Mikkelin keskussairaala saa kirurgian koulutusylilääkärin. Näin päätti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus (7.3.).

– Koulutuksen avulla varmistamme erikoissairaanhoidon osaajien saamista ja laadukkaan kirurgian yksikön säilyttämistä, perustelee virkaa terveyspalvelujen vt. johtaja Santeri Seppälä.

Mikkelin keskussairaala toimii opetussairaalana kirurgian perusopetuksessa erikoistumiskoulutuksessa (noin 20 opiskelijaa viikoittain). Koulutuksen suunnittelun ja koordinaation tarve on jatkuvasti kasvanut.

– Kirurgian koulutusylilääkäriä tarvitaan erikoistuvien runkokoulutuksen vastuulääkäriksi, suunnittelemaan ja koordinoimaan lääkäriopetusta ja meeting -toimintaa, koordinoimaan ja tukemaan tieteellistä työtä kuntayhtymässä sekä tukemaan osaltaan lääkäreiden rekrytointia, Seppälä kertoo.

Lue lisää

Hallitus sai selvityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta

Hallitus sai myös laajan selvityksen sote-palvelujen valvonnasta Essoten alueella. Etelä-Savon sote-koordinaattori Niina Kaukonen kertoi valvonnan keinoista.

Valvonta on lähtökohtaisesti suunnitelmallista valvontaa, omavalvontaa ja jälkikäteisvalvontaa. Kunnalla eli tässä tapauksessa Essotella on ensisijainen valvontavelvoite sekä palveluyksikön sijaintikuntana että palvelujen ostajana.

Kuntayhtymässä tehdään vuosittain valvontasuunnitelma, jossa määritellään valvonnan kohteet. Valvonta kohdistuu sekä ostopalveluihin että Essoten omaan tuotantoon.  Valvontaa toteutetaan muun muassa myös Valviran ja aluehallintovirastoiden laatiman sosiaali- ja terveydenhuollonvalvontaohjelman ja siihen liittyvien toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti.

Jälkikäteinen valvonta käynnistyy tavallisesti muistutuksien, kantelujen tai epäkohtailmoitusten perusteella. Valvira voi käynnistää valvontatoimenpiteet myös oma-aloitteisesti, esimerkiksi julkisuudessa esiintyneiden tietojen perusteella. Jälkikäteisvalvonnan käynnit tehdään viivytyksettä.

Vuonna 2018 valvonnan kohteita Essotessa olivat muun muassa sopimusten seuranta ostopalveluissa ja palvelusetelipalvelussa sekä vuorovaikutteiset valvonta-, ohjaus- ja arviointikäynnit sekä koulutus- ja yhteistyötilaisuudet. Tietoa palvelutarpeesta ja huolesta tulee myös muun muassa Huoli-ilmoitusten kautta, jonka kuka tahansa voi tehdä.

– Valvontakäynnit voivat olla ennalta ilmoitettuja tai yllätyskäyntejä, jotka päätetään tilannesidonnaisesti. Kaikista valvontakäynneistä tehdään tarkastuskertomukset, joista kopio lähtee aluehallintovirastoon. Vakavista epäkohdista ilmoitetaan aina ja viipymättä aluehallintovirastoon. Tärkeintä on tehdä toimenpiteet viivytyksettä ja henkilökunnan tulee ilmoittaa sosiaalihuoltolain mukaisesti, jos havaitsee jotain epäkohtaa liittyen asiakkaiden hoivaan ja hoitoon, kertoo Kaukonen.

Lue lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta

Palkkojen harmonisointi etenee

Essoten henkilöstö muodostui Kangasniemen, Juvan, Mikkelin kaupungin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sekä A-klinikka säätiön sekä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöistä. Siirtynyttä henkilöstöä on yhteensä noin 3 430 työntekijää. Jokaisella henkilökuntaa luovuttaneella organisaatiolla on ollut oma palkkausjärjestelmä ja sen mukainen linjaus eri palkkatekijöistä ja palkan määräytymisestä.

Essoten hallitus merkitsi tiedoksi palkkaharmonisoinnin suunnittelun etenemisen ja päätti, että vuonna 2019 jaossa oleva, palkkaepäkohtien korjaukseen tarkoitettu järjestelyvaraerä käytetään palkkaharmonisoinnin ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen ja jaetaan henkilöstöpalvelujen esittämällä tavalla. Neuvotteluja palkkaharmonisoinnin aikataulusta jatketaan henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Lue lisää

Hallitus keskusteli kuntaosuuksista

Hallitus keskusteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotiedoista ja merkitsi tiedoksi kuntayhtymän tilinpäätöksessä käytettävät kuntakohtaiset maksuosuudet. Ne veloitetaan kunnilta valtuuston hyväksymän tilinpäätöksen käsittelyn jälkeen kesäkuussa 2019.

Kuntayhtymän tilinpäätös on 15,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Perussopimuksen mukaisten maksuosuuksien määräytyminen nostaa kuntien maksuosuuden vuoden 2018 talousarviossa arvioidusta 304,7 miljoonasta eurosta 319,7 miljoonaan euroon.

Kuntayhtymän talouden laskennan ja ennakoinnin vaikeudet ja puutteet selvitetään yhdessä jäsenkuntien johdon kanssa maaliskuun aikana. Selvitys esitellään hallitukselle 28.3., jolloin hallitus käsittelee omalta osaltaan kuntayhtymän tilinpäätöksen.

Lue lisää

Lue aiempi tiedote asiasta

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Santeri Seppälä
Terveyspalvelujen johtaja
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934

Sari Takkinen
Palvelussuhdepäällikkö
sari.takkinen [at] essote.fi
044 794 4533

Niina Kaukonen
Etelä-Savon sote-koordinaattori
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003