Kuntayhtymän hallitus antoi kevätkauden viimeisessä kokouksessaan vasaukset kahteen valtuustoaloitteeseen. Lisäksi hallitus käsitteli Essoten toiminnaksi otetun Kangasniemen Otontuvan henkilöstön siirtosopimuksen, sopimuksen palvelusopimuksen päättymisestä sekä vuokrasopimuksen. Talouden osalta tarkasteltiin talousarvion toteutumista tammi-toukokuulta 2022. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen esitteli Perhekeskustoiminnan arviointiraportin tulokset 2021.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin

Valtuuston 30.6.2021 kokouksessa kangasniemeläinen valtuutettu Suvi Tiihonen (vihr.) jätti kaksi valtuustoaloitetta.

Ensimmäisen aloitteen taustalla on ollut huoli Kangasniemen lähikuntoutusosaston ja paikallisten terveyspalvelujen säilymisestä. Aloitteessa ehdotettiin muun muassa, että Kangasniemen lähikuntoutusosastoa ei lakkauteta ja peruspalveluverkostoa suunniteltaessa huomioidaan aina Essoten aluekuntien keskimääräinen tarve kyseiselle palvelulle.

– Terveyspalveluissa ei ole ollut eikä ole tällä hetkellä minkäänlaista valmistelua Kangasniemen lähikuntoutusosaston lakkauttamiseksi tai lähipalveluiden lakkauttamisen osalta, kertoo vs. terveyspalvelujen johtaja Minna Mutanen.

Lue lisää

Toisessa aloitteessa tehtiin ehdotus täydentävistä hoitomuodoista. Aloitteessa ehdotettiin yhteistyöhankeen toteuttamista kokeneiden täydentävien hoitomuotojen harjoittajien, kuten Diplomi-fytoterapeutit, funktionaalisen lääketieteen asiantuntijat ja akupunkturistit. Aloitteessa toivottiin kartoitettavan sitä, kuinka nämä täydentävät hoitomuodot voivat tukea Essoten palvelutarjontaa ja asiakkaiden terveyttä.

– Lähtökohtaisesti terveydenhuollossa tulee käyttää vain lääketieteellisen ja muun terveystieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen perusteella yleisesti hyväksyttyjä, hyödylliseksi, vaikuttaviksi ja tarkoituksenmukaisiksi osoittamia menetelmiä, tutkimuksia ja hoitoja, toteaa johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski.

Julkisen terveydenhuollon rajalliset resurssit edellyttävät myös sitä, että valittavat hoidot ja hoitomuodot ovat kustannusvaikuttavia ja mahdollisimman paljon arvoa, terveyshyötyä tuottavia. Esitetyn yhteistyöhankkeen toteutus edellyttäisi erillisesti rahoitettua tutkimushanketta, jossa täydentäviä hoitomuotoja voisi olla mahdollista tarkastella tutkimusasetelmassa tieteelliseen näyttöön perustuen.

Hallitus merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteisiin annetut vastaukset ja päätti antaa ne valtuustolle. Lisäksi hallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Lue lisää

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.5.2022

Hallitus seuraa jokaisessa kokouksessaan kuukausikatsausta ja nyt on tarkastelun kohteena alkuvuosi toukokuun loppuun.

– Kustannukset ovat nousussa palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa. Henkilöstökuluissa riskin muodostaa lisäkorvaukset. Perustoiminnoissa on merkittäviä jonoja, kertoo talousjohtaja Vesa Vestala.

– Yleinen kustannusten muutos on vaikeasti arvioitavissa, mutta hallitus hakee talouden lukuihin positiivista tulosta edelleen, toteaa puheenjohtaja Arto Seppälä.

Hallitus merkitsi tiedoksi seurantalukujen toteutumisen ajalta 1.1. – 31.5.2022.

Lue lisää

Kangasniemen Otontuvan vuokrasopimus ja henkilöstön siirtosopimus

Kangasniemellä 1.6.2022 haltuun otetun Otontuvan palveluasumisyksikön toiminta ja henkilöstö on siirtynyt kuntayhtymän omaksi toiminnaksi Attendo Oy:ltä, jolla oli vaikeuksia yllä pitää toimintaa mm. henkilöstöpulan vuoksi. Aluehallitus on käsitellyt asian vuokrasopimuksen osalta 8.6.2022 ja antanut voimaanpanolain mukaisen suostumuksen Essoten ja Attendo Oy:n välisen vuokrasopimuksen laatimiselle Otontuvasta 31.1.2032 saakka.

Asiaa varten on valmisteltu seuraavat asiakirjat: henkilöstön siirtosopimus, sopimus palvelusopimuksen päättymisestä sekä vuokrasopimus.

Kiinteistössä on toiminut jo Essoten Annintupa-toimintayksikkö ja nyt tehtävän vuokrasopimuksen myötä Essote hallinnoi koko kiinteistön toimintaa. Kokonaisvuokra keittiöineen on 37.344,88 €/kk sekä kalustosta 1.392,58 €/kk.

Hallitus hyväksyi laaditut asiakirjat.

Lue lisää

Perhekeskusarviointi 2021

Etelä-Savon perhekeskus muodostuu kunnissa sijaitsevista kohtaamispaikoista, palvelut yhteen kokoavista perhekeskuksista kuten Perhetalo (Mikkeli), Perheiden talo (Pieksämäki) ja perhepalvelukeskus (Savonlinna) sekä näiden kautta toimivista verkostoista. Perhekeskus tarjoaa lapsiperheille neuvontaa, ohjausta, tukea ja palveluja.

Arviointi toteutettiin nyt toista kertaa ja kyselyyn saatiin 582 vastausta koko Etelä-Savon maakunnan alueelta. Toimijoiden arvioita saatiin 11.

Vuosittain toteutettavassa arvioinnissa on kolme osiota:

  1. Perheiden arviointikysely, joka oli vastattavissa kaikissa Etelä-Savon kunnissa
  2. Toimijoiden arviointi kunnissa toimivissa lasten, nuorten ja perheiden työryhmissä
  3. Kansallisista indikaattori- ja tietopankeista kerättävät lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoritiedot sekä Etelä-Savon perhekeskustoiminnan omat seurantatiedot.

Kyselyn tuloksista nousee esiin, että perheiden arjen sujuvuuden kannalta tärkeintä ovat joustavat päivähoito-, työ- ja etätyöjärjestelyt. Perheet pitivät tärkeänä, että tieto toiminnoista ja tarjottavasta tuesta olisi koottuna yhteen ja tarjottava apu olisi helposti saatavilla.

– Helppo yhteydenotto, aito kohtaaminen, keskustelumahdollisuus ja palveluiden helppo saavutettavuus luovat joustavat toimintapuitteet, maakunnallisen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmän puheenjohtaja Satu Auvinen kertoo vuoden 2021 arvioinnista.

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

Perheiden kyselyn tulokset 2021

Perhekeskustoiminnan arviointipaketti 2021

Lue lisää tästä