Palveluseteli etenee sosiaali- ja terveyspalveluissa Etelä-Savossa useiden toimenpiteiden avulla.

Palveluseteli tulee vammais- ja kehitysvammapalvelujen asumispalveluihin sekä kotiin vietäviin ateriapalveluihin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote). Essote vetää myös maakunnan kymmenen kunnan Etelä-Savon palvelusetelimalli -hankkeen, jolle haetaan valtionavustusta. Essoten hallitus päätti omalta osaltaan rahoituksen hakemisesta (23.11.).

Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon asumispalvelussa otetaan käyttöön palveluseteli

Essote ottaa käyttöön palvelusetelin vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon asumispalveluissa vuoden 2018 alusta. Hallitus hyväksyi palvelusetelin sääntökirjan ja palveluseteliarvot ja päätti palvelusetelin käyttöönotosta.

– Tämä on valtakunnallisesti tärkeä avaus tulevaan valinnanvapauteen ja edustaa uutta aikaa. Olemme tässä valtakunnan kärjessä. Palveluseteli parantaa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja valinnanmahdollisuuksia. Palveluseteli mahdollistaa uusien yrittäjien pääsyn markkinoille jatkuvasti, eikä Essoten tarvitse kilpailuttaa palveluja, luettelee palvelusetelin etuja Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Vammaispalvelujen asumisen ostopalveluissa on kyse noin 13 miljoonaa euron kokonaisuudesta, joista osa on nyt siis menossa palvelusetelien kautta tuotettaviksi.

Vammaispalvelulain mukaan kunnan eli tässä tapauksessa Essoten on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminoista. Nykyisin Essote järjestää kehitysvammaisten asumispalvelua ja vammaispalvelulain mukaista palveluasumista sekä omana toimintana että ostopalveluna.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan hankintalaki ei vaadi kilpailuttamaan vammaispalveluja silloin, kun ne toteutetaan muutoin kuin hankintoina. Oman julkisen palvelutuotannon ohella vaihtoehtona on käyttää palveluseteliä tai henkilökohtaisen budjetin kaltaista menettelyä, jolloin asiakas itse valitsee palveluntarjoajan.

Essoten puitesopimus näistä asumispalveluista päättyy 31.12.2017, joten vaihtoehtona on tehdä uusi kilpailutus tai siirtyä käyttämään palvelusetelijärjestelmää. Palveluseteliin päädyttiin asiantuntijan tekemän selvityksen pohjalta. Selvitys osoitti palvelustelin tässä tapauksessa parhaaksi vaihtoehdoksi.

Erilaisissa asumispalveluissa yhteensä 240 Essoten vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon asiakasta. Heistä kehitysvammaisia on kaikkiaan 173 ja näistä Vaalijalan kuntayhtymän palvelukodeissa kaikkiaan 64.

Lue lisää

Essote vetää Etelä-Savon palvelusetelimalli -hankkeen

Kymmenen maakunnan kuntaa hakee Etelä-Savon palvelusetelimalli -hankkeen valtionavustusta. Hanketta hallinnoi Essote.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa yhtenäinen maakunnallinen palvelusetelitoimintamalli, jolla lisätään kansalaisten valinnanvapautta asiakkaan elämäntilanne huomioiden. Palvelusetelien erilaiset hoito – ja palvelupolut rakentuvat älykkään asiakassegmentaation avulla, jolloin asiakas määrittelee yhdessä ammattilaisen kanssa palvelutarpeeseensa liittyvät vaihtoehdot ja tunnistaa niihin liittyvät palvelusetelillä tuotettavat palvelut.

Maakunnallisessa palvelusetelimallissa hyödynnetään kansallisesti rakennettavia ja palvelusetelijärjestelmää tukevia järjestelmiä mm. Suomi.fi -portaalia. Yhteyden rakentaminen Kanta-palveluiden ja palvelusetelijärjestelmän välille käynnistetään hankkeen aikana.

Hankkeen aikana tullaan pilotoimaan sähköistä palveluseteliasiointia ja rakennetaan ja testataan älykästä sähköistä lomaketta neljään palvelusetelillä tuotettavaan palveluun, jotka ovat omaishoidon lakisääteiset vapaapäivät, lapsiperheiden kotipalvelut, jalkaterapiapalvelut sekä kehitysvammaisten ja vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut. Tarkoituksena on myös vahvistaa ja mallintaa henkilökunnalle keinot tunnistaa valinnanvapauslaissa tarkoitettujen palvelujen sisältöjä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 424 500 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 84 900 euroa ja haettava valtioavustus on 339 600 euroa.

Kustannuksia vastaava omarahoitusosuus tullaan jakamaan eri osatoteuttajien kesken heidän hankkeen rahoitusosuutensa perusteella. Omarahoitusosuus jaetaan suhteessa organisaation hankkeeseen osallistuvaan väestöön. Essoten osuus omarahoitusosuudesta on 59 prosenttia, Sosterin 27 ja Pieksämäen 14 prosenttia.

Lue lisää

Palveluseteli on tulossa myös ateriapalveluihin

Palveluseteli on tulossa myös Essoten ateriapalveluihin. Hallitus hyväksyi ateriapalvelun palvelusetelin sääntökirjan ja antoi viranhaltijoille valtuudet jatkaa ateriapalvelun uuden toimintamallin kehittämistä.

