Essote noudattaa henkilötietojen käsittelyssä huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat. Henkilötietojen käsittely Essotessa perustuu lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Henkilötietoja käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaan tai potilaan asioiden käsittelyä ja hoitoa varten. Henkilötiedoista muodostuu eri rekistereitä, joista tärkeimmät ovat sosiaalihuollon rekisterit ja potilasrekisteri. Salassa pidettävät asiat ja asiakirjat on suojattu roolipohjaisella käyttöoikeushallinnalla. Käyttöoikeudet sosiaali- ja potilastietojärjestelmiin myönnetään roolipohjaisesti työtehtävien ja työyksikön perusteella. Silloin kun paperimuotoisen aineiston käsittely on tarpeellista, aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy rajatulla määrällä henkilöstöä.

Sosiaalihuollon asiakkaan tietoja saavat käsitellä vain henkilöt, joiden tehtäviin kuuluvat asiakkaan asian hoitaminen . Asiakkaan asiaa voivat hoitaa esimerkiksi sosiaalityöntekijän lisäksi avustava henkilökunta. Lisäksi sosiaalipalvelun arviointi ja toteuttaminen voivat edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön toimimista yhdessä tai työryhmässä, jolloin asiakas- ja potilastietoja käsittelee useampi Essoten henkilöstöön kuuluva sosiaalihuollon työntekijä tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Potilastietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka Essoten toimintayksikössä tai Essoten toimeksiannosta osallistuvat potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin. Tällaisia henkilöitä voivat olla varsinaisen hoitohenkilöstön lisäksi toimistosihteerit ja muut vastaavat avustavaan henkilökuntaan kuuluvat sekä sosiaalityöntekijä. Usein tarkoituksenmukaista on monen asiantuntijan osallistuminen potilaan hoitoon.

tietosuojavastaava

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen tietosuojavastaava seuraa ja valvoo asiakas- ja potilastietojen käsittelyä ja menettelytapoja.

Tietosuojavastaava

  • osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun
  • antaa tietosuojaan liittyvää koulutusta
  • toimii henkilökunnan ja potilaiden tukena tietosuoja-asioissa

TIETOJEN OIKAISU JA MUUT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tutustu rekisteröidyn oikeuksiin

Katso myös lokitiedot

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaiset tietosuojaselosteet palvelutehtävien tai tulosvastuualueiden mukaisesti. Tietojen päivitys on käynnissä. Kukin palvelu ja tulosvastuualue vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Hallinto

Sosiaalihuolto

Terveydenhuolto

Sosiaalihuolto ja terveydenhuolto yhteiset