OIKAISUVAATIMUS

Viranhaltijan tekemästä asiakasmaksupäätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Oikaisuvaatimusviranomainen Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon ky:n alaisten viranhaltijoiden päätöksistä oikaisuvaatimus osoitetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon ky:n yksilöjaostolle. Päätöksen mukana seuraavassa oikaisuvaatimusohjeessa on tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot oikaisuvaatimuksen toimittamista varten.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

MAKSUJÄRJESTELY

Tarvittaessa voit pyytää eräpäivänsiirtoa tai maksujärjestelyn laatimista sähköpostitse laskutus@essote.fi tai soittamalla numeroon 015 351 2566 (ma–pe klo 10–13).

Maksumuistutuksissa yhteydenotot Intrum Justitia Oy:lle puhelimitse 09 229 11 845 ma–pe klo 7.30–17.00, la 9.00–17.00 tai sähköpostitse ryhma151@intrum.com


Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä tuloihin perustuvia maksuja.

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen on mahdollista niissä tilanteissa, joissa asiakasmaksu heikentää asiakkaan toimeentulon edellytyksiä ja elatusvelvollisuuden toteutumista (asiakasmaksulaki 11§). Jotta maksua alennetaan tai jätetään perimättä, tulee asiakkaan hakea sitä Essoten omalla hakemuksella. Hakea voit myös vapaamuotoisella hakemuksella, mutta hakemuksen tulee sisältää vastaavat tiedot ja liitteet kuin Essoten hakemuksissa on mainittu.

Asiakasmaksun alentaminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan. Asiakkaan maksukykyä arvioitaessa huomioidaan myös puolison tulot ja menot.

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Asiakasmaksun alentamista voi hakea sosiaalihuollon maksuihin:

  • kotihoito ja tukipalvelut
  • iäkkäiden päivätoiminta
  • iäkkäiden palveluasuminen
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasmaksut
  • vammaispalveluiden asiakasmaksut.

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Tasasuuruisten asiakasmaksujen harkinnanvarainen alentaminen ja perimättä jättäminen:

Lähtökohtaisesti tasasuuruiset terveydenhuollon hoitomaksut peritään Essoten-kuntayhtymän asiakasmaksujen mukaisesti kaikilta asiakkailta. Nämä maksut ovat asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksuja. Kuntayhtymällä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta jättää perimättä tai alentaa asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asiakasmaksuja.

Poikkeustapauksessa ja perustellusta syystä toimivaltainen viranhaltija voi päättää tässä tarkoitettujen hoitomaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen, siihen on syytä. Päätös tästä perustuu sekä yksilölliseen tilannearvioon että hakijan ja hänen perheensä taloudelliseen kokonaistilanteeseen. Essote ei myönnä ennakkoon tulevien potilasmaksujen alentamista/perimättä jättämistä.