​Pitkään neuvoteltu Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen(KYS-erva) järjestämissopimus hyväksyttiin Essoten hallituksessa (28.5.).

Sopimuksesta päättää lopullisesti Essoten valtuusto. Alueen muiden sairaanhoitopiirien valtuustojen on myös hyväksyttävä sopimus, jonka voimassaolo jää noin vuoden mittaiseksi.

Terveydenhuoltolain mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Ns. keskittämisasetus toi vähimmäismääriä tiettyjen leikkausten määriin ja muodosti eturistiriitoja KYS-ervan sairaanhoitopiirien välille eikä sopimusta ole toistaiseksi saatu sovittua.

– Nyt hyväksytyssä sopimuksessa on sovittu nykymuotoisen toiminnan jatkamisesta. Essoten osalta leikkaustoiminta jatkuu keskittämisasetuksen raamittamien kriteerien mukaisesti. Myöskään keskittämisasetuksen uusi luonnos ei näyttäisi tuovan keskussairaalallamme vaikeuksia, kertoo Essoten johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski.

Lue lisää

Hallitus sai ennakkotietoa THL:n raportista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tekee vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tulossopimuksen mukaiset arvioinnit eri alueiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Vuoden 2019 raportin jälkeen kuntayhtymän edustajat neuvottelivat THL:n kanssa mahdollisuudesta jatkaa yhteistyötä arviointiraportin julkaisemisen jälkeen.

Essote halusi, että THL voisi yhteistyön myötä muodostaa asiantuntija-arvion sekä esityksen kuntayhtymän kehittämistoimenpiteistä. Kyseessä olisi ulkopuoliseen auditointiin verrattavissa oleva yhteinen projekti.

THL onkin työstänyt haastattelujen ja kansallisista tietolähteistä muodostetun raportin, joka julkaistaan 3.6. Hallitus sai jo ennakkotietoja raportin sisällöstä.

Lue lisää

Essote hakee vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanketta

Essote hakee yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän ja muiden kumppaneidensa kanssa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanketta vuosille 2020-2021. Alueellista kehittämistyötä varten kunnille ja kuntayhtymille jaetaan valtionavustuksia yhteensä enintään noin 3,3 miljoonaa euroa. Hankkeiden omavastuuosuus on 20 prosenttia

Kyseessä on kolmas suuri maakunta-sote-uudistukseen liittyvä hanke. Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen kytkeytyy Essoten uuden vammaispoliittisen ohjelman (2020-2023) toimeenpanoon. Kehittäminen tulee olemaan osa Essoten hallinnoimaa Etelä-Savon sote-maakuntauudistusta, jossa parannetaan palveluiden saatavuutta mm. tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kautta.

Hankkeen kokonaistalousarvio on 669 940 euroa, josta kuntayhtymän omavastuuosuus on 114 788 euroa (28 148 euroa vuodelle 2020 ja 86 640 euroa vuodelle 2021). Alueellisen hankkeen omavastuuosuuteen voidaan laskea hanketyöskentelyyn liittyvät henkilöstökustannukset.

Periaatepäätöksen sitoutumisestaan hanketyöskentelyyn ovat antaneet Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Diakonia Ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kukunori ry. Hankkeeseen osallistuminen mahdollistetaan Essoten alueen kunnille sekä laajasti järjestötoimijoille, kokemusasiantuntijoille ja palvelujen tuottajille heidän itsensä haluamalla tavalla.

– Yhteisen valmistelun tuloksena on syntynyt SOPIVA, Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen hankehakemus, hankesuunnitelma, talousarvio ja viestintäsuunnitelma. SOPIVA-hankkeen tavoitteena on kehittää ja mallintaa henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämisen tapoja, joilla henkilökohtaista budjetointia voidaan toteuttaa, kertoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Kehittämistyötä tehdään asiakkaiden kanssa toteutettavan sosiaalityön avulla, alueellisena verkostotyönä sekä valtakunnallisena yhteistyönä henkilökohtaisen budjetoinnin hankeen kanssa. Vammaisen henkilön ja muiden henkilökohtaiseen budjetointiin osallistuvien toimijoiden rooleja tarkastellaan ja kuvataan roolikartoiksi ja prosessikuvauksiksi.

Lue lisää

Mäntykangas siirtyy elokuussa Attendolle Kangasniemellä

Essoten Mäntykankaan tehostetun palveluasumisen yksikön toiminta päättyy Kangasniemellä 1.8. alkaen. Kangasniemen kunta myi Mäntykankaan kiinteistön Attendo Oy:lle helmikuussa 2018.

Kiinteistömyynnin yhteydessä kunta ja Attendo Oy ovat sopineet, että yhtiö rakentaa uuden palvelutalon nykyisen kiinteistön viereen ja uuden palvelutalon valmistumisen jälkeen purkaa vanhan Mäntykankaan kiinteistön. Uusi palvelutalo valmistuu kesällä 2020 ja toiminta uudessa palvelutalossa alkaa 1.8.

Attendon uuteen palvelutaloon valmistuu 38 tehostetun palveluasuminen paikkaa ja 20 tavallisen palveluasumisen paikkaa. Lisäksi Attendo tuottaa Kangasniemellä palveluasumista vaikeavammaisille tarkoitetussa yksikössä Kuuselassa.

Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen strategiana on lisätä tavallista palveluasumista. Elokuun alusta alkaen tehostettua palveluasumista jää Essoten omana toimintana Kangasniemellä ryhmäkoti Männikköön 22 paikkaa. Tavallista palveluasumista ei ole Essotella lainkaan omana toimintana.

Mäntykankaan asiakkaat siirtyvät Attendon uuteen yksikköön palvelusetelillä palvelutarpeen arvioinnin sekä asiakkaiden ja heidän omaisten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Asiakkaiden ja omaisten toiveet huomioidaan.

– Mäntykankaan henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella Attendolle ns. vanhoina työntekijöinä. Henkilökunnan siirtymisessä turvataan asiakkaiden hoidon jatkuvuus ja henkilökunnalla on mahdollisuus jatkaa vastaavassa työntehtävässä omalla paikkakunnalla, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Asia oli esillä Essoten hallituksessa liikkeenluovutussopimuksen johdosta, jonka hallitus hyväksyi.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Jarmo J. Koski
Johtajaylilääkäri
Essote
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
Essote
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003