Hallituksen lakiesitys valinnanvapaudesta sai kriittisen käsittelyn Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) hallituksessa. Essote antoi lakiesityksestä lausuntonsa (14.12.).

Essote katsoo muun muassa, että lakiluonnoksen asiakassetelipalveluihin sisältyy esityksen kriittisin kohta. Asiakassetelin myöntäminen kiireettömään leikkaustoimintaan ja myös osin polikliinisesti toteutettaviin kirurgisiin toimenpiteisiin voi vaarantaa keskussairaaloiden yhteispäivystyksen toiminnan. Erikoisalojen päivystyksissä (24/7) ja sairaaloiden päiväaikaisessa toiminnassa olevaa osaavaa ja erikoistunutta lääkärityövoimaa rekrytoituu muualle.

Essoten mukaan lakiehdotus ei myöskään turvaa maakunnille riittäviä edellytyksiä järjestämisvastuun toteuttamiseen. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin antaminen on määritelty liikelaitoksen tehtäviksi, vaikka ne ovat palvelujen järjestämisen työkaluja. Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti on asetettu liikelaitosta sitoviksi, eikä järjestäjällä ole mahdollisuuksia ohjata palvelujen käyttöä eikä kontrolloida kustannuksiakaan, Essoten hallitus toteaa.

Essoten mukaan lakiesitys ei myöskään takaa tavoiteltua kolmen miljardin euron kustannusten kasvun hillintää. Lakiehdotuksen vaikutusarvioinnissa on lueteltu 41 eri tekijää, joiden mainitaan johtavan kustannusten kasvuun nykyisestä, Essoten hallitus huomauttaa.

– Essoten lausunto on kriittinen. Katsomme kuitenkin, että valinnanvapaus on sinänsä kannatettava asia. Se tulee kuitenkin yhdistää ensisijaisesti palvelujen toiminnalliseen integraatioon eikä palveluiden tuottamiseen markkinaehtoisesti. Lakia on hyvä muuttaa niin, että asiakas voi valita hoidon jatkuvuuden eli hoidostaan vastaavan ammattihenkilön, jolla on valtuudet ja voimavarat huolehtia asiakaskohtaisesti palvelukokonaisuudesta rakentumisesta ja varmistaa asiakaskohtaisen palvelupolun sujumisen, sanoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Lue koko lausunto täältä

Essoten asiakasmaksut laskevat

Asiakasmaksut laskevat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä. Hallitus hyväksyi vuoden 2018 asiakasmaksuhinnaston sekä vanhus- ja vammaispalvelun, mielenterveys- ja päihdepalvelun sekä perhe- ja sosiaalipalvelun toimintalinjaukset, asiakasmaksut ja taksat.

Maksujen alennus perustuu valtioneuvoston 23.11. hyväksymiin enimmäismääriin kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,60 prosenttia.

Essoten talousarvioon hintojen laskun vaikutus on noin 200 000 – 300 000 euroa.

Lue lisää

Lastensuojelun tilanne paranee

Hallitus sai tilannekatsauksen lastensuojelun työntekijätilanteeseen. Perhe- ja sosiaalipalvelut on saanut rekrytoitua uusia työntekijöitä ja sisäisillä siirroilla on lastensuojelun tilannetta parannettua. Edelleen puuttuu kolme sosiaalityöntekijää ja tällä hetkellä on näiden kolmen rekrytointi meneillään.

– Pääasiallisesti henkilöstön muutokset ja kohdennukset ovat olleet organisaation sisäisiä, mutta on myös saatu uusia hakijoita, kertoo perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen.

Aluehallintovirasto on edellyttänyt sosiaalityöntekijöiden määrän lisäämistä lastensuojelussa ja asettanut uhkasakon vaatimuksen tehostamiseksi.

Lue lisää

Kuuman sairaalan laajennuksen korotuksen urakat hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi rakenteilla olevan Kuuman sairaalan ambulanssisiiven korotuksen urakkatarjoukset. Korotus maksaa noin 2,8 miljoonaa euroa.

Mannerheimintien varteen sijoittuviin kahden uuden kerroksen tiloihin tulevat koulutuskeskus ja palveluohjauskeskus. Tilat toimivat rakennustöiden aikana sairaalan muiden toimintojen väistötiloina ennen varsinaista tarkoitustaan.

Katso urakoitsijat täältä

Hammashoitolalle etsitään uutta paikkaa

Keskussairaalan rakennustöiden yhteydessä suun terveydenhuolto oli tarkoitus keskittää Mielentalon yhteyteen vuonna 2022. Pankalammen hammashoitolan tiloissa on kuitenkin ilmennyt sisäilmaongelmia, jonka takia toiminnalle on etsittävä uusi tila mahdollisimman nopeasti.

Essoten hallitus päätti esittää valtuustolle, että keskitettyä hammashoitolaa ei ESPER-hankesuunnitelmasta poiketen rakenneta Mielentaloon. Keskitetyn hammashoitolan suunnittelua jatketaan ESPER-hankkeessa siltä pohjalta, että hammashoitola sijoitetaan keskussairaala-alueen ulkopuolelle.

