Ikäihmisten omaishoidon tuntevat useimmat. Perhehoito on ollut pitkään käytössä lastensuojelussa, mutta nyt se on alkanut yleistyä myös ikäihmisten palveluissa.

Perhehoidossa ikäihminen muuttaa perhehoitajan kotiin. Perhehoito voi toteutua myös asiakkaan kotona. Perhehoito sopii ikäihmiselle, joka ei enää pärjää kotiin tarjottavien palvelujen turvin, mutta ei välttämättä vielä tarvitse palveluasumista tai laitoshoitoa.


Katso video OSSI-hankkeesta ja perhehoidosta

Yksinäiselle ikäihmiselle perhehoito tarjoaa mahdollisuuden turvallisuuden tunteeseen ja osallisuuteen, sillä perhehoidossa hän voi osallistua perheen normaaliin arkeen oman jaksamisensa rajoissa. Ruoanlaitossa ja leivonnassa auttaminen, ulkoilu, koiran rapsuttaminen tai vaikkapa yhteinen lukuhetki perheen kanssa pitää ikäihmisen mielen virkeänä ja tukee toimintakyvyn ylläpitoa.

Etelä-Savossa toimii jo muutama ikäihmisten perhehoidon koti. Kuva: Teija Viherpelto

Perhehoito mahdollistaa yksilöllisen hoivan ja huolenpidon pienessä ryhmässä samojen hoitajien toimesta. Perhehoidon vahvuuksia ovat pysyvät ihmissuhteet, jatkuvuus, turvallisuus ja kodinomainen ympäristö.

Tällaisessa ympäristössä varmasti meistä jokainen haluaa asua seniori-iässä. Hoito on joustavaa, sillä se voi olla pitkä- tai lyhytaikaista sekä osavuorokautista tai ympäri vuorokauden tapahtuvaa.

Toimivan ikäihmisten perhehoidon lähtökohtana on sujuva yhteistyö kunnan, perhehoitajan sekä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Kunta vastaa perhehoidon laadusta ja perhehoitajien ennakkovalmennuksesta. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymänalueella Essote vastaa näistä tehtävistä.

Toimintaa säätelevät perhehoitolaissa määritellyt asetukset.  Toimintaa ohjaavat perusarvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaisesti.

Asiakasta kuullaan hänen omien toiveidensa suhteen ja päätöksen perhehoitoon lähtemisestä tekee aina asiakas ja hänen omaisensa. Perhehoitokodin valinnassa on tärkeää, että se vastaa ikäihmisen tarpeisiin ja toiveisiin. Vain kokeilemalla selviää, onko perhehoitokoti asiakkaalle sopiva vaihtoehto.  Toisaalta myös kaikkien perheen jäsenien tulee hyväksyä perhehoitoon tuleva asukas.

Omaishoitajille perhehoito on yksi mahdollisuus vapaiden järjestämisen. Omaiset lähtevät perhehoitoon mielellään, kun hoitaja on tuttu ja perhekoti tarjoaa virikkeitä sekä osallistumisen mahdollisuuksia yhteisiin aktiviteetteihin. Perhehoitajaan syntyvän luottamuksellisen suhteen ansiosta omaishoitaja voi viettää vapaansa ilman huolta omaisen pärjäämisestä.

Perhehoidossa asukkaat pääsevät mukaan arjen toimiin. Kuva: Teija Viherpelto

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Ennen toiminnan aloittamista perhehoitajan on suoritettava ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennus.

Vuoden 2017 alussa käynnistyneen STM:n rahoittaman Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI) – hankkeen yhtenä tärkeänä osa-alueena on ikäihmisten perhehoidon kehittäminen.

Tällä hetkellä Essoten alueella toimii kolme ikäihmisten perhekotia ja uusia perhehoitajia valmennetaan heille räätälöidyssä ennakkovalmennuksessa. Nämä ensimmäiset OSSI-hankkeessa valmennetut mahdolliset uudet perhehoitajat päättävät valmennuksen jo toukokuussa.

Siina Lepola-Lång

Kirjoittaja on hankekoordinaattori Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI) -hankkeessa. OSSI on osa maan hallituksen kärkihanketta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O).