Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden ostosta hallinto-oikeudelle tehty valitus on aiheeton ja se tulisi hylätä. Näin katsoo Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) hallitus (24.8.).

Essote osti kesäkuussa 49 prosenttia työterveysyhtiön osakkeista Mikkelin kaupungilta. Osuuskauppa Suur-Savon omistukseen tuli samassa yhteydessä 51 prosenttia osakkeista.

Valittaja vetoaa kuntayhtymän perussopimukseen, jonka mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta ympäristönterveydenhuoltoa, eläin lääkintähuoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja.

Essoten 3400 työntekijää käyttävät Etelä-Savon
Työterveys Oy:n palveluja.

Essote hallitus katsoo, että kuntayhtymä ei ole hankkinut työterveysyhtiön osakkeita jäsenkuntiensa työterveyshuollon järjestämiseen. Jäsenkunnat vastaavat nykyisin ja jatkossakin itse työterveyspalvelujensa järjestämisestä.

Sen sijaan kuntayhtymä haluaa taata sijoituksella tärkeän tukipalvelun, 3400 työntekijänsä lakisääteisen työterveyshuollon. Essote hankkii nykyisinkin työterveyspalvelunsa Etelä-Savon Työterveys Oy:ltä.

Kuntayhtymän hallituksen mukaan kyse on lainopillisella termillä ”toimialasijoittamisesta”. Omistuksella on tarkoitus edistää ja tukea varsinaista toimintaa välillisesti, koska työterveyden alueellisella kattavuudella, kustannustehokkuudella, asiantuntijuudella ja hoitoketjuihin ohjautumisella on kuntayhtymälle ja myös sen päätehtävän edistämiselle huomattavaa merkitystä.

Kuntayhtymä on velvollinen tarjoamaan jokaisen toimipaikan työntekijöille samantasoisen työterveyspalvelujen sisällön. Essote on arvioinut, että parhaiten samantasoisuuden tavoite toteutuu silloin, kun kunkin toimipaikan alueella on työterveyspalvelujen toimintayksikkö tai, että kunnan alueella olevan toimipaikan työntekijät eivät joudu matkustamaan kohtuuttoman pitkään työterveyspalvelujen piiriin pääsemiseksi. Etelä-Savon Työterveys Oy toimii liki kaikilla Essoten toimintapaikkakunnilla.

Kuntayhtymän perussopimus sallii julkilausutusti osakkeiden omistamisen tukitoimintojen järjestämiseen. Kuntayhtymä omistaa muillakin tukitoimintojen aloilla osakkeita, muun muassa Mikkelin Pesula Oy:n ja Sairaalaparkki Oy:n osakkeita. Kaikki nämä omistukset tukevat varsinaista toimintaa, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä.

Lue koko lausunto hallinto-oikeudelle

Hallitus valitsi työterveysyhtiön yhtiökokoukseen (1.9.) edustajaksi johtaja Risto Kortelaisen ja terveyspalvelujen johtaja Jarmo J. Kosken.

Vaalijala osaksi Etelä-Savoa

Sote- ja maakuntauudistus edellyttää toteutuessaan Vaalijalan kuntayhtymän toiminnan uudelleen organisoitumista. Vaalija oli pyytänyt asiasta lausuntoa.

Essoten hallitus piti tärkeänä, että Vaalijalan erityisosaaminen säilytetään myös uudessa rakenteessa. Hallitus näki hyvänä vaihtoehtona, että Vaalijala on uudistuksen jälkeen osana Etelä-Savon maakunnan liikelaitosta. Näin voidaan kehittää asiakkaan tarvitsemia laadukkaita ja kustannustehokkaita perus- ja erityispalveluja yhdeksi palvelukokonaisuudeksi.

Lue lisää 

Moision sairaalamuseon paikka

Hallitus keskusteli Moision sairaalamuseon tulevaisuudesta, kun psykiatrinen sairaala siirtyy aikanaan Mikkelin keskussairaalan yhteyteen vuoteen 2022 mennessä. Sairaalamuseo toimii Moision sairaalan talousrakennuksen yläkerrassa Maakuntamuseon ohjauksessa. Museon kokoelmissa on noin 3500 esinettä.

Hallitus merkitsi tiedoksi maakuntamuseon tutkija Jorma Hytösen selvityksen Moision sairaalamuseosta. Valmistelua sairaalamuseon tulevasta tilanteesta jatketaan niin, että viimeistään syksyllä 2019 esitellään suunnitelma museon esineistön sijoittumisesta ja toiminnan jatkosta ennen siirtymistä sote- ja maakuntahallintoon.

Lue lisää

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tukiasumisen maksut yhtenäistetään

Essoten mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon tukiasumisen asiakkaiden maksut määräytyvät nykyisin eri perustein. Essoten hallitus päätti, että kuntayhtymässä otetaan käyttöön asiakkaiden tukiasumisessa yhtenäiset asiakasmaksun perusteet.

Asiakasmaksut määräytyvät 1.9. lähtien kaikille kotihoidon maksutaulukon mukaisesti ja perustuvat asiakkaan tuloihin.

Lue lisää

Alaikäisten päivystyskäynnit muuttuvat maksuttomiksi

Hallitus linjasi, että Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksen päivystyskäynnit ovat alaikäisille maksuttomia takautuvasti 1.1.2017 alkaen. Alkuvuoden maksujen palautuksista tiedotetaan erikseen.

Alaikäisten päivystyskäyntien maksuttomuus on jo muissakin Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen keskussairaaloiden yhteispäivystyksissä.

– Yhtenäistämme näin alaikäisten päivystysmaksut Mikkelin keskussairaalalla. Nykyinen käytäntö toi mukanaan epäselvyyksiä erityisesti, kun Pankalammen yleislääketieteen vastaanoton palvelut siirtyivät keskussairaalalle. Yleislääketieteen palvelut ovat maksuttomia alaikäsille, mutta erikoissairaanhoidon/erikoisalojen päivystyskäynnit olivat maksullisia. Päivystyksen maksuttomuus on kädenojennus erityisesti vähävaraisille lapsiperheille, kertoo terveyspalvelujen johtaja Jarmo J. Koski.

Vuositasolla alaikäisten päivystyskäynneistä erikoisalapäivystyksessä olisi kertynyt Essotelle noin 100 000 euron tulot. Alaikäisten käynnit erikoissairaanhoidon päiväaikaisilla vastaanotoilla Mikkelin keskussairaalassa säilyvät maksullisina.

Lue lisää


Talous etenee talousarvion mukaisesti

Hallitus sai tiedoksi neljännesvuosiraportin kuntayhtymän taloustilanteesta. Kesäkuun lopun tietojen mukaan kuntayhtymän talouden toteuma on talousarvion mukainen, mutta toiminnan järjestäminen tasapainotusohjelman mukaisesti tuottaa suuria haasteita ja talouden sopeuttamistarvetta.

Lue lisää

Lue koko esityslista

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Jarmo J. Koski (alaikäisten päivystysmaksu)
Terveyspalvelujen johtaja, Essote
jarmo.koski [at] essote.fi
0443512541

Minna Mutanen (Moisio ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen maksut)
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja, Essote
minna.mutanen [at] essote.fi
044 794 4300