Valtuustoaloitteella vaaditaan, että aluetalouden näkökulma ja hiilijalanjälki huomioidaan Essoten hankinnoissa aiempaa vahvemmin. Lista-asioina kokouksessa olivat ISLABin muuttaminen hyvinvointiyhtymäksi, ensihoidon palvelutasopäätös ja loppuvuoden talousennuste.

Essoten valtuustoryhmistä Kokoomus, Keskusta, SDP, Vihreät, Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit tekivät yhteisen vaatimuksen hankintatoimen osaamisen parantamiseksi. Aloitteessa vaaditaan, että Essoten hankinnoissa otetaan huomioon aluetaloudelliset vaikutukset. Lisäksi aloitteessa korostetaan ympäristövaikutusten ja hiilijalanjäljen huomioimista.

Aloite lähettiin Essoten hallituksen valmisteltavaksi. Essoten hallintosäännön mukaisesti valtuustoryhmällä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteita ei käsitellä kokouksessa, vaan ne lähetetään hallituksen valmisteltavaksi.

Aloite on liitteenä tiedotteen lopussa.

Valtuusto haluaa ISLABin hyvinvointiyhtymäksi

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) tuottaa laboratoriopalvelut Essotelle, Sosterille, Pohjois-Karjalan SiunSotelle ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille (PSSHP) sekä näiden sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon järjestäjäkunnille ja -kuntayhtymille.

ISLABIN jatkaminen nykyisessä muodossaan ei ole mahdollista, sillä sote-uudistus muuttaa lainsäädäntöä.

Jotta toiminnan jatkaminen on mahdollista, Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat esittäneet, että liikelaitoskuntayhtymän tilalle perustetaan hyvinvointiyhtymä.

ISLABin yhtiömuodon muutos on kuvattu Kuopion yliopistollisen sairaalan eritysvastuualueen järjestämissopimukseen, joka on hyväksyttävänä Essoten, Sosterin, SiunSoten ja PSSHP:n valtuustoissa. Essoten valtuusto hyväksyi laboratoriopalvelujen hyvinvointiyhtymän perustamisen.

Valtuusto hyväksyi ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen – ei merkittäviä muutoksia

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös laaditaan vuosittain osana kuntayhtymän toiminnallista ja taloudellista suunnittelua. Palvelutasopäätös valmistellaan yhteistyössä erityisvastuualueen (KYS ERVA) ensihoitokeskuksen kanssa. Päätöksessä ajalle 1.1.−31.12.2022 kiireellisten tehtävien tavoittamisaikatavoite muuttuu 11 minuutista 12 minuuttiin. Muutos perustuu erityisvastuualueella yhteisesti asetettuihin aikatavoitteisiin. Sillä ole merkittäviä vaikutuksia Essoten alueella.

Valtuusto käsitteli kuntayhtymän loppuvuoden talousennusteen

Kuntayhtymän talousennuste näyttää noin 4,4 miljoonan euron ylijäämää huhtikuussa muutettuun talousarvioon nähden. Ennuste on tehty tammi-syyskuun toiminnan perusteella ja siihen on huomioitu takautuvien palkkaharmonisointikulujen vaikutus vuonna 2021. Lisäksi ennusteeseen on huomioitu Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen alaskirjaus, mikä on tämän hetkisen arvion mukaan noin 2,1 miljoonaa euroa.

Talouden ennustamista vaikeuttaa tällä hetkellä etenkin koronapandemia, joka tuo merkittävästi esimerkiksi näytteenoton ja rokottamisen vuoksi koko loppuvuoden ajan. Talousennuste merkittiin tiedoksi.

LIITE: VALTUUSTOALOITE

VAATIMUS ESSOTEN HANKINTATOIMEN OSAAMISEN PARANTAMISEKSI (Aluetalouden ja hiilijalanjäljen huomioiminen)

Hankintalainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen.

Julkisissa hankinnoissa on määritetty kilpailutuskynnykset, jotka vaihtelevat hankinnan luonteesta riippuen. Terveydenhuollon hankinnoissa kilpailutuskynnys on 400 000 euroa sopimuskaudelta.

Essotella on merkittävä rooli aluetaloudessa työllistäjänä. Mutta myös hankintojen osalta tulee Essoten ottaa huomioida aluetaloudelliset vaikutukset, kuten tehdään joka puolella Suomessa ja muualla Euroopassa.

Arvioimalla kilpailutuksen kohteesta riippuen tulee aina pohtia kilpailutusta rakentaessa, onko mahdollista tehdä kilpailutus niin, että lähialueiden yrittäjä ja toimittajat voivat siihen osallistua.  Suuremmissa kilpailutuksissa tulee pilkkoa kokonaisuutta, että alueemme yritykset pystyvät olemaan siinä mukana. Tukiessamme suuria valtakunnallisia yrityksiä alueellamme julkisella rahalla, me samalla helposti näivetämme paikallista yritystä ja samalla häviää alueiltamme kilpailu, joka on tärkeää hinnan säätelyssä. Olemme pian tilanteessa, että meillä vain valtakunnallinen toimija, jolla ei ole esimerkiksi paikallisia kerrannaisvaikutuksia talouteen.

Ostajalla on aina mahdollisuus määrittää laatukriteereitä, joilla voidaan tukea paikallisten yritysten pärjäämistä kilpailutuksessa. Jos hankinta toteutetaan vain hinnan perusteella, niin käytettävissä ei ole ohjaavia elementtejä. Ohjausta voidaan niin halutessa aina toteuttaa lainmukaisesti.

Kilpailutuksissa tulee huomioida myös ympäristövaikutukset. Onko järkevää kuljettaa esimerkiksi pyykkiä ympäri Suomea tai vaikkapa Viroon, jos lähietäisyydellä on hyvin toimivia pesuloita, joista pystytään toimittamaan vaikka 1 tunnin vasteajalla uusi häkki pilaantuneen tilalle. Mahdollisuuksia paikallisten yritysten huomioimiseen on aina.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Essoten hankinnoissa tulee huomioida lainsäädännön rajoissa aluetaloudelliset seikat ja tukea paikallisten yritysten mahdollisuuksia pärjätä kilpailutuksissa.  Kilpailutuksissa tulee huomioida myös kuljettuksiin liittyvää hiilijalanjälkeä. Hankinnoissa tulee käyttää tarvittaessa myös paikallisia osaajia avuksi.

Mikkelissä 11.11.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä
Keskustan valtuustoryhmä
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Vihreiden valtuustoryhmä
SDP:n valtuustoryhmä
KD:n valtuustoryhmä