OIKAISUVAATIMUS

Jos olet tyytymätön saamaasi asiakasmaksua koskevaan laskuun, voit hakea siihen muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Sinulla on oikeus muutoksenhakuun, mikäli päätös tai lasku on osoitettu sinulle tai se vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viranomaisella viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun.  Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, oikaistavan laskun numero, vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole toimittanut niitä jo aiemmin. Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Osoita oikaisuvaatimus osoitteella:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä,

Kirjaamo, Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli

Sähköposti: kirjaamo@essote.fi

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


MAKSUJÄRJESTELY

Tarvittaessa voit pyytää eräpäivänsiirtoa tai maksujärjestelyn laatimista sähköpostitse laskutus@essote.fi tai soittamalla numeroon 015 351 2566 (ma–pe klo 10–13).

Maksumuistutuksissa yhteydenotot Intrum Justitia Oy:lle puhelimitse 09 229 11 845 ma–pe klo 7.30–17.00, la 9.00–17.00 tai sähköpostitse ryhma151@intrum.com


SOSIAALIHUOLLON Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä tuloihin perustuvia maksuja.

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen on mahdollista niissä tilanteissa, joissa asiakasmaksu heikentää asiakkaan toimeentulon edellytyksiä ja elatusvelvollisuuden toteutumista (asiakasmaksulaki 11§). Jotta maksua alennetaan tai jätetään perimättä, tulee asiakkaan hakea sitä Essoten omalla hakemuksella. Hakea voit myös vapaamuotoisella hakemuksella, mutta hakemuksen tulee sisältää vastaavat tiedot ja liitteet kuin Essoten hakemuksissa on mainittu.

Asiakasmaksun alentaminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan. Asiakkaan maksukykyä arvioitaessa huomioidaan myös puolison tulot ja menot.

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Asiakasmaksun alentamista voi hakea sosiaalihuollon maksuihin:

  • kotihoito ja tukipalvelut
  • iäkkäiden päivätoiminta
  • iäkkäiden palveluasuminen
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasmaksut
  • vammaispalveluiden asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Lähtökohtaisesti tasasuuruiset terveydenhuollon hoitomaksut peritään Essoten-kuntayhtymän asiakasmaksujen mukaisesti kaikilta asiakkailta. Nämä maksut ovat asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksuja. Kuntayhtymällä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta jättää perimättä tai alentaa asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asiakasmaksuja.

Poikkeustapauksessa ja perustellusta syystä toimivaltainen viranhaltija voi päättää tässä tarkoitettujen hoitomaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen, siihen on syytä. Päätös tästä perustuu sekä yksilölliseen tilannearvioon että hakijan ja hänen perheensä taloudelliseen kokonaistilanteeseen. Essote ei myönnä ennakkoon tulevien potilasmaksujen alentamista/perimättä jättämistä.

TERVEYDENHUOLLON TASASUURUSTEN MAKSUJEN HUOJENTAMINEN KEVENNETYLLÄ MENETTELYLLÄ

Voit hakea maksuhuojennusta kevennetyllä menettelyllä, jos sinulle on myönnetty jokin seuraavista:

  • Kelan perustoimeentulotuki hakemiskuukaudelta, mutta et ole hakenut toimeentulotukea maksuun/maksuihin, joihin haet huojennusta.
  • Olet velkajärjestelyssä

Täytä hakemus kevennetty menettely ja sinun tulee toimittaa liitteeksi toimeentulotukipäätös / todistus velkajärjestelystä. Hakemus terveydenhuollon tasasuuruisten maksujen huojentamisesta voidaan tällöin käsitellä ilman laajempaa selvitystä tuloista, varallisuudesta ja menoista.

TERVEYDENHUOLLON TASASUURUISTEN MAKSUJEN HUOJENTAMINEN MUISSA TILANTEISSA

Maksuhuojennusta määriteltäessä sovelletaan Kelan vahvistamia toimeentulotuen myöntämisperusteita huomioiden erityiset tarpeet tai olosuhteet. Täytä hakemus terveydenhuollon tasasuuruisten maksujen huojentamisesta ja merkitse taulukkoon tiedot omista ja perheesi hakemukseen vaikuttavista tuloista, menoista ja varallisuudesta siltä kuukaudelta, jolle laskun alkuperäinen eräpäivä osuu.

Hakemuksessa otetaan huomioon hakijan ja samaan talouteen kuuluvien henkilöiden tulot, varallisuus ja menot. Laskelmaa tehtäessä noudatetaan Essoten maksuhuojennusohjetta (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky hallitus / 17.6.2021 125 §).