Sääen­nus­tei­den mu­kaan tu­ka­lat hel­teet jat­ku­vat Etelä-Savossa vie­lä useam­man päi­vän.

Ikään­ty­neet, pit­käai­kais­sai­raat, ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat ih­mi­set ja pie­net lap­set ovat eri­tyi­sen alt­tii­ta hel­teen hai­toil­le. Hel­teet voi­vat kui­ten­kin ol­la ter­veys­ris­ki ke­nel­le ta­han­sa, jos kuu­muu­den vai­ku­tuk­sil­ta ei suo­jau­du­ta riit­tä­väs­ti.

– Helteellä kannattaa välttää fyysistä rasitusta ja huolehtia riittävästä nesteytyksestä, muistuttaa ylilääkäri Hans Gärdström.

Jos epäilet päivystyksellisen hoidon tarvetta, soi­ta Päi­vys­ty­sapuun 116 117 en­nen ha­keu­tu­mis­ta päi­vys­tyk­seen. Puhelun aikana arvioidaan ti­lanne ja annetaan jat­ko-oh­jeet.

Hen­keä uh­kaa­vis­sa ja muis­sa hä­tä­ti­lan­teis­sa on ai­na soi­tet­ta­va hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Lue THL:n ajankohtaiset artikkelit

THL Viisi vinkkiä helteeseen

THL Helle vaikuttaa eniten ikääntyneisiin

THL Helteen terveyshaitat