Lääkintätekniikan huolto ulkoistetaan Essotelta Istekki Oy:lle. Näin päätti Essoten hallitus kokouksessaan 6.5.

Istekki Oy perustaa toimipisteen Mikkeliin ja kuntayhtymän nykyinen noin viiden henkilön lääkintätekniikan henkilöstö siirtyy Istekki Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Ratkaisulla turvataan lääkintäteknisten palvelujen saatavuus ja kaikkien toimipisteiden laitteiden korjauspalvelut

– Pääsyynä ulkoistukselle on kuntayhtymän oman lääkintätekniikan yksikön pieni koko, laaja palvelualue ja henkilöstörekrytoinnin haasteet. Lääkintätekniikan henkilöstön saatavuuteen liittyvänä ongelmana on erityisesti, ettei alalle ole käytännössä suoraan valmistavaa koulutusta, kertoo tila- ja tukipalvelujen johtaja Veli Matti Thure.

Kuntayhtymän lääkintätekniikan yksikkö on tuottanut lääkintälaitteiden huoltopalveluja Mikkelin keskussairaalassa ja Moision sairaalassa, Mikkelin muissa toimipisteissä ja ympäristökuntien alueella.   Istekki Oy:ltä on hankittu jo jonkin verran lääkintälaitteiden huoltopalvelua ja rajatusti myös korjauspalvelua on hankittu 2019 lähtien.

Vuoden 2020 alusta alkaen Istekki Oy:n kanssa on neuvoteltu lääkintätekniikan palvelujen ulkoistamisesta myös keskussairaalan ja Moision sairaalan osalta. Alkusyksyllä 2020 tehtiin yhteinen selvitysprojekti, jonka pohjalta Istekki Oy teki suunnitelman ulkoistuksen mahdollisesta etenemisestä.

Tarkoitus on tehdä Essoten ja yhtiön välillä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan luovutusta koskevista yksityiskohdista. Tarkempi ulkoistuksen ajankohta täsmentyy neuvottelujen edetessä.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina on kuntia, kuntayhtymiä ja omistajien strategisia kumppaneita. Essote on yksi yhtiön omistajista.

Lue lisää Istekki Oy:stä täältä.

Lue lisää

Hallintosääntö lähti valtuuston päätettäväksi

Hallitus lähetti kuntayhtymän hallintosäännön muutokset kuntayhtymän valtuuston päätettäväksi. Hallintosääntö on keskeinen kuntayhtymän toiminnan ohjausväline.

– Muutokset ovat lähinnä täsmennyksiä tekstimuotoiluihin ja toimivaltaan, luonnehtii johtava lakimies Markus Hämäläinen.

Hallintosäännön henkilöstöorganisaatiota ja toimivallan siirtämistä koskevat määräykset edellyttävät kielellistä täsmentämistä. Tällaisia ovat hallinnon johtajia koskevat määräykset ja 19 § määräys toimivallan siirtämisestä.

Lisäksi on tarpeen kirjata uusia määräyksiä. Tällaiset ovat muun muassa tiedonhallintalainsäädännön edellyttämät määräykset, sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain edellyttämät määräykset tietojohtamisesta ja tietolupien myöntämisestä, vahingonkorvauksesta päättämistä koskeva määräys ja hankintaoikaisua koskeva määräys.

Kuntayhtymän johtajan hankintoihin kuuluvaa toimivaltaa rajoitetaan määräämällä hallituksen hankintaa koskevasta toimivallasta.

Hallintosäännön on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2021. Edellisen kerran hallintosääntöä muutettiin siten, että muutokset tulivat voimaan 19.10.2020.

Lue lisää

Neljännesvuosiraportti: Korona tuo ylitystä talousarvioon

Koronapandemia aiheuttaa Essoten normaalitoimintaan muutoksia ja talouden ennustettavuuteen merkittäviä haasteita vuonna 2021. Hallitus kuuli talousjohtajan tilannekatsauksen.

– Olemme poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa koronan ja siihen liittyvien valtion tukien suhteen. Sen sijaan omissa voimavaroissa, esimerkiksi henkilöstömäärissä, tuotantoon liittyvissä menoissa ja palvelujen tuotannossa on hyvin pysytty arvioidussa, kertoi hallitukselle tilannetta raportoinut talousjohtaja Vesa Vestala.

Valtion suunnitelmissa on ollut kohdistaa kunnille ja sairaanhoitopiireille koronapandemiasta aiheutuviin kustannuksiin 1,4 miljardia euroa tukina ja avustuksina vuodelle 2021. Koronakustannusten korvaussumman jakoperusteista ei ole vielä päätöksiä, miten se kohdentuu kunnille ja kuntayhtymille.

