmat ohjeet.

Potilastietojen luovuttaminen lähiomaisille

Potilasta koskevia tietoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Ellet pysty sairautesi tai tilasi vuoksi antamaan lupaa, annamme tietoja ainoastaan lähiomaisille, jollei ole syytä olettaa, että potilaana kieltäisit näin menettelemästä. Muille emme voi antaa tietoja salassapitovelvollisuuden vuoksi. Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään siitä, kuka tiedustelee puhelimitse esimerkiksi potilaan vointia tai kotiin pääsyä ja kertoo tarvittavat tiedot muille omaisille.

Alaikäisen potilastiedot

Terveydenhuollossa arvioidaan, pystyykö alaikäinen henkilö päättämään omasta hoidostaan. Kun näin on, alaikäinen potilas voi tarkastaa itse omat potilastietonsa. Muuten tarkastusoikeutta käyttää potilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja. Alaikäisen päättäessä omasta hoidostaan hänellä on oikeus kieltää tietojen antaminen huoltajalleen.

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttaminen

Sosiaalihuollon asiakastietoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajan (esimerkiksi huoltaja) suostumuksella.

Lisätietoa sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta luovuttaa tietoja täältä


Alaikäisen sosiaalihuollon asiakastiedot

Jos alaikäinen kykenee ymmärtämään asian merkityksen, suostumus häntä itseään koskevien tietojen luovuttamiseen on pyydettävä häneltä itseltään, muutoin suostumuksen antaa hänen laillinen edustajansa (yleensä hänen huoltaja).

tietosuojavastaava

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen tietosuojavastaava seuraa ja valvoo asiakas- ja potilastietojen käsittelyä ja menettelytapoja.

Tietosuojavastaava

  • osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun
  • antaa tietosuojaan liittyvää koulutusta
  • toimii henkilökunnan ja potilaiden tukena tietosuoja-asioissa

TIETOJEN OIKAISU JA MUUT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tutustu rekisteröidyn oikeuksiin

Katso myös lokitiedot

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaiset tietosuojaselosteet palvelutehtävien tai tulosvastuualueiden mukaisesti. Tietojen päivitys on käynnissä. Kukin palvelu ja tulosvastuualue vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Hallinto

Sosiaalihuolto

Terveydenhuolto

Sosiaalihuolto ja terveydenhuolto yhteiset