Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tulee ryhtyä toimenpiteisiin Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin ratkaisujen johdosta. Näin vaatii Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus.

Sosterin hallitus päätti (29.1.) käynnistää toimintojensa yhtiöittämisen tai ulkoistamisen valmistelun. Essote vastasi tähän vaatimalla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä toimia alueen sairaaloiden työnjaon saamiseksi aikaan ja Mikkelin keskussairaalan päivystystoiminnan turvaamiseksi:

”Hallitus toteaa asiassa kantanaan, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johdon koolle kutsumana neuvotellaan ensitilassa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin periaatepäätöksestä ulkoistaa tai yhtiöittää Savonlinnan keskussairaalan vaativan sairaanhoidon palvelut. Tavoitteena tulee olla, että asiassa saadaan Kuopion yliopistollinen keskussairaalan erityisalueella ratkaisu etenemisestä niin, että alueen pienempien keskussairaaloiden toimintaedellytykset turvataan jatkossa ottaen huomioon Mikkelin keskussairaalan päivystystoiminnan varmistaminen maakunnan [ainoana] II tason päivystävänä sairaalana  ja erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissuunnitelma voidaan hyväksyä alueen kaikkien sairaanhoitopiirien valtuustoissa.”

– KYS:n erityisvastuualue kokoontuu ensi viikolla. Maakunnan sisällä ei ole ollut edellytyksiä tehdä yhteisiä ratkaisuja osin juuri yksiköiden niukkojen voimavarojen vuoksi. Nyt on KYS:n aika puuttua tilanteeseen ja tarttua toimeen. Myös kesällä tehty tarjouksemme Sosterille on edelleen voimassa, muistuttaa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Essote teki kesällä 2018 esityksen, jonka mukaan Mikkelin keskussairaalasta voidaan tarpeen mukaan järjestää Savonlinnan keskussairaalaan urologian, ortopedian ja traumatologian sekä gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäreiden polikliinistä vastaanottotoimintaa ja (pää sääntöisesti) päiväkirurgisia leikkaustoimenpiteitä. Lisäksi Essotella on myös valmius koulutusyhteistyöhön ja koulutuksen toteuttamiseen.

Mikkelin keskussairaala voi myös ohjata kirurgiaan erikoistuvia lääkäreitä Savonlinnan keskussairaalaan 6-12 kuukauden jaksoiksi osana lääkäreiden erikoistumiskoulutusta. Näiden lisäksi Essote tarjosi päivystyksellisen leikkaushoidon palveluja päivystysleikkausta edellyttäville Savonlinnan potilaille Mikkelin keskussairaalassa.

Tällaista yhteistyötä ei ole ollut kuitenkaan Sosterin puolella valmiutta lähteä toteuttamaan.

Lue lisää

Palkkaharmonisoinnin valmistelu jatkuu

Hallitus kuuli henkilöstöpalvelujen esityksen palkkaharmonisoinnin tilanteesta. Palkkojen harmonisoinnista on sovittu kuntayhtymän perustamisen yhteydessä, kun henkilöstöä yhdistyi jäsenkuntien sote-palveluista ja sairaanhoitopiiristä. Lisäksi Essoteen on tullut henkilöstöä A-klinikkasäätiöstä ja Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymästä Tuustaipaleesta. Näillä kaikilla oli oma palkkajärjestelmänsä.

Harmonisoinnin etenemisestä on valmisteilla suunnitelma. Palkkojen harmonisointiprosessi on laaja kokonaisuus, jonka lähtökohtana työehtosopimuksen mukaan on työtehtävän tehtävänkuvaus ja sen vaativuuden arviointi.

Hallitus päätti, että henkilöstöpalvelut jatkaa harmonisoinnin valmistelua yhteistyössä työntekijäjärjestöjen kanssa.

