Hoidon saatavuus

Hoitotakuu perusterveydenhuollossa

 • Terveyskeskukseen on saatava arkisin virka-aikana puhelinyhteys välittömästi
 • Hoidon tarve on arvioitava viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotosta, ellei sitä ole voitu arvioida heti puhelimessa
 • Hoidon tarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri
 • Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista
 • Suun terveydenhuollossa hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidontarpeen arvioinnista, mutta perustellusta syystä hoitoa voidaan lykätä enimmillään kuuteen kuukauteen.

Hoitoonpääsytiedot:

Hyvinvointikeskukset ja -asemat sekä hammashoito

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 

Hoitotakuu erikoissairaanhoidossa

 • Hoidon tarve on arvioitava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta
 • Hoidon tarve arvioidaan joko lähetteen perusteella tai lisätutkimuksissa
 • Arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset tai erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta
 • Hoito ja neuvonta on aloitettava kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta
 • Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarve on arvioitava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta
 • Alle 23-vuotiaiden mielenterveysongelmista kärsivien on päästävä hoitoon kolmessa kuukaudessa hoitotarpeen toteamisesta
 • Hoitotakuu sisältyy erikoissairaanhoitolain muuttamisesta 17.9.2007 annettuun lakiin

Erikoissairaanhoidon lähetepotilaiden hoitoonpääsy lääkärinvastaanotolle: Operatiivinen vastaanottoalue, kiireetön hoito 8.10.2020

Erikoissairaanhoidon lähetepotilaiden hoitoonpääsy lääkärinvastaanotolle: Konservatiivinen vastaanottoalue, kiireetön hoito 12.10.2020

Keskimääräinen hoitoonpääsyaika: erikoissairaanhoidon tutkimukset ja toimenpiteet

Keskimääräinen hoitoonpääsyn odotusaika: erikoissairaanhoito


valinnanvapaus – Potilaan oikeus valita hoitopaikka

TERVEYSASEMAN VALINTA

 • Potilaan on ilmoitettava valintansa kirjallisesti nykyiselle ja valitulle terveysasemalle
 • Valitulle terveysasemalle pääsee hoitoon noin kolmen viikon kuluttua valinnasta
 • Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua
 • Jos henkilö oleskelee säännöllisesti tai pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella, hänellä on oikeus saada kotikunnassa tehdyn hoitosuunnitelman mukaista hoitoa oleskelupaikkakuntansa terveyskeskuksessa

ERIKOISSAIRAANHOITOA ANTAVAN SAIRAALAN VALINTA

 • Voit valita kiireettömän erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitopaikkasi mistä tahansa Suomesta
 • Sinun ei tarvitse hakeutua tutkimuksiin tai hoitoon lähimpään alue- tai keskussairaalaan, vaan voit yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin kanssa valita hoitopaikkasi
 • Lähettävä lääkäri arvioi jatkotutkimuksen tai -hoidon tarpeesi ja lääkäri varmistaa, että valittavassa sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus

Lue lisää Valviran sivuilta: