Mitä teen jos olen tyytymätön potilas- tai asiakasmaksuun?

Viranhaltijan asiakasmaksupäätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena.

Mikäli olet tyytymätön terveyden- ja sairaanhoidon palvelusta perittävään tasasuuruiseen asiakasmaksuun voit kirjallisesti pyytää asiasta Essoten viranhaltijan päätöksen. Pyyntö tulee osoittaa osoitteella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli.

Voit hakea myös eräpäivän siirtoa tai pyytää maksuohjelman laatimista. Eräpäivän siirtoa tai maksuohjelmaa koskevat pyynnöt voi osoittaa sähköpostilla osoitteeseen laskutus@essote.fi tai soittamalla laskulla olevaan numeroon. Ilmoita tällöin myös yhteystietosi ja tiedot laskuista, joita pyyntö koskee.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Essoten viranhaltijoiden päätöksistä oikaisuvaatimus osoitetaan yksilöasioiden jaostolle.

Päätöksen mukana seuraavassa oikaisuvaatimusohjeissa on tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot oikaisuvaatimuksen toimittamista varten.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi
  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella sitä vaaditaan
  • postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa

 

Oikaisuvaatimusta koskeva asiakirja on myös hyvä nimetä oikaisuvaatimukseksi.