Potilas tai sosiaalihuollon asiakas on oikeutettu saamaan tietoonsa sen, kuka häntä koskevia tietoja on käsitellyt tai kenelle niitä on luovutettu sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Tiedonsaantioikeus perustuu julkisuuslakiin (JulkL 621/1999, §:t 11 ja 12 Asianosaisen tiedonsaantioikeus) ja lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asiakastietolaki 159/2007 18 § Asiakkaan tiedonsaantioikeus lokirekisteristä).

Lokitietopyyntö

Potilas tai sosiaalihuollon asiakas voi tehdä pyynnön lokitietojen luovuttamiseksi. Tiedon pyytäjällä on oikeus saada lokitiedot kahdelta vuodelta. Pidemmältä ajalta tietoja ei voi saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Tieto voidaan jättää antamatta, jos tiedon luovuttajan tiedossa on, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan tai potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille (Asiakastietolaki 18 §).

Vajaavaltaisen potilaan tai sosiaalihuollon asiakkaan lokitiedot

Pääsääntöisesti lokitietojen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eikä toinen henkilö voi käyttää oikeutta valtakirjalla. Tilanteissa, joissa täysi-ikäinen potilas ei pysty päättämään hoidostaan, lähiomaisten tai laillisen edustajan oikeus tarkastaa potilasrekisterin lokitiedot harkitaan tapauskohtaisesti.

Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lapsen huoltajalla ei siten ole automaattista oikeutta saada alaikäisen lapsensa hoitoon liittyvien palvelujen käyttöä koskevia lokitietoja. Alaikäisen potilaan lokitietopyyntö tulee pääsääntöisesti olla potilaan itsensä tekemä.

Alaikäinen sosiaalihuollon asiakas voi, ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu painavista syystä kieltää antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen (kuten huoltajalle), jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista. Jos alaikäinen tai hänen laillinen edustajansa ovat asianosaisena sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa, laillisella edustajalla on kuitenkin oikeus tiedonsaantiin siten kuin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:ssä säädetään. Asiassa voi tulla arvioitavaksi, onko tiedon antaminen vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua.

Selvityspyyntö potilastiedon ja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas epäilee, että hänen tietojaan on käsitelty ilman asianmukaista perustetta, hän voi pyytää kirjallisen selvityksen tietojen käsittelyn asianmukaisuudesta.

Selvityspyynnön voi tehdä myös potilaan tai sosiaalihuollon asiakkaan huoltaja tai muu laillinen edustaja.

Selvityspyyntö käsitellään nopeammin, mikäli siinä on selostettu riittävän yksityiskohtaisesti ne perusteet ja seikat, joihin selvityspyyntö perustuu.

Perustelut -kohdassa pyydämme tarkempaa perustelua, kyselyn kohdentamista esim.

  • onko joku/jotkut henkilöt, joita erityisesti haetaan tai
  • joku tietty hoitojakso jota tutkitaan.

Pyynnön toimittaminen

Lokitietopyynnön voit tulostaa TÄSTÄ

Kirjallinen pyyntö lähetetään postitse kuntayhtymän kirjaamoon, osoite Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli.

Tavallisella sähköpostilla lähetettyjä lokitietojen pyyntöjä emme voi käsitellä tietoturvasyistä johtuen.