Lue lisää

Hallitus sai selvityksen vanhusten palveluasumisesta

Hallitus sai selvityksen ikäihmisten palveluasumisesta kuntayhtymän alueella. Selvityksen keskeisenä lähtökohtana on, että 75-vuotiaiden määrä kasvaa kovaa vauhtia. Vuoden 2030 tienoilla heitä on yli 9000 enemmän kuin nyt. Palvelujen tarve kasvaa yleensä 75 ikävuoden jälkeen.

Nykyisellään tehostettuun palveluasumiseen pääsyä odottaa Essotessa 127, joista 101 on mikkeliläisiä. Haasteena Essoten kannalta on, että palveluasumiseen odottavia ihmisiä päätyy lähikuntoutusosastoille ja jaksohoitoyksiköihin.

Rakenteilla on jo kuitenkin Mikkeliin neljä uutta palvelutaloa, joissa on 100 tehostetun palveluasumisen paikkaan 56 tavallisen palveluasumisen paikkaa. Lisäksi Essote tulee järjestämään omana toimintana palveluasumista vuokraamalla tilat Kirkonvarkauden asuntoalueelle helmikuussa 2018 valmistuvasta palvelutalosta. Uudessa palvelutalossa on 24 asuntoa pitkäaikaisasumiseen ja 12 paikkaa jaksohoitoon.

Kuntayhtymä on neuvotellut Mikalo Oy:n ja Mikkelin kaupungin teknisen toimen kanssa uuden palvelutalon rakentamisesta Mikkeliin omaa toimintaa varten. Talossa on tarkoitus yhdistää tavallista vuokra-asumista ja palveluasumista. Talon kiinteistöteknisestä operoinnista vastaisi Mikalo Oy. Taloon on tarkoitus tehdä kuntayhtymän käyttöön 64 palveluasuntoa ja tarvittavat oheistilat sekä Mikalon operoitavaksi 88 vuokra-asuntoa.

Hallitus antoi virkamiehille valtuudet jatkaa näitä neuvotteluja.

Lue lisää

Sääntökirjoja hyväksyttiin muun muassa omaishoitoon

Hallitus hyväksyi sääntökirjoja palvelustelistä, omaishoidosta ja omaishoidon palvelusetelistä, perhehoidosta ja perhehoitajan vapaan palvelusetelistä sekä muutoksia lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirjaan.

Esimerkiksi Omaishoidon sääntökirja sisältää tietoa siitä, miten Essote järjestää, tuottaa ja toteuttaa omaishoitoa tukevia palveluja. Sääntökirjassa kuvataan omaishoidon tuen toimintamalli, tunnistamisesta omaishoidon päättymiseen liittyviä ja sitä tukevia käytäntöjä sekä omaishoitajien tuen eri muotoja ja niiden toteutusta. Sääntökirjassa linjataan yhtenäiset periaatteet kaikenikäisten omaishoidon toteuttamiseen Essoten alueella. Sääntökirjassa määritellään, miten omaishoitoa tuetaan, miten tuki järjestetään ja toteutetaan.

Omaishoidossa palkkiot ovat nousemassa. Samalla omaishoitoon on tulossa vähennyksiä niissä tilanteissa, joissa omaishoitaja saa muuta tukea.

Omaishoitoon Essotessa käytetään kuluvana vuotena noin neljä miljoonaa euroa. Menot ovat ylittymässä verrattuna talousarvioon noin 550 000 euroa.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset määriteltiin perhehoidon sääntökirjassa.

Perhehoitajan vapaan palvelustelin sääntökirja on uusi. Palvelusetelillä on tarkoitus tukea perhehoitajien työtä ja edesauttaa heidän hakeutumistaan alalle.

Katso sääntökirjat täältä

Ensihoidon palvelutasopäätös valtuustoon

Hallitus hyväksyi myös osalta osaltaan Ensihoidon palvelutasonpäätöksen, joka pitää sisällään muun muassa yksiköiden asemapaikat työvuoron alkaessa. Lopullisesti palvelutasopäätöksen tekee Essoten valtuusto tammikuussa.

Lue lisää

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen (Essoten lausunto valinnanvapaudesta)
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
05 052 28677

Vesa Vestala (palvelumaksut)
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Pirjo Syväoja (ESPER-hankkeen muutokset)
Hankejohtaja, ESPER-hanke
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Sari Kärkkäinen (palveluasumisen selvitys)
Palveluohjauksen esimies
Vanhus- ja vammaispalvelut, Essote
sari.karkkainen [at] essote.fi
044 794 4508

Jaana Koinsaari (sääntökirjat)
Hankepäällikkö, OSSI-hanke
Essote
jaana.koinsaari [at] essote.fi
044 351 2388

Janne Kuusela
Ylilääkäri, Ensihoitokeskus
janne.kuusela [at] essote.fi
044 351 9608