Essote antaa keskittämisasetuksen muutoksen luonnoksesta lausunnon yhteistyössä muiden Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa. Essoten hallitus (6.2.) valtuutti johtajaylilääkäri Jarmo J. Kosken muotoilemaan lausunnon alustavien linjausten perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnoilla oleva asetusluonnos turvaisi hyvin Mikkelin keskussairaalassa nykyisinkin tehtävät tietyt keskittämisasetukseen sisältyvät leikkaukset kuten lonkan- ja polven tekonivelleikkaukset, selkäleikkaukset, rintasyöpä- ja paksusuolisyöpäleikkaukset.

Asetusluonnos on hankalampi muille lähisairaanhoitopiireille. Muun muassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KYS:n välillä on erimielisyyttä työnjaosta eli mitä vaativia leikkauksia missäkin leikataan. Lain vaatimaa erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämissopimusta ei ole saatu moneen vuoteen viimeisteltyä ja sovittua.

Asetusluonnoksen toteutuminen joko siirtäisi erityisesti syöpäleikkauksia Jyväskylästä Kuopioon tai mahdollisesti muihin yliopistollisiin sairaaloihin.

Essoten lausunnossa esitetään useita merkittäviä muutoksia keskittämisasetuksen kahteen leikkausmääriä koskettelevaan pykälään. Mikäli Essoten lausunnon esitykset toteutuisivat, ne turvaisivat muun muassa leikkausten säilymisen nykymuodossaan myös Keski-Suomen keskussairaalassa.

Lue lisää

Hallitus perusti joukon virkoja
– pääosa nykyisille työsopimussuhteisille

Essoten hallitus jatkoi virkojen perustamista kehittämistoimien, säästötoimenpiteiden ja yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena muuttuneisiin tehtäviin.

Palliatiivisen hoidon ylilääkärin virkaan ei ole tällä hetkellä omaa lääkäriä ja viran perustaminen on osa palliatiivista kehitystyötä. Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa kärsimystä tai heikentää hänen elämänlaatuaan.

Yleislääketieteen vastaanoton ylilääkärin viran perustaminen on osa yleislääketieteen johtamisjärjestelmän muutosta. Akuuttilääketieteen ylilääkärin virkaa ei ole aiemmin Essotessa ollut. Akuuttilääketiede perustetaan nyt laajamittaisesti päivystysjärjestelmän turvaamiseksi.

Onkologian osastonylilääkärin, kardiologian osastonylilääkärin ja sisätautien apulaisylilääkärin virkojen perustamisella pyritään välttämään kalliiden ostopalvelujen käyttöä.

Kaksi työsopimussuhteisen sosiaaliohjaajan tehtävää muutetaan viroiksi perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueella. Muutos mahdollistaa, että kyseiset jo Essotessa työssä olevat ohjaajat voivat tehdä jatkossa myös palvelutarpeen arvioita niihin kuuluvia päätöksiä.

Terveyspalveluissa viiden sosiaalityöntekijän ja neljän sosiaaliohjaajan viran perustamisella luodaan mahdollisuus myös näille työntekijöille tehdä palvelutarpeen arviointia ja tarvittavia päätöksiä. Näissä sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien tehtävissä on jo vakituiset tekijät eikä virkojen perustaminen lisää henkilötyövuosien määrää.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Jarmo J. Koski
Johtajaylilääkäri
Essote
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541

Santeri Seppälä
Terveyspalvelujen vt. johtaja
Essote
santeri.seppala [at] essote.fi
040 35 96934

Satu Auvinen
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Essote
satu.auvinen [at] essote.fi
044 351 2302