Lue lisää

Hallitus perusti lastenlääkärin ja muutosjohtajan virat

Hallitus päätti myös perustaa terveyspalvelujen vastuualueelle lastenlääkärin viran ja muutosjohtajan viran hallintoon. Lastenlääkärin viran lisäyksellä vahvistetaan osaamispohjaa ja vähennetään ostopalveluiden tarvetta sekä päivä- että päivystysaikana. Terveyspalvelujen vastuualueella on nykyisin seitsemän lastenlääkärin virkaa. Uusi lastenlääkärin virka tulee erityisesti voimavaraksi lasten palliatiiviseen hoitoon.

Muutosjohtajaa tarvitaan kuntayhtymän taloustavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi ja merkittävien muutosprosessien ja -hankkeiden viemiseksi eteenpäin. Muutosjohtaja osallistuu maakunta- ja sote-uudistuksen keskeisten asiakokonaisuuksien valmisteluun ja osa koituvista henkilöstökuluista rahoitetaan maakuntauudistuksen määrärahoista.

Lisäksi muutosjohtaja muun muassa ohjaa peruspalvelujen laskennan, tuotteistamisen ja raportoinnin kehittämistä, toiminnan seurantaa ja kuntalaskutusta. Hän osallistuu myös kuntayhtymän talouden suunnitteluun ja johtamiseen taloustavoitteiden saavuttamiseksi sekä talous- ja muutosohjelman toteuttamiseen sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistamiseen (APTJ-hanke).

Hallitus lakkautti myös kaksi hammaslääkärin virkaa. Suun terveyspalveluissa on vapautunut kaksi virkaa, jotka eivät sisällä viranomaistehtäviä ja julkisen vallan käyttöä. Työ voidaan toteuttaa palkkaamalla tehtäviin työsuhteessa olevia työntekijöitä.

Lue lisää

Essote sitoutuu ruoka- ja puhtauspalveluyhtiön jatkovalmisteluun

Etelä-Savon maakuntaliitto oli pyytänyt lausuntoa ruoka- ja puhtauspalvelujen yhtiöittämisestä. Essote ilmoitti, että se sitoutuu suunnitteilla olevan, in-house-periaatteella toimivan, ruoka- ja puhtauspalveluyhtiön jatkovalmisteluun.

Hallitus arvioi, että nykyisen palveluverkon näkökulmasta arvioituna in-house -yhtiön muodostaminen on kuntayhtymän ja tulevan maakunnan kannalta välttämätöntä. Ellei yhtiötä perusteta, Mikkelin kaupungin keskusta-alueen palvelutalojen sekä Haukivuoren taajaman, Puumalan, Pertunmaan, Hirvensalmen ja Mäntyharjun kuntien ruokapalvelutuotanto joudutaan järjestämään omana toimintana tai kilpailuttamaan. Omana toimintana tehtäessä palvelutuotannon tehokkuus voi heikentyä, koska useisiin taajamiin syntyy päällekkäistä tuotantokapasiteettia.

Lue lisää

HUSLABin kanssa selvitetään laboratorioyhteistyötä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on lähettänyt Essotenkin laboratoriopalvelut järjestävän ISLABin yhtymäkokoukselle osoitetun kirjeen, jossa se esittää HUSLABin ja ISLABin nykyistä laajemman yhteistoiminnan ja yhteisen organisaation mahdollisuuden selvittämistä. ISLAB, Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (NORDLAB) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat tähän asti tehneet yhteistyötä vuonna 2014 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Essoten hallitus totesi kannanottonaan, että laboratoriotoimintojen yhteistyön tiivistäminen mukaan lukien yhteisen organisaation perustamisen edellytykset selvitetään myös HUSin/HUSLABin kanssa. Päätös yhteistyön laajentamisesta ja sisällöstä tehdään selvitysten valmistuttua.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Jarmo J. Koski
Johtajaylilääkäri
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541

Merja Vihanto (palkkaharmonisointi)
Henkilöstöjohtaja
merja.vihanto [at] essote.fi
044 351 2382

Veli Matti Thure (ruoka- ja puhtauspalveluyhtiö)
Tila- ja tukipalvelujohtaja
velimatti.thure [at] essote.fi
044 351 9658

Vesa Vestala (laboratorioyhteistyö)
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2382