Erikoissairaanhoidossa on valmistauduttu kriittisesti sairaan potilaan hoitoon lisäkouluttamalla henkilökuntaa.

COVID-19-epidemiaan varautuminen on tuonut sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön työhön ja koulutukseen uusia, ennennäkemättömiä haasteita, jotka tulevat näkymään myös erikoissairaanhoidon kustannusten kasvussa kaikissa KYSin erityisvastuualueen sairaaloissa.

Epidemian ensivaiheessa erikoissairaanhoidon suunnitelmallista leikkaustoimintaa on ollut välttämätöntä vähentää asteittain. Näin on pystytty valmistautumaan vaativan vuodeosasto- ja tehohoidon kasvuun ja henkilöstön lisäkouluttamiseen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa. Poikkeusjärjestelyt ovat vaatineet paljon suunnittelua, nopeita toiminnan muutoksia, koulutuksia ja henkilöstön venymistä monissa tehtävissä.

Poikkeustilanteessa koulutus on ollut moniammatillista ja kohdistunut laajasti erityisesti hengitysvajauspotilaiden hoitoon teho-osastoilla ja vuodeosastoilla. Hoitohenkilöstöä on myös lisäkoulutettu koronapotilaiden hoitotyöhön ja tilan seurantaan sekä suojavarusteiden käyttöön, jotta pandemian laajenemiseen voidaan varautua mahdollisimman hyvin.

Koulutukset on suunniteltu ja toteutettu moniammatillisessa yhteistyössä THL:n ohjeistusten, uusimman näyttöön perustuvan tiedon ja kansallisten linjausten sekä tiedossa olevan koronapotilaiden hoidosta saadun kansainvälisen kokemuksen perusteella. Suurin osa koulutuksista on toteutettu nykyaikaisena monimuoto-opetuksena ja käytetyillä menetelmillä on tuettu hoitajien ja lääkärien oppimista mahdollisimman hyvin.

Opiskelukeinoja on hyödynnetty monipuolisesti

Osa opetuksesta on toteutettu lähiopetuksena tieto-taitopajoissa, simulaatioilla tai potilastyössä. Lähiopetuksella on varmistettu koulutettavan osaamisen siirtyminen käytäntöön potilasturvallisesti, laadukkaasti ja mahdollisimman pienellä aikaviiveellä. Verkossa tapahtuva opetus on mahdollistanut useamman ammattilaisen kouluttamisen samalla kertaa. Verkko-opetuksessa kokeneempi ohjaaja ja uusia taitoja opiskelevat ammattilaiset voivat käydä laajasti läpi niitä asioita, joita poikkeustilanteeseen liittyy ja jotka huolestuttavat henkilökuntaa.

Poikkeustilanteessa myös henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin tukeminen eri menetelmillä on otettu huomioon. Teoriaopetuksen tukena ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle vuosien ajalta tutut oppimisalustat Moodle ja Oppiportti, jotka mahdollistavat myös omatoimisen opiskelun.

Kaikissa Suomen sairaaloissa tärkein koulutettavien ammattilaisten joukko on pandemian alkuvaiheessa ollut anestesia- ja leikkausosastojen henkilökunta. Koulutuksen tarkoituksena on ollut varmistaa henkilökunnan valmius siirtyä tarvittaessa teho-osastoille.

Vuodeosastoilta koulutetaan tehohoitoon vain sairaanhoitajia, joilla on aikaisempaa työkokemusta tehovalvontatyöstä. Jos tämä työkokemus puuttuu, koulutetaan vuodeosastojen sairaanhoitajia myös avustaviksi hoitajiksi tehohoitajien rinnalle. Koulutus on siis määritelty eri osaamistasoihin ottaen huomioon jokaisen ammattilaisen lähtötaso. Sairaalan vuodeosastoilla ja poliklinikoilla työskenteleviä on koulutettu koronapotilaiden vuodeosastohoitoihin, jotka nekin ovat vaativia.

Päivystys- ja ensihoidon työntekijät ovat käyneet läpi oman ohjelmansa. Kaikki ovat saaneet koronapotilaan hoitoon liittyvän suojavarusteisiin liittyvän opetuksen.

Työskentely vaativassa tehohoidossa on aina moniammatillista tiimityötä lääkäreiden, hoitajien, erityistyöntekijöiden, kuten fysioterapeuttien ja tukipalveluita tuottavien henkilöiden kesken. Tehohoidon ammattilaiseksi ei tulla muutaman tunnin tai päivän koulutuksella. Terveydenhuollon korkea eettinen työmoraali ei aseta ketään ammattilaista tehohoidossa tilanteeseen, jossa henkilö joutuisi työskentelemään olosuhteissa, jossa osaamistaso ei ole riittävä. Tehohoidossa ei myöskään tule tilanteita, jossa esimerkiksi hoitotyön ammattilainen joutuisi tekemään potilaan hoitoon liittyviä vaativia päätöksiä ilman moniammatillisen tiimin tukea.

Poikkeuksellisessa tilanteessa on mahdollista, että työntekijöillä esiintyy erilaisia pelkoja ja huolia. Tämä on otettu huomioon sekä koulutuksessa että esimiestyössä.

Merja Miettinen

Hoitohenkilöstön työnjako toteutuu aina osaamisperusteisesti. Työvuorosuunnittelu, työvuorojen sijoittelu ja työnjako toteutuvat työlainsäädäntö ja työturvallisuus huomioon ottaen.

Valmistautuminen koronapotilaiden hoitoon on osoittanut erikoissairaanhoidon henkilöstöltä valmiutta päivittää osaamistaan ja myös tahtoa osaamisen päivittämiseen. Koulutustietoa ja -kokemuksia on jaettu laajasti ammattilaisten kesken niin alueellisesti kuin kansallisestikin.

Teksti on laadittu yhteistyössä Siun Soten, Keski-Suomen keskussairaalan, Essoten ja Sosterin kanssa. Essotessa on huhtikuussa koulutettu yhteistyössä XAMK:n kanssa 46 sairaanhoitajaa teho- ja valvontahoitotyöhön.

 

Lisätietoja

Merja Miettinen
toimialajohtaja, KYS
044 711 3592
merja.miettinen [at] kuh.fi