Essoten valtuusto käsitteli laajasti kuntayhtymän vuoden 2019 toimintaa (11.6.).

Etäkokouksessa päätettävinä tai tiedoksi merkittävinä olivat muun muassa tilinpäätös, sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys, sairaanhoitotoiminnan raportti sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Valtuusto päätti hyväksyä Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen, joka on ollut pitkään valmisteilla. Lue sopimuksesta lisää.

Valtuustolle esiteltiin myös THL:n laaja selvitys kuntayhtymän toiminnasta. Lue selvityksestä lisää.

Sosiaali- ja potilasasiamiehille tuli 2451 yhteydenottoa

Essoten valtuusto sai vuosittaisen sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2019. Sosiaaliasiamiehen yhtenä tehtävänä on seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvitys. Essotessa sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät on yhdistetty, joten selvityksessä tarkastellaan myös potilaan asemaa ja oikeuksia.

Sosiaali- ja potilasasiamieheen otti yhteyttä 1030 henkilöä, joista 181 oli sosiaalihuollon asiakasta ja 874 terveydenhuollon potilasta. Yhteydenottoja oli 2451, ja niistä suurin osa kohdistui terveyspalveluihin.

– Tavallisin yhteydenoton syy vaihtelee palvelualueittain. Terveyspalveluissa se on hoitoon ja menettelyyn liittyvät ristiriidat. Myös potilasvahinkoepäilyt ovat yleisiä, mutta niiden määrä ei kerro sattuneista vahingoista, kertoo sosiaali- ja potilasasiamies Irja Tikka.

Sosiaalipalveluissa palvelun tuottamiseen, päätöksiin ja sopimuksiin liittyvät ongelmat ovat tavallisia yhteydenoton syitä.

Essoten valtuusto merkitsi raportin tiedoksi.

Lue lisää

Tarkastuslautakunta: Tavoitteet toteutuivat ”riittävän hyvin”

Valtuusto käsitteli myös tarkastuslautakunnan vuotuista arviointikertomusta. Lautakunnan mukaan sitovat toiminnalliset tavoitteet on saavutettu vuonna 2019 kokonaisuutena ”riittävän hyvin”.

Myönteisenä havaintona tarkastuslautakunta totesi, että vuonna 2018 annetuista lautakunnan suosituksista on lähes kaikki huomioitu tai aloitettu toteuttamaan vuoden 2019 toiminnassa. Kuuman sairaalan ja Perhetalon rakentamisinvestoinnit toteutettiin keskimäärin edullisimmin kuin muiden sairaaloiden rakentamishankkeissa ja asiakkaat ja henkilökunta ovat tyytyväisi tiloihin.

Riskinä lautakunta pitää kuntayhtymän heikentyvää taloutta. Alijäämä kasvoi 3,8 milj. eurolla ja jäsenkuntien laskutus kasvoi 5,2 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Samanaikaisesti kuntatalous heikkeni ja kuntien maksukyky väheni.

Lautakunta kehottaa laatimaan kuntayhtymän talousarviot realistiselle pohjalle: ”Talousarvio on laadittava realistiselle tasolle huomioiden edellisen vuoden tilinpäätös. Alimitoitettu talousarvio ja siihen vaikuttaminen erilaisilla kehittämisohjelmilla tai talous- ja muutosohjelmilla on kestävän talouden hoidon riski, varsinkin jos muutoksen vaikutuksia ei voida arvioida.”

Lautakunta suosittaa muun muassa, että uusista investoinneista, Mielen ja kuntoutuksen talosta ja asiakas- ja potilastietojärjestelmästä, laaditaan vuosittaiset suunnitelmat niiden toteuttamisesta, raportoidaan määrärahojen riittävyydestä ja henkilöstötyöpanoksesta. Seurannassa tulee lautakunnan mukaan arvioida vaikutukset tulevien vuosien käyttötalouteen.

Kehitettävänä asiana lautakunta näkee, että päivitetyn strategian käyttöönottoon on panostettava ja toimintaa kehitettävä valitun strategian mukaisesti. Tarkastuslautakunta suosittaa, että strategia kytketään entistä vahvemmin talouteen ja palvelutarpeen arviointiin ja toimintaympäristön kehitykseen. Pitkän tähtäimen strategista talousjohtamista on lautakunnan mukaan kehitettävä.

– Hallitus antaa viimeistään lokakuuhun mennessä valtuustolle selvityksen tarkastuslautakunnan tekemistä suosituksista, kertoo hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen.

Valtuusto hyväksyi tilintarkastuskertomuksen ja kuntayhtymän tilipäätöksen vuodelta 2019 sekä myönsi vastuuvapauden taloudesta vastaaville.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Eero Aho
Valtuuston puheenjohtaja
Essote
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Aira Kietäväinen
hallituksen puheenjohtaja
Essote
aira.a.kietavainen [at] essote.fi
050 349 1353

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Jarmo J. Koski
Johtajaylilääkäri
Essote
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541

Irja Tikka
Sosiaali- ja potilasasiamies
Essote
irja.tikka [at] essote.fi
040 359 8197