Kuluvan vuoden talousarvioon nähden ylityksiä arvioidaan kertyvän noin kahdeksan miljoonan verran Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluissa. Essoten hallitus linjasi (19.9.), että syksyn aikana kuntayhtymä tavoittelee noin kolmen miljoonan säästöjä ja esittää valtuustolle talousarvion muuttamisesta viisi miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

– Esitämme pidemmän ajan talouden tasapainottamistoimenpiteet vuoden 2019 talousarviossa. Tarvitsemme syntyvän viiden miljoonan alijäämän sulatteluun palvelurakenteen ja toiminnan muutoksia, että ne on valmisteltava huolella. Tämän vuoden toimenpiteet painottuvat lyhyiden valojen monojen hallintaan, joista suurimpana ovat henkilöstömenot. Niissä ylitystä uhkaa tulla noin kolme miljoonaa, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Essote tavoittelee syksyn kuluessa henkilöstömenoissa noin kahden miljoonan säästöjä. Toimenpiteitä ovat muun muassa rekrytointien vähentäminen täyttölupakäytännöllä ja sijaismäärän hallinta. Pääsääntöisesti eläkkeelle jäävien paikkoja ei myöskään täytetä, ellei siihen ole toiminnallisesti pakottavaa tarvetta. Samoin palkantarkistuksia voi tehdä vain työehtosopimukseen liittyvillä perusteilla ja ylitöitä vähennetään.

Erityinen huomio on lomapalkkavelan hallinnassa. Kuntayhtymässä kertyy huomattava määrä pitämättömiä lomia (lomamääräytymisvuodelta 2018 kaikkiaan noin 29 000 päivää ja 2017 1606 päivää), joiden kustannus on yli neljä miljoonaa euroa. Tarkoituksena on, että lomat pidetään ensisijaisesti talousarviovuoden aikana. Uutta lomaa on mahdollista pitää jo uuden talousarviovuoden aikana.

Työhyvinvointiin panostetaan yhdessä työterveyden kanssa, sillä kuntayhtymässä oli tullut 2018 työterveysperusteisia sairaspoissaoloja liki kolmen miljoonan edestä jo heinäkuun loppuun mennessä. Keinoja ovat muun muassa varhaisen tuen toimintamallin ja poissaolojen puheeksioton tehostaminen.

Muut säästötoimet liittyvät hankintoihin ja ostopalveluihin, joista syksyn ajan tavoite on 0,9 miljoonan euron säästöt.

Samassa yhteydessä tehdään hallintosäännön muutoksia. Näillä voidaan vaikuttaa mm. kuntayhtymän yhtenäisen palkkalinjan hallintaan. Lisäksi esitetään toimet kuntayhtymän hallinto- ja palveluorganisaation ja johtamisjärjestelmien muutoksiksi. Näiden toimenpiteiden vaikutus on arvioitu noin 0,1 miljoonaksi euroksi.

Säästöjen mittaluokka: noin viikon menot

Kortelainen muistuttaa säästötoimien mittaluokasta: kahdeksan miljoonaa merkitsee Essoten noin 360 miljoonan euron taloudessa reilun yhden viikon menoja. Nyt ei siis olla rajuissa muutostoimissa, vaikka sinällään toimet ovat tuntuvia.

Kestäviä muutoksia talouteen voi Kortelaisen mukaan kuitenkin saada vain tekemällä asioita uudella tavalla ja muuttamalla palvelurakenteita.

– Useissa selvityksissä on todettu, että toimintamallimme on valtakunnallisessa vertailussa edelleen raskas eli painottuu laitoshoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Painopistettä on siirrettävä yhä enemmän peruspalveluihin ja erityisesti kotihoitoon sekä palveluihin, jotka pitävät toimintakykyä ja terveyttä mahdollisimman hyvin yllä. Nämä toimet voi tehdä vain muutaman vuoden kuluessa, Kortelainen muistuttaa.

Syksyn säästötoimenpiteistä huolimatta talousarvioon jäävät noin viiden miljoonan ylitykset koostuvat seuraavasti:

  • Tulopuolella asiakasmaksujen kertymä jää miljoona euroa alle talousarviossa arvioidun.
  • Menojen suurin ylityspaine on ostopalveluissa, kaksi miljoonaa euroa: Ostot muista sairaaloista tulevat ylittymään miljoona euroa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa ylitysarvio on 0,8 miljoonaa euroa lähinnä lastensuojelun ostoissa (lisääntyneet huostaanotot) ja kuntoutuspalvelujen ostoissa 0,2 miljoonaa euroa.
  • Aineiden ja tarvikkeiden hankinnan ylitys miljoona euroa tulee pääosin hoitotarvikkeista: vanhus- ja vammaispalvelujen osalta 0,5 miljoonaa euroa ja terveyspalveluista 0,5 miljoonaa euroa.
  • Keskussairaalan suuressa rakentamis- ja uudistamisprojektissa ESPER-hankkeessa on jouduttu käyttämään aiemmin arvioitua enemmän väistötiloja. Niiden poistot rasittavat taloutta kuluvana vuotena jo miljoonan euron edestä.

Lue lisää

Katso koko esityslista

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fiw
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540