Vuoden 2018 alusta käyttöön otettavalla palvelusetelillä tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja lisätään heidän vapauttaan valita ateriapalvelun tuottaja. Ateriapalvelun palveluseteli mahdollistaa kuntayhtymän alueella kotiin toimitettavien ateriapalveluiden toimintaan muutoksen, joka tuo kustannussäästöjä, mahdollistaa Essoten toimittamien aterioiden määrän vähentämisen ja lisää kotihoidon hoitajien hoitotyöhön käytettävää työaikaa.

Lue lisää

Essote: Hirvensalmen sote-kiinteistöjen myyntiin ei voi sisältyä palvelujen tuottamista

Essote katsoo, että Hirvensalmen aikeissa myydä sote-kiinteistönsä on tosiasiassa kyse sote-palvelujen tuotantotavasta päättämisestä eli ulkoistuksesta yksityiselle palvelutuottajalle. Hallitus hyväksyi omalta osaltaan Hirvensalmelle annetun lausunnon.

Essote toteaa, että Hirvensalmi on siirtänyt palvelutuotannon järjestämisvastuu aiemmin Essotelle. Tämän johdosta kunnalla ei ole nykyisen lainsäädännön pohjalta enää toimivaltaa ulkoistukseen. Samalla kunnan aikeet ovat myös Essoten perussopimuksen vastaisia.

– Kunnilla on tietysti oikeus myydä kiinteistöjään. Essotea kiinnostaa erityisesti, mitä sopimuksiin laitetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Ulkoistukset eivät kuulu enää Essoten alueella kunnille. Toivomme, että asioista sovittaisiin meidän kanssamme hyvässä yhteisymmärryksessä. Näin tehtiin Kangasniemellä, muistuttaa Essoten johtaja Kortelainen.

Myyntipäätös rajoittaisi Essoten mukaan myös tulevan maakunnan päätösvaltaa. Sote-kiinteistöjen myyntimahdollisuuksia on kavennettu ns. rajoittamislailla, jota ollaan Meri-Lapin tilanteen johdosta edelleen tiukentamassa. Samassa yhteydessä kunnille ollaan antamassa takeita tuesta sote-kiinteistöihin liittyvien riskien vähentämisestä.

Lausunnossa otetaan kantaa myös kunnan harkinnassa olevan päätöksen sisältämään riskiin siitä, että sote-palvelujen hankinta yksityiseltä terveydenhuoltoyhtiöltä edellyttäisi lisäksi hankintalainsäädännön mukaista kilpailutusta.

Hirvensalmen kunta harkitsee parhaillaan omistamiensa sote-kiinteistöjen (Palvelukeskus, Heikinkoti ja terveyskeskusrakennus) myyntiä yksityiselle terveydenhuoltoyritykselle.

Lue koko lausunto

Talousarvio 2018 lähti valtuustolle

Essoten talousarvio vuodelle 2018 lähti kuntayhtymän valtuuston käsittelyyn. Kuntayhtymän johtajan esityksen jälkeisten kommenttien perusteella tehtyjen muutosten jälkeen talousarvion loppusummaksi on asettunut noin 356,2 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän johtajan esitykseen verrattuna talousarvioon on nyt lisätty Tuustaipaleen päihdekuntoutuskeskuksen ja A-klinikkasäätiön toimintojen siirto Essoten omaksi toiminnaksi.

Haasteina tiukan talousarvion toteutumiselle tulevat aiheuttamaan palkkojen korotukset, asiakasmaksutulojen väheneminen ja ostopalvelujen kasvu.

Lue lisää

Lue aiempi talousarviotiedote täältä

Jäsenet perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan

Hallitus nimesi edustajansa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan perheasian neuvottelukeskuksen johtokuntaan. Essotea edustavat siellä varsinaisena jäsenenä Arto Seppälä (sd) ja varajäsenenä Jaana Lopperi (kok).

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan perheasian neuvottelukunnan perustehtävänä on keskusteluavun tarjoaminen ja sitä kautta ihmisen tukeminen elämän kriisi- ja ongelmatilanteissa, jotka liittyvät perheeseen parisuhteeseen tai muihin lähi-ihmissuhteisiin.

Lue lisää

Euroopan investointipankin lainan nosto

Essoten on tehnyt aiemmin Euroopan investointipankin kanssa puitesopimuksen 55 miljoonan euron lainan nostamisesta. Hallitus päätti, että Euroopan investointipankilta nostetaan nyt 12 miljoonan euron lainaerä.

Hallitus valtuutti talousjohtaja Vesa Vestalan nostamaan lainan 25 vuodeksi ja päättämään korosta sekä allekirjoittamaan lainaan liittyvät asiakirjat ja sopimukset. Lisäksi hallitus linjasi, että laina nostetaan kiinteällä korolla.

Lue lisää

Essote palauttaa kunnille ylijäämää 3,6 miljoonaa euroa

Essoten on sopinut jäsenkuntiensa kanssa, että Etelä-Savon sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tilinpäätöksen mukainen jakokelpoinen ylijäämä, noin 3,6 miljoonaa euroa, palautetaan kunnille. Arvioitu palautuspäivä on 15.12.2017.

Katso kunnille palautettavat summat

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala (talousarvio, EIP:n laina, ylijäämän palautus)
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Niina Kaukonen (palveluseteli)
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Essote
niina.kaukonen [at] essote.fi
044794 4003

Jarmo Lappalainen (palvelustelihanke)
Kehitysyksikön johtaja, Essote
jarmo.lappalainen [at] essote.fi
040 359 6613

Markus Hämäläinen (lausunto Hirvensalmelle)
Johtava lakimies, Essote
markus.hamalainen [at] essote.fi
040 359 7222