Kuntoutus lienee sanana tuttu lähes kaikille. Kotikuntoutus puolestaan ymmärretään helposti niin, että fysioterapeutti tulee kotiin näyttämään liikuntaohjelman, jota noudattamalla kunto palautuu.

Kotona tapahtuva kuntoutus vaatii asiakkaan arjen ja hänen toimintaympäristönsä huomioimista .

Kotikuntoutuksen päämäärät ja keinot ovat kuitenkin muuttuneet. Asiakkaan oma asiantuntijuus hänen arjestaan on asetettu kotikuntoutuksen keskiöön Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän äskettäin hyväksytyssä kotikuntoutuksen mallissa.

Nyt kotikuntoutusjakson tavoitteet asetetaan sen pohjalta, mitä asiakas pitää omassa arjessaan arvokkaana ja merkityksellisenä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi 50 metrin edestakaisen matkan käveleminen postilaatikolle, lihapullataikinan valmistus tai itsenäinen ja turvallinen peseytyminen suihkussa.

Tällä pyritään vahvistamaan asiakkaan sitoutumista kuntoutumiseen ja parantamaan kokemusta omasta elämänlaadusta. Kun tavoitteet ovat omia, niihin on helpompi sitoutua kuin ammattilaisen asettamiin.

Oma motivaatio ja kuntoutuksen ujuttaminen arkeen mahdollistavat sen, että kotikuntoutus vaikuttaa myös jakson päätyttyä. Läheisillä on myös tärkeä rooli asiakkaan tukemisessa ja omiin tavoitteisiinsa pääsemisen edistämisessä.

Käytännössä Essoten uusi kotikuntoutusmalli tarkoittaa noin kuukauden pituista moniammatillisesti toteutettua arviointi- ja kuntoutusjaksoa, joka toteutetaan asiakkaan kotona. Tarkoituksena on turvata asiakkaalle omannäköinen, turvallinen ja aktiivinen arki.

Ammattihenkilöt tukevat ja vahvistavat asiakkaan omatoimisuutta.

Ammattihenkilöt tukevat ja vahvistavat asiakkaan omatoimisuutta ja osallisuutta arkeen. Hän saa myös onnistumisen sekä voimaantumisen kokemuksen omassa kotiympäristössään.

Yhtenä tavoitteena on myös vähentää kotihoidon palvelujen tarvetta tai keventää niitä. Tästä syystä uudessa toimintamallissa keskitytään aluksi kotihoidon tilapäisiin asiakkaisiin, jotta pysyvä kotihoito pystyttäisiin välttämään tai sitä saataisiin siirrettyä myöhemmäksi.

Kotikuntoutusjaksolla arvioidaan asiakkaan toimintakykyä. Jakson aikana toteutetuilla ohjauskäynneillä opetellaan arjessa tarvittavien asioiden toteuttamista uudelleen. Samalla varmistetaan, että kotiympäristö ja toimintoihin tarvittavat välineet ovat turvallisia ja omatoimisuutta tukevia.

Kotikuntoutusjakson päätyttyä asiakkaan toimintakykyä arvioidaan uudelleen ja häntä ohjataan tarvittaessa muiden palvelujen piiriin.

Uusi toimintamalli toteutetaan Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen sekä kuntoutuspalvelujen tiiviinä yhteistyönä. Malli tosin kehitettiin ja pilotoitiin jo aiemmin Esso-hankkeessa. Mallin juurruttamiseksi Essoten kuntoutuspalvelut on palkannut toimintaterapeutin ja vuodeksi kotikuntoutuskoordinaattorin sekä koonnut moniammatillisen työryhmän.

Henkilöstön koulutusten jälkeen toiminta on alkanut toukokuussa uuden mallin mukaisesti.

Anne Loponen ja Iida Voutilainen kehittävät kotikuntoutusta.

Uusi toimintamalli haastaa varmasti ammattilaiset. Asiakkaan kotona tapahtuva kuntoutus vaatii nimittäin asiakkaan arjen ja hänen toimintaympäristönsä huomioimista yksilöllisesti ilman valmiita toimintaohjeita. Ammattilaisten työhön tulee luovan työn piirteitä.

Iida Voutilainen ja Anne Loponen

Iida Voutilainen toimii Essoten Kuntoutuspalvelujen vastuualueen kotikuntoutuksessa toimintaterapeuttina ja Anne Loponen kotikuntoutuskoordinaattorina.