Essoten lastensuojelussa on valmisteltu kevään ja kesän ajan palvelujen kilpailutusta. Kilpailutuksen toteuttaa Sansia Oy. Kilpailutus koskee lastensuojelun sosiaalityön viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä annettavasta lastensuojelun palvelusta.

Essoten hallitus hyväksyi (29.8.) periaatteet lastensuojelun perhehoidon, laitoshoidon ja jälkihuollon kilpailutukselle. Kilpailutukselle Essote pyrkii löytämään riittävästi palveluntuottajia lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille.

Kodin ulkopuolisia sijoituksia oli tänä vuonna kesäkuun lopussa Essoten alueella kaikkiaan 177 (27 uutta). Vuoden 2018 lopussa huostassa oli kaikkiaan 132 lasta.

– Pyrimme kilpailutuksella ensisijaisesti löytämään lastensuojelulle tarpeellisen määrän sijaishuoltopaikkoja. Vapaita paikkoja on ollut tarjolla niukasti. Nämä lapset tarvitsevat laadukasta ja tarpeidensa mukaista palveluja, jotta he voivat elää turvallista arkea. Luonnollisesti kilpailutuksen tavoitteena on myös hillitä lastensuojelun kustannusten kasvua, kertoo lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelupäällikkö Johanna Will-Orava.

Perhehoidolla tarkoitetaan perhehoitolain (263/2015) mukaista perhehoitoa, jossa kunta tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa ja sopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa perhehoidon antamisesta. Lapsen hoito, kasvatus ja muu ympärivuorokautinen huolenpito järjestetään sijaisperheessä.

Lastensuojelun laitoshoidossa lapsi on laitoshoidossa ympärivuorokautisesti. Laitoshoidon tulee tarjota muun muassa määrätty henkilöstömitoitus, erityisosaaminen ja erityishenkilöstö. Erityistason laitoshoidon yksikössä on hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilökuntaa enemmän lasta kohden kuin perustason lastensuojelulaitoksessa. Tämän lisäksi yksikössä on suuntauduttu johonkin erityisosaamista vaativaan toimintaan.

Lastensuojelun jälkihuoltojatkumo on tarkoitettu 18–24-vuotiaille nuorille (jälkihuolto-oikeus laajenee vuoden 2020 alusta koskemaan alle 25-vuotiaita).  Tavoitteena on nuoren itsenäistymisen tukeminen liittyen asumiseen, arkielämän perusasioista huolehtimiseen, opintoihin, työllistymiseen ja muihin nuoren yksilöllisiin tarpeisiin liittyviin asioihin.

Lue lisää

Hallitus sai tietoa lastenpsykiatria tilanteesta

Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 300 000 euron uhkasakon uhalla Essoten huolehtimaan lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitotiimin hoitoon pääsystä. Essoten hallitus sai perhe- ja sosiaalipalvelujen johtavilta viranhaltijoilta selvityksen lastenpsykiatrian tilanteesta.

Lastenpsykiatreista on pula koko maassa. Essote on äskettäin saanut lisätyövoimaksi kaksi uutta lastenpsykiatriaan erikoistuvaa lääkäriä.

Hallitus päättää aluehallintovirastolle annettavasta lausunnosta kokouksessaan 21.11.

Lue lisää 

Essote vastasi Aville puhelinpalvelujen saatavuudesta

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Essoten hallitukselta selvitystä ei-kiireellisen ajanvaraustoiminnan puhelinpalvelujen saatavuudesta.  Kyse on suun terveydenhuollon ja perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan puhelinpalveluista. Essoten ajanvaraustoiminnan puhelinpalveluista vastataan Terveysneuvo-puhelinpalvelussa sekä Juvan, Mäntyharjun ja Kangasniemen hyvinvointikeskusten sekä Pertunmaan ja Puumalan hyvinvointiasemien puhelinpalveluissa.

Avit selvittävät välitöntä yhteydensaantia niissä terveyskeskuksissa, joissa puheluista pääsee läpi alle 80 prosenttia tai mikäli välittömässä yhteydensaannissa on ongelmia. THL:n viimeisimmän selvityksen (4/2019) mukaan Essoten alueella vastausprosentti eli puhelinyhteyden saaminen perusterveydenhuoltoon oli 65,4 prosenttia ja suun terveydenhuoltoon 67,7 prosenttia.

Vastausprosentit vaihtelevat eri hyvinvointikeskuksissa ja -asemilla ja verrattuna kevään tilanteeseen vastausprosentit ovat jo alustavien toimenpiteiden johdosta kohonneet merkittävästi kesän aikana. Touko – kesäkuun aikana on päästy 76 – 84 vastausprosenttiin niiden vastaajien osuudelta, jotka soittavat vain kerran (ns. uniikkisoittajat).

Essote hakee mataliin vastausprosentteihin ratkaisuja toimintamallien muutoksilla. Terveysneuvon ja muiden ajanvarausten numeroissa aiotaan muun muassa tehostaa takaisinsoittojärjestelmän hyödyntämistä ja laajentaa Terveysneuvossa vastausaikaa sekä aamusta että iltapäivästä. Näillä toimilla pyritään pienentämään ruuhkahuippuja ja vähentämään usean soiton tarvetta. Kuntayhtymä kehittää myös chat-palvelua ja asiakkaiden omatoimista ajanvarausta.

Lue lisää

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Satu Auvinen (lastensuojelu)
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Essote
satu.auvinen [at] essote.fi
044 351 2302

Jarmo J. Koski (puhelinpalvelut)
Johtajaylilääkäri
Essote
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541