Essoten hallitus pohti (5.11.) kuntayhtymän työterveyspalvelujen järjestämistä. Essote on koko toimintansa ajan hankkinut työterveyspalvelut Etelä-Savon työterveys Oy:ltä. Kuntayhtymä omistaa yhtiön yhdessä osuuskauppa Suur-Savon kanssa.

Yhtiö ei ole Essoten sidosyksikkö (ns. inhouse-yhtiö), joten Essoten hankkiessa palveluita yhtiöltä noudatetaan hankintalainsäädäntöä eli palvelut täytyy lähtökohtaisesti kilpailuttaa. Lisäksi korkein hallinto-oikeus katsoi (10.8.) Essoten valtuuston ylittäneen toimivaltansa sen hyväksyessä osakekaupan, jossa Essote osti yhtiön osakkeista 49 prosenttia.

– Hallinto-oikeuden ratkaisu edellyttää kuntayhtymältä toimenpiteitä. Mahdollisia toimenpidevaihtoehtoja ovat ainakin perussopimuksen muuttaminen siten, että työterveyshuolto sisällytettäisiin kuntayhtymän tehtäviin tai osakkeiden vastikkeellinen luovuttaminen. Tämän lisäksi on perusteltua selvittää muitakin mahdollisia toimintavaihtoehtoja, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Muihin vaihtoehtoihin kuuluvat palvelujen hankinnan kilpailuttaminen ja osakeomistusta koskevat järjestelyt. Näihin liittyen tarvitaan myös selvitystyötä, onko vireillä olevalla ja tämän hallituskauden aikana valmistellulla sote-lakiuudistuksella vaikutusta toimenpidevaihtoehtoihin.

Hallitus kehotti virkamiehiä ryhtymään tarvittaviin valmistelutoimenpiteisiin. Selvitys- ja valmistelutoimet pyritään suorittamaan alkuvuoteen 2021 mennessä, mikäli tuolloin on riittävällä varmuudella tiedossa sote-lakiuudistuksen keskeiset asiaan vaikuttavat pääperiaatteet.

Lue lisää

Ensihoidon palvelutasopäätös eteni valtuustoon

Hallitus lähetti ensihoidon palvelutasopäätöksen kuntayhtymän valtuuston päätettäväksi. Essote tuottaa ensihoitopalvelua omana toimintana ja osin yhteistoiminnassa pelastustoimen kanssa.

Palvelutasopäätökseen on sisällytetty ensivastetoiminta, josta sovitaan Etelä- ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten kanssa yhteistoimintasopimuksilla.

Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä.

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöstä esitetään muutettavaksi aikaisemmasta siten, että ensivastetoiminnan tuottajaksi Joroisten alueelle tulee Pohjois-Savon pelastuslaitos. Joroinen siirtyy Pohjois-Savon maakuntaan ja pelastuslaitokseen mutta säilyy erikoissairaanhoidon osalta Essoten jäsenenä.

Lisäksi Essote ja EteläSavon pelastuslaitos toteuttavat yhteistyössä vuoden 2021 aikana moniammatillisen yksikön projektin. Sen tarkoituksena on kokeilla ensihoitajan ja palomiehen muodostaman yksikön toimintaa Puumalan alueella. Tavoitteena on selvittää toiminnan taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia.

– Moniammatillisen yksikön tehtäviin kuuluvat terveys- ja pelastustoimen tehtävät. Yhteistyöstä sovitaan ensivastetoiminnan lisäksi ensihoitopalvelua koskevassa yhteistoimintasopimuksessa, kertoo ensihoidon palvelupäällikkö Marko Pylkkänen.

Projektin aikainen alueen ensihoitovalmius paranee kustannusneutraalisti.

Lue lisää

Essote kilpailuttaa potilasvakuutukset vuodeksi

Uusi potilasvakuutuslaki astuu voimaan vuoden 2021 alussa. Lailla uudistetaan nykyisen potilasvakuutusta koskevan lainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan.

Sairaanhoitopiirien kannalta muutos on merkittävä, koska ensi vuoden alusta potilasvahinkojen korvaamista ei voi enää järjestää Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) kautta, vaan potilasvakuutusta varten tulee hankkia erillinen vakuutus vakuutusyhtiöltä.

– Yliopistolliset sairaalat ovat perustamassa Suomen Keskinäisen Potilasvahinkovakuutusyhtiön. Todennäköisesti myös muut sairaanhoitopiirit voivat jatkossa rahoittaa potilasvahinkoriskit tätä kautta, mutta tämä voi tapahtua aikaisintaan arviolta vuodesta 2022 alkaen. Tämän vuoksi meidän onkilpailutettava potilasvakuutukset ainakin vuodeksi, kertoo talousjohtaja Vesa Vestala.

Potilasvakuutus on pakollinen lakisääteinen vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on antaa kattava vakuutusturva Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneen potilasvahingon varalta.

Essotessa asiakkaille potilasvahinkovakuutuksen korvauksia maksetaan vuosittain noin 0,7 miljoonan euron edestä ja vakuutusmaksuja noin 0,7 miljoonaa euroa. Vuosittain maksetut korvaukset voivat kuitenkin vaihdella suuresti.

Essoten hallitus merkitsi tiedoksi potilasvakuutusten tilanteen.

Lue lisää tästä

Lue koko esityslista tästä

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala (potilasvakuutusten kilpailutus)
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Markus Hämäläinen (työterveyden kilpailutus)
johtava lakimies
markus.hamalainen [at ] essote.fi
040 359 7222

Marko Pylkkänen
Ensihoitopäällikkö
marko.pylkkanen [at] essote.fi
040 359 6742