Essoten aiheutuvien koronakustannusten osalta koronakorvaukset koskevat sekä erikoisairaanhoitoa että perusterveydenhoitoa ja ne tulevat viimeisimpien tietojen mukaan olemaan hakemusperusteisia. Varovaisuusperiaatteen mukaan ko. koronakorvauksia ei ennusteta Essoten tukiin ja avustuksiin täysimääräisesti, koska jakoperusteista ja kohdentumisesta ei ole vielä tietoa.

Myös valtiovallan suunnittelemat asiakasmaksujen alennukset voivat tuoda tulojen menetyksiä Essotelle.

Lue lisää

Essote osallistuu Diakin kehittämishankkeeseen

Hallitus päätti, että Essote lähtee omalta osaltaan Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen kampuksen vanhus- ja vammaispalvelujen osaamiskeskuksen kehittämishankkeeseen. Kuntayhtymä on myös valmis rahoittamaan lähtökohtaisesti Diakin Pieksämäen kampuksen osaamiskeskuksen kehittämishanketta ja toimintaa vuosina 2021–2023 yhteensä 80 000 eurolla.

Edellytyksenä osuuksien maksamiselle on, että Diak-ammattikorkeakoulun toiminta jatkuu Pieksämäen kampuksella ja koulutuksen ylläpitäjä pysyy samana. Lisäksi kuntayhtymä ilmoittaa valmiutensa olla mukana kehittämishankkeen ohjausryhmässä tai vastaavassa sekä osallistua käytännössä osaamiskeskuksen toimintaan.

Kevättalven 2021 aikana useat toimijat Itä-Suomessa ovat tuoneet esille Diakin Pieksämäen kampuksen koulutuksen tärkeyden. Itä-Suomessa on maan ikääntynein väestö ja sairastavuus on korkealla tasolla. Alueella on paljon vanhus- ja vammaisalan sote-järjestäjiä, jotka tarvitsevat sosiaali- ja terveysalan osaavaa henkilöstöä.

– Tämän koko itäisen Suomen kannalta merkittävä koulutuskysymys. On yhteinen ponnistus, että Diakin Pieksämäen ammattikorkeakoulutasoisen kampus säilyy. Sen menetys heikentäisi alueen asukkaiden tarvitsemia palveluja monin tavoin. Pieksämäen kampuksella on vahvaa asiantuntijuutta ja laajat yhteistyöverkostot, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Viime aikoina sote-henkilöstön saatavuus on heikentynyt ja kilpailu osaavista työntekijöistä kiristynyt. Lisäksi alan henkilöstö tarvitsee jatko- ja täydennyskoulutusta sekä alan työn kehittämistä.

Lue lisää

Yksityiset palvelutuottajat saavat korvausta koronakuluista

Hallitus päätti korvata yksityisille sote-palvelujen tuottajille koronan takia hankituista suojavarusteista syntyneitä kuluja. Essote korvaa suojavarusteet 1.1.2021 alkaen siihen saakka, kunnes koronaepidemian poikkeuksellisten rajoitustoimien tulkitaan päättyneen. Korvauksia maksettiin jo edellisvuoden kuluista.

Korvaamisen edellytyksenä on, että valtio korvaa kunnille tai kuntayhtymille koronasta aiheutuvat kustannukset vuonna 2021.

Yksityisille palvelutuottajille korvataan koronapandemian aiheuttamia ylimääräisiä suojavarusteita vuonna 2021 seuraavasti:

– 0,4 euroa jokaiselta asiakkaan hoitopäivältä asumisyksikössä
– 0,1 euroa jokaiselta asiakaskäynniltä (kotikäynti tai muu palvelu).

Sosiaali- ja terveysministeriö on suosittanut Covid19-viruksesta aiheutuvien ylimääräisten suojavarusteiden korvaamista yksityisille palvelutuottajille.

Essote tiedottaa tukien hakemismahdollisuudesta, kun valtiovallan päätökset ovat tulleet.

Lue lisää

Hallitus valitsi edustajia yhtiökokouksiin

Kuntayhtymän edustajat seuraavissa yhtiökokouksissa ovat:

Mikkelin Pesula Oyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen nimettiin varapuheenjohtaja Arto Seppälä ja talousjohtaja Vesa Vestala.

Meidän IT ja talous Oy:n yhtiökokoukseen 11.5. hallitus nimesi konsernitalousjohtaja Vesa Vestalan.

Sarastia Oy:n yhtiökokoukseen 19.5. lähtee hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas.

Lue koko esityslista täältä.

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala (talousnäkymät)
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Veli Matti Thure
Tila- ja tukipalvelujohtaja (ulkoistus)
velimatti.thure [at] essote.fi
044 351 9658

Heikki Siira (korvaukset palvelutuottajille)
Konsernitalousjohtaja
heikki.siira [at] essote.fi
044 794 2050

Markus Hämäläinen (hallintosääntö)
Johtava lakimies
markus.hamalainen [at] essote.fi
040 